ОБЩИНА ОРЯХОВО

WEB регистри
Изтеглете колона тук, за да групирате по нея
Номер
Дата
Собственост
Правно основание за издаване
Заповед на кмета
Вид и описание на имот
Местонахождение
Граници на имота
Номер и дата на съставени по-рано актове
Предоставени права
Отдаден под наем
Файл
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
401723.05.2023 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.2 от ЗОС,чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ, Зап.№ 178/16.12.2010 г.на Директор ОДЗ гр.Враца и Протоколно решение от 13.12.2010 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 54386.503.51 (петдесет и четири хиляди триста осемдесет и шест точка петстотин и три точка петдесет и един) с площ от 16152 (шестнадесет хиляди сто петдесет и два) кв.м. в местността "Д.Лозя" в землището на Остров с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:гори и храсти в земеделска земя, категория седма.Остров, местност Д.Лозя, категория седма, кад. район 503, ПИ № 54386.503.51   НеИзтегли файла
401823.05.2023 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.2 от ЗОС,чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ, Зап.№ 178/16.12.2010 г.на Директор ОДЗ гр.Враца и Протоколно решение от 13.12.2010 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 54386.504.670 (петдесет и четири хиляди триста осемдесет и шест точка петстотин и четири точка шестотин и седемдесет) с площ от 10374 (десет хиляди триста седемдесети четири) кв.м. в местността "Дисагите" в землището на Остров с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:гори и храсти в земеделска земя, категория седма.Остров, местност "Дисагите", категория седма, кад. район 504, ПИ № 54386.504.670   НеИзтегли файла
401923.05.2023 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.2 от ЗОС,чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ, Зап.№ 178/16.12.2010 г.на Директор ОДЗ гр.Враца и Протоколно решение от 13.12.2010 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 54386.24.8 (петдесет и четири хиляди триста осемдесет и шест точка двадесет и четири точка осем) с площ от 12782 (дванадесет хиляди седемстотин осемдесет и два) кв.м. в местността "Блатото" в землището на Остров с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:гори и храсти в земеделска земя, категория четвърта.Остров, местност "Блатото",категория четвърта, кад. район 24,ПИ № 54386.24.8   НеИзтегли файла
402023.05.2023 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.2 от ЗОС,чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ, Зап.№ 178/16.12.2010 г.на Директор ОДЗ гр.Враца и Протоколно решение от 13.12.2010 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 54386.25.6 (петдесет и четири хиляди триста осемдесет и шест точка двадесет и пет точка шест) с площ от 1748 (хиляда седемстотин четиридесет и осем) кв.м. в местността "Блатото" в землището на Остров с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:изоставено трайно насаждение, категория четвърта.Остров, местност "Блатото",категория четвърта, кад. район 25,ПИ № 54386.25.6   НеИзтегли файла
402123.05.2023 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.2 от ЗОС,чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ, Зап.№ 178/16.12.2010 г.на Директор ОДЗ гр.Враца и Протоколно решение от 13.12.2010 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 54386.26.7 (петдесет и четири хиляди триста осемдесет и шест точка двадесет и шест точка седем) с площ от 704 ( седемстотин и четири) кв.м. в местността "Блатото" в землището на Остров с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:гори и храсти в земеделска земя, категория четвърта.Остров, местност "Блатото", категория четвърта, кад. район 26, ПИ № 54386.26.7   НеИзтегли файла
402223.05.2023 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.2 от ЗОС,чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ, Зап.№ 178/16.12.2010 г.на Директор ОДЗ гр.Враца и Протоколно решение от 13.12.2010 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 54386.26.34 (петдесет и четири хиляди триста осемдесет и шест точка дведесет и шест точка тридесет и четири) с площ от 159 ( сто петдесет и девет) кв.м. в местността "Блатото" в землището на Остров с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:гори и храсти в земеделска земя, категория четвърта.Остров, местност "Блатото", категория четвърта, кад. район 26, ПИ № 54386.26.34   НеИзтегли файла
402323.05.2023 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.2 от ЗОС,чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ, Зап.№ 178/16.12.2010 г.на Директор ОДЗ гр.Враца и Протоколно решение от 13.12.2010 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 54386.26.36 (петдесет и четири хиляди триста осемдесет и шест точка двадесет и шест точка тридесет и шест) с площ от 179 ( сто седемдесет девет) кв.м. в местността "Блатото" в землището на Остров с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:гори и храсти в земеделска земя, категория четвърта.Остров, местност "Блатото", категория четвърта, кад. район 26, ПИ № 54386.26.36   НеИзтегли файла
402423.05.2023 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.2 от ЗОС,чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ, Зап.№ 178/16.12.2010 г.на Директор ОДЗ гр.Враца и Протоколно решение от 13.12.2010 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 54386.28.14 (петдесет и четири хиляди триста осемдесет и шест точка двадесет и осем точка четиринадесет) с площ от 44 (четиридесет и четири) кв.м. в местността "Блатото" в землището на Остров с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:гори и храсти в земеделска земя, категория четвърта.Остров, местност "Блатото",категория четвърта, кад. район 28, ПИ № 54386.28.14   НеИзтегли файла
402523.05.2023 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.2 от ЗОС,чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ, Зап.№ 178/16.12.2010 г.на Директор ОДЗ гр.Враца и Протоколно решение от 13.12.2010 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 54386.32.5 (петдесет и четири хиляди триста осемдесет и шест точка тридесет и два точка пет) с площ от 7535 (седем хиляди петстотин тридесет и пет) кв.м. в местността "Блатото" в землището на Остров с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:изоставено трайно насаждение, категория четвърта.Остров, местност "Блатото", категория четвърта, кад. район 32, ПИ № 54386.32.5   НеИзтегли файла
402623.05.2023 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.2 от ЗОС,чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ, Зап.№ 178/16.12.2010 г.на Директор ОДЗ гр.Враца и Протоколно решение от 13.12.2010 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 54386.33.14 (петдесет и четири хиляди триста осемдесет и шест точка тридесет и три точка четиринадесет) с площ от 1273 ( хиляда двеста седемдесет и три) кв.м. в местността "Блатото" в землището на Остров с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване: изоставено трайно насаждение, категория четвърта.Остров, местност "Блатото", категория четвърта, кад. район 33, ПИ № 54386.33.14   НеИзтегли файла
402723.05.2023 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.2 от ЗОС,чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ, Зап.№ 178/16.12.2010 г.на Директор ОДЗ гр.Враца и Протоколно решение от 13.12.2010 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 54386.312.3 (петдесет и четири хиляди триста осемдесет и шест точка триста и дванадесет точка три) с площ от 493 (четиристотин деветдесет и три) кв.м. в местността "Совата" в землището на Остров с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:гори и храсти в земеделска земя, категория седма.Остров, местност "Совата", категория седма, кад. район 312, ПИ № 54386.312.3   НеИзтегли файла
402823.05.2023 г.Публичначл.59 от ЗОС,чл.25,ал.1 от ЗСПЗЗ, Решение № 4/03.04.1995 г.т.16 на ПК Оряхово. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 22321.17.53 (двадесет и две хиляди триста двадесет и един точка седемнадесет точка петдесет и три) с площ от 467467 кв.м.в местността "Акриш" в землището на Долни Вадин с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване: пасище,категория шеста.Долни Вадин, местност "Акриш",категория шеста, кад. район 17,ПИ № 22321.17.53 АОС п № 821/04.06.2009 г.вписан под акт № 115, том IV, дв.вх.рег.№ 1848, п-да №7575 от 08.06.2009 г. НеИзтегли файла
402923.05.2023 г.Публичначл.59 от ЗОС,чл.25,ал.1 от ЗСПЗЗ, Решение № 4/03.04.1995 г.т.35 на ПК Оряхово. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 22321.502.116 (двадесет и две хиляди триста двадесет и един точка петстотин и два точка сто и шестнадесет) с площ от 7503 кв.м.в местността "Мармалика" в землището на Долни Вадин с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване: пасище,категория шеста.Долни Вадин, местност "Мармалика",категория шеста, кад. район 502, ПИ № 22321.502.116 АОС п № 969/08.07.2009 г.вписан под акт № 123, том VI, дв.вх.рег.№ 2551, п-да № 8848 от 04.08.2009 г. НеИзтегли файла
399922.05.2023 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.2 от ЗОС,чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ, Зап.№ 173/25.11.2010 г.на Директор ОДЗ гр.Враца и Протоколно решение № 1 от 22.11.2010 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 54020.72.199 (петдесет и четири хиляди и двадесет и седем и два точка сто деветдесет и девет) с площ от 29742 (двадесет и девет хиляди седемстотин четиридесет и два) кв.м. в местността "Черковното" в землището на Оряхово с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:друг вид трайно насаждение, категория пета.гр.Оряхово, местност "Черковното", кад. район 72, ПИ № 54020.72.199   НеИзтегли файла
400022.05.2023 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.2 от ЗОС,чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ, Зап.№ 173/25.11.2010 г.на Директор ОДЗ гр.Враца и Протоколно решение № 1 от 22.11.2010 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 54020.7.3 (петдесет и четири хиляди и двадесет точка седем точка три) с площ от 1464 ( хиляди четиристотин шестдесет и четири) кв.м. в местността "Малката уния" в землището на Оряхово с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория пета.гр.Оряхово, местност "Малката уния",категория пета, кад. район 7,ПИ № 54020.7.3   НеИзтегли файла
400122.05.2023 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.2 от ЗОС,чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ, Зап.№ 173/25.11.2010 г.на Директор ОДЗ гр.Враца и Протоколно решение № 1 от 22.11.2010 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 54020.6.49 (петдесет и четири хиляди и двадесет точка шест точка четиридесет и девет) с площ от 1321 ( хиляда триста двадесет и един) кв.м. в местността "Стрелбището" в землището на Оряхово с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория пета.гр.Оряхово, местност "Стрелбището", категория пета, кад. район 6, ПИ № 54020.6.49   НеИзтегли файла
400222.05.2023 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.2 от ЗОС,чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ, Зап.№ 178/16.12.2010 г.на Директор ОДЗ гр.Враца и Протоколно решение от 13.12.2010 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 43400.38.17 (четиридесет и три хиляди и четиристотин точка тридесет и осем точка седемнадесет) с площ от 2976 (две хиляди деветстотин седемдесет и шест) кв.м. в местността "Смърка" в землището на Лесковец с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:овощна градина, категория пета.Лесковец, местност "Смърка",категория пета, кад. район 38,ПИ № 43400.38.17   НеИзтегли файла
400322.05.2023 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.2 от ЗОС,чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ, Зап.№ 178/16.12.2010 г.на Директор ОДЗ гр.Враца и Протоколно решение от 13.12.2010 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 43400.38.18 (четиридесет и три хиляди и четиристотин точка тридесет и осем точка осемнадесет) с площ от 669 ( шестотин шестдесет и девет) кв.м. в местността "Смърка" в землището на Лесковец с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:овощна градина, категория пета.Лесковец, местност "Смърка", категория пета, кад. район 38, ПИ № 43400.38.18   НеИзтегли файла
400422.05.2023 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.2 от ЗОС,чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ, Зап.№ 178/16.12.2010 г.на Директор ОДЗ гр.Враца и Протоколно решение от 13.12.2010 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 14427.148.4 (четиринадесет четиристотин двадесет и седем точка сто четиридесет и осем точка четири) с площ от 127 (сто двадесет и седем) кв.м. в местността "Блатото" в землището на Лесковец с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:гори и храсти в земеделска земя, категория шеста.Галово, местност "Блатото", категория шеста, кад. район 148,ПИ № 14427.148.4   НеИзтегли файла
400522.05.2023 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.2 от ЗОС,чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ, Зап.№ 178/16.12.2010 г.на Директор ОДЗ гр.Враца и Протоколно решение от 13.12.2010 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 14427.97.55 (четиринадесет четиристотин двадесет и седем точка деветдесет и седем точка петдесет и пет) с площ от 756 ( седемстотин петдесет и шест) кв.м. в местността "Блатото" в землището на Лесковец с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:изоставена орна земя, категория четвърта.Галово, местност "Блатото",категория четвърта, кад. район 97,ПИ № 14427.97.55   НеИзтегли файла
400622.05.2023 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.2 от ЗОС,чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ, Зап.№ 178/16.12.2010 г.на Директор ОДЗ гр.Враца и Протоколно решение от 13.12.2010 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 14427.149.58 (четиринадесет четиристотин двадесет и седем точка сто четиридесет и девет точка петстотин и осем) с площ от 786 (седемстотин осемдесет и шест) кв.м. в местността "Блатото" в землището на Лесковец с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:изоставена орна земя, категория четвърта.Галово, местност "Блатото", категория четвърта, кад. район 149, ПИ № 14427.149.58   НеИзтегли файла
400722.05.2023 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.2 от ЗОС,чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ, Зап.№ 178/16.12.2010 г.на Директор ОДЗ гр.Враца и Протоколно решение от 13.12.2010 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 14427.149.57 (четиринадесет четиристотин двадесет и седем точка сто четиридесет и девет точка петдесет и седем) с площ от 2283 (две хиляди двеста осемдесет и три) кв.м. в местността "Блатото" в землището на Лесковец с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:изоставена орна земя, категория четвъртаГалово, местност "Блатото", категория четвърта, кад. район 149, ПИ № 14427.149.57   НеИзтегли файла
400822.05.2023 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.2 от ЗОС,чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ, Зап.№ 178/16.12.2010 г.на Директор ОДЗ гр.Враца и Протоколно решение от 13.12.2010 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 14427.164.2 (четиринадесет четиристотин двадесет и седем точка сто шестдесет и четири точка два) с площ от 135 (сто тридесет и пет) кв.м. в местността "Блатото" в землището на Лесковец с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:изоставено трайно насаждение, категория четвърта.Галово, местност "Блатото", категория четвърта, кад. район 164, ПИ № 14427.164.2   НеИзтегли файла
400922.05.2023 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.2 от ЗОС,чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ, Зап.№ 178/16.12.2010 г.на Директор ОДЗ гр.Враца и Протоколно решение от 13.12.2010 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 14427.162.43 (четиринадесет четиристотин двадесет и седем точка сто шестдесет и два точка четиридесет и три) с площ от 954 (деветстотин петдесет и четири) кв.м. в местността "Блатото" в землището на Галово с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:гори и храсти в земеделска земя, категория шеста.Галово, местност "Блатото", категория шеста, кад. район 162, ПИ № 14427.162.43   НеИзтегли файла
401022.05.2023 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.2 от ЗОС,чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ, Зап.№ 178/16.12.2010 г.на Директор ОДЗ гр.Враца и Протоколно решение от 13.12.2010 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 14427.149.4 (четиринадесет четиристотин двадесет и седем точка сто четиридесет и девет точка четири) с площ от 202 (двеста и два) кв.м. в местността "Блатото" в землището на Оряхово с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория шеста.Галово, местност "Блатото" ,категория шеста, кад. район 149, ПИ № 14427.149.4   НеИзтегли файла
401122.05.2023 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.2 от ЗОС,чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ, Зап.№ 178/16.12.2010 г.на Директор ОДЗ гр.Враца и Протоколно решение от 13.12.2010 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 14427.149.56 (четиринадесет четиристотин двадесет и седем точка сто четиридесет и девет точка петдесет и шест) с площ от 551 (петстотин петдесет и един) кв.м. в местността "Блатото" в землището на Галово с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:изоставено трайно насаждение, категория четвърта.Галово, местност "Блатото" ,категория четвърта, кад. район 149,ПИ № 14427.149.56   НеИзтегли файла
401222.05.2023 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.2 от ЗОС,чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ, Зап.№ 178/16.12.2010 г.на Директор ОДЗ гр.Враца и Протоколно решение от 13.12.2010 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 14427.151.49 (четиринадесет четиристотин двадесет и седем точка сто петдесет и един точка четиридесет и девет) с площ от 1305 ( хиляда триста и пет) кв.м. в местността "Блатото" в землището на Лесковец с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:изоставена орна земя, категория четвърта.Галово, местност "Блатото",категория четвърта, кад. район 151, ПИ № 14427.151.49   НеИзтегли файла
401322.05.2023 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.2 от ЗОС,чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ, Зап.№ 178/16.12.2010 г.на Директор ОДЗ гр.Враца и Протоколно решение от 13.12.2010 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 14427.153.1 (четиринадесет четиристотин двадесет и седем точка сто петдесет и три точка един) с площ от 561 (петстотин шестдесет и един) кв.м. в местността "Блатото" в землището на Галово с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:гори и храсти в земеделска земя, категория четвърта.Галово, местност "Блатото", категория четвърта, кад. район 153, ПИ № 14427.153.1   НеИзтегли файла
401422.05.2023 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.2 от ЗОС,чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ, Зап.№ 178/16.12.2010 г.на Директор ОДЗ гр.Враца и Протоколно решение от 13.12.2010 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 14427.154.8 (четиринадесет четиристотин двадесет и седем точка сто петдесет и четири точка осем) с площ от 1184 ( хиляда сто осемдесет и четири) кв.м. в местността "Блатото" в землището на Галово с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:гори и храсти в земеделска земя, категория четвърта.Галово, местност "Блатото", категория четвърта, кад. район 154, ПИ № 14427.154.8   НеИзтегли файла
401522.05.2023 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.2 от ЗОС,чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ, Зап.№ 178/16.12.2010 г.на Директор ОДЗ гр.Враца и Протоколно решение от 13.12.2010 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 14427.155.137 (четиринадесет четиристотин двадесет и седем точка сто петдесет и пет точка сто тридесет и седем) с площ от 2919 (две хиляди деветстотин и деветнадесет) кв.м. в местността "Блатото" в землището на Галово с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:изоставено трайно насаждение, категория четвърта.Галово, местност "Блатото", категория четвърта, кад. район 155, ПИ № 14427.155.137Съседи: 14427.155.142,14427.888.9901, 14427.155.145  НеИзтегли файла
401622.05.2023 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.2 от ЗОС,чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ, Зап.№ 178/16.12.2010 г.на Директор ОДЗ гр.Враца и Протоколно решение от 13.12.2010 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 14427.162.26 (четиринадесет четиристотин двадесет и седем точка сто шестдесет и две точка двадесет и шест) с площ от 1172 ( хиляда сто седемдесет и два) кв.м. в местността "Блатото" в землището на Галово с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:гори и храсти в земеделска земя, категория шеста.Галово, местност "Блатото", категория шеста, кад. район 162, ПИ № 14427.162.26   НеИзтегли файла
399315.05.2023 г.Публичначл.59 от ЗОС,чл.25,ал.1 от ЗСПЗЗ, Решение № 4/03.04.1995 г.т.31 на ПК Оряхово. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 22321.50.109 (двадесет и две хиляди триста двадесет и един точка петдесет точка сто и девет) с площ от 15813 (петнадесет хиляди осемстотин и тринадесет) кв.м. в местността "Калналъка" в землището на Долни Вадин с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване: пасище, категория шеста.Долни Вадин, местност "Калналъка",категория шеста, кад. район 50, ПИ № 22321.50.109 АОС № 921/25.06.2009 г.вписан под акт № 140, том V, дв.вх.рег.№ 2161, п-да № 8179 от 26.06.2009 г.Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от:21.04.2023 г. Предишен идентификатор:няма.Номер по предходен план:000109. Носители на други вещни права по данни от КРНИ:няма данни.НеИзтегли файла
399415.05.2023 г.Публичначл.59 от ЗОС,чл.25,ал.1 от ЗСПЗЗ, Решение № 4/03.04.1995 г.т.33 на ПК Оряхово. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 22321.502.119 (двадесет и две хиляди триста двадесет и един точка петстотин и два точка сто и деветнадесет ) с площ от 4924 (четири хиляди деветстотин двадесет и четири) кв.м. в местността "Мармалика" в землището на Долни Вадин с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване: пасище, категория пета.Долни Вадин, местност "Мармалика", категория пета, кад. район 502, ПИ № 22321.502.119 АОС № 970/08.07.2009 г.вписан под акт № 46, том VII, дв.вх.рег.№ 2702, п-да № 9132 от 19.08.2009 г. НеИзтегли файла
399515.05.2023 г.Публичначл.59 от ЗОС,чл.25,ал.1 от ЗСПЗЗ, Решение № 4/03.04.1995 г.т.37 на ПК Оряхово. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 22321.7.122 (двадесет и две хиляди триста двадесет и един точка седем точка сто двадесет и два ) с площ от 20235 (двадесет хиляди двеста тридесет и пет) кв.м. в местността "Мармалика" в землището на Долни Вадин с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване: пасище, категория десета.Долни Вадин, местност "Мармалика", категория десета, кад. район 7,ПИ № 22321.7.122 АОС № 974/13.07.2009 г.вписан под акт № 127, том VI, дв.вх.рег.№ 2555, п-да № 8852 от 05.08.2009 г.Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от:21.04.2023 г. Предишен идентификатор:няма.Номер по предходен план:000122. Носители на други вещни права по данни от КРНИ:няма данни.НеИзтегли файла
399615.05.2023 г.Публичначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.2 от ЗОС,чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ, Зап.№ 178/16.12.2010 г.на Директор ОДЗ гр.Враца и Протоколно решение от 13.12.2010 г. начин на възстановяване НГ. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 22321.503.133 (двадесет и две хиляди триста двадесет и един точка петстотин и три точка сто тридесет и три) с площ от 3565 (три хиляди петстотин щестдесет и пет) кв.м. в местността "Калналъка" в землището на Долни Вадин с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване: пасище, категория шеста.Долни Вадин, местност "Калналъка",категория шеста, кад. район 503, ПИ № 22321.503.133 АОС № 2343/12.02.2016 г.вписан под акт № 70, том 2, дв.вх.рег.№ 488, от 02.03.2016 г. НеИзтегли файла
399715.05.2023 г.Публичначл.59 от ЗОС,чл.25,ал.1 от ЗСПЗЗ, Решение № 4/03.04.1995 г.т.38 на ПК Оряхово. . Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 22321.23.161 (двадесет и две хиляди триста двадесет и един точка двадесет и три точка сто шестдесет и един) с площ от 2253 (две хиляди двеста петдесет и три) кв.м. в местността "Брестовете" в землището на Долни Вадин с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване: пасище, категория шеста.Долни Вадин, местността "Брестовете", категория шеста, кад. район 23, ПИ № 22321.23.161 АОС № 973/13.07.2009 г.вписан под акт № 125, том VI, дв.вх.рег.№ 2553, п-да № 5580 от 05.08.2009 г. НеИзтегли файла
399815.05.2023 г.Публичначл.59 от ЗОС,чл.25,ал.1 от ЗСПЗЗ, Решение № 4/03.04.1995 г. на ПК Оряхово. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 22321.34.243 (двадесет и две хиляди триста двадесет и един тридесет и четири точка двеста четиридесет и три) с площ от 1043 ( хиляда четиридесет и три) кв.м. в местността "Брестовете" в землището на Долни Вадин с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване: пасище, категория пета.Долни Вадин, местност "Брестовете",категория шеста, кад. район 34,ПИ № 22321.23.161   НеИзтегли файла
397511.05.2023 г.Публичначл.59 от ЗОС,чл.25,ал.1 от ЗСПЗЗ, Решение № 4/03.04.1995 г.т.7 на ПК Оряхово. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 22321.18.16 (двадесет и две хиляди триста двадесет и един точка осемнадесет точка шестнадесет) с площ от 116997 (сто и шестнадесет хиляди деветстотин деветдесет и седем) кв.м. в местността "Оборите" в землището на Долни Вадин с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване: пасище, категория пета.Долни Вадин, местност "Оборите", категория пета, категория пета, кад. район 18, ПИ № 22321.18.16 АОС № 917/24.06.2009 г.вписан под акт № 115, том V, дв.вх.рег.№ 2128, п-да № 8139 от 26.06.2009 г. НеИзтегли файла
397611.05.2023 г.Публичначл.59 от ЗОС,чл.25,ал.1 от ЗСПЗЗ, Решение № 4/03.04.1995 г.т.8 на ПК Оряхово. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 22321.60.26 (двадесет и две хиляди триста двадесет и един точка шестдесет точка двадесет и шест) с площ от 21623 (двадесет и една хиляди шестотин двадесет и три) кв.м. в местността "Акриш" в землището на Долни Вадин с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване: пасище, категория шеста.Долни Вадин, местност "Акриш",категория шеста, кад. район 60, ПИ № 22321.60.26 АОС № 923/25.06.2009 г.вписан под акт № 157,том V,дв.вх.рег.№ 2193, п-да № 8220 от 29.06.2009 г. НеИзтегли файла
397711.05.2023 г.Публичначл.59 от ЗОС,чл.25,ал.1 от ЗСПЗЗ, Решение № 4/03.04.1995 г.т.9 на ПК Оряхово. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 22321.501.32 (двадесет и две хиляди триста двадесет и един точка петстотин и един точка тридесет и два) с площ от 2643 (две хиляди шестотин четиридесет и три) кв.м. в местността "Акриш" в землището на Долни Вадин с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване: пасище, категория шеста.Долни Вадин, местност "Акриш", категория шеста, кад. район 501,ПИ № 22321.501.32 АОС № 924/25.06.2009 г.вписан под акт № 158,том V, дв.вх.рег.№ 2194, п-да № 8221 от 29.06.2009 г. НеИзтегли файла
397811.05.2023 г.Публичначл.59 от ЗОС,чл.25,ал.1 от ЗСПЗЗ, Решение № 4/03.04.1995 г.т.10 на ПК Оряхово. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 22321.14.35 (двадесет и две хиляди триста двадесет и един точка четиринадесет точка тридесет и пет) с площ от 34388 (тридесет и четири хиляди триста осемдесет и осем) кв.м. в местността "Калналъка" в землището на Долни Вадин с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване: пасище, категория шеста.Долни Вадин, местност "Калналъка", категория шеста, кад. район 14,ПИ № 22321.14.35 АОС № 925/25.06.2009 г.вписан под акт № 160, том V, дв.вх.рег.№ 2196, п-да № 8223 от 29.06.2009 г. НеИзтегли файла
397911.05.2023 г.Публичначл.59 от ЗОС,чл.25,ал.1 от ЗСПЗЗ, Решение № 4/03.04.1995 г.т.11 на ПК Оряхово. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 22321.60.36 (двадесет и две хиляди триста двадесет и един точка шестдесет точка тридесет и шест) с площ от 164557 (сто шестдесет и четири хиляди петстотин петдесет и седем) кв.м. в местността "Калналъка" в землището на Долни Вадин с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване: пасище, категория шеста.Долни Вадин, местност "Калналъка",категория шеста, кад. район 60, ПИ № 22321.60.36 АОС № 820/04.06.2009 г.вписан под акт № 120, том IV, дв.вх.рег.№ 1853, п-да № 7580 от 08.06.2009 г. НеИзтегли файла
398011.05.2023 г.Публичначл.59 от ЗОС,чл.25,ал.1 от ЗСПЗЗ, Решение № 4/03.04.1995 г.т.14 на ПК Оряхово. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 22321.18.44 (двадесет и две хиляди триста двадесет и един точка осемнадесет точка четиридесет и четири) с площ от 29483 (двадесет и девет хиляди четиристотин осемдесет и три) кв.м. в местността "Оборите" в землището на Долни Вадин с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване: пасище, категория пета.Долни Вадин, местност "Оборите", категория пета, кад. район 18, ПИ № 22321.18.44 АОС № 949/29.06.2009 г.вписан под акт № 56, том VI, дв.вх.рег.№ 2414, п-да № 8614 от 23.07.2009 г. НеИзтегли файла
398111.05.2023 г.Публичначл.59 от ЗОС,чл.25,ал.1 от ЗСПЗЗ, Решение № 4/03.04.1995 г.т.15 на ПК Оряхово. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 22321.18.46 (двадесет и две хиляди триста двадесет и един точка осемнадесет точка четиридесет и шест) с площ от 4396 ( четири хиляди триста деветдесет и шест) кв.м. в местността "Калналъка" в землището на Долни Вадин с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване: пасище, категория пета.Долни Вадин, местност "Оборите", категория пета, кад. район 18,ПИ № 22321.18.46 АОС № 950/29.06.2009 г.вписан под акт № 55, том VI, дв.вх.рег.№ 2413, п-да № 8613 от 23.07.2009 г. НеИзтегли файла
398211.05.2023 г.Публичначл.59 от ЗОС,чл.25,ал.1 от ЗСПЗЗ, Решение № 4/03.04.1995 г.т.17 на ПК Оряхово. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 22321.19.56 (двадесет и две хиляди триста двадесет и един точка деветнадесет точка петдесет и шест) с площ от 2985 (две хиляди деветстотин осемдесет и пет) кв.м. в местността "Оборите" в землището на Долни Вадин с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване: пасище, категория пета.Долни Вадин, местност "Оборите", категория пета, кад. район 19, ПИ № 22321.19.56 АОС № 951/29.06.2009 г.вписан под акт № 54, том VI, дв.вх.рег.№ 2412, п-да № 8612 от 23.07.2009 г. НеИзтегли файла
398311.05.2023 г.Публичначл.59 от ЗОС,чл.25,ал.1 от ЗСПЗЗ, Решение № 4/03.04.1995 г.т.19 на ПК Оряхово Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 22321.501.59 (двадесет и две хиляди триста двадесет и един точка петстотин и един точка петдесет и девет) с площ от 3025 (три хиляди и двадесет и пет) кв.м. в местността "Д.Лозя" в землището на Долни Вадин с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване: пасище, категория шеста.Долни Вадин, местност Д.Лозя, категория шеста, кад. район 501,ПИ № 22321.501.59 АОС № 953/29.06.2009 г.вписан под акт № 52, том VI, дв.вх.рег.№ 2410, п-да № 8610 от 23.07.2009 г. НеИзтегли файла
398411.05.2023 г.Публичначл.59 от ЗОС,чл.25,ал.1 от ЗСПЗЗ, Решение № 4/03.04.1995 г.т.20 на ПК Оряхово. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 22321.19.60 (двадесет и две хиляди триста двадесет и един точка деветнадесет точка шестдесет) с площ от 855 ( осемстотин петдесет и пет) кв.м. в местността "Оборите"" в землището на Долни Вадин с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване: пасище, категория пета.Долни Вадин, местност "Оборите" ,категория пета, кад. район 19, ПИ № 22321.19.60 АОС № 919/25.06.2009 г.вписан под акт № 138, том V, дв.вх.рег.№ 2159, п-да № 8177 от 26.06.2009 г. НеИзтегли файла
398511.05.2023 г.Публичначл.59 от ЗОС,чл.3, ал.2, т.3 от ЗОС,по Кадастрална основа на план,одобрен със Заповед № 233/14.02.1974 г. на ОНС гр.Враца, по действащ ПУП на с.Горни Вадин, одобрен със Заповед № 233/14.02.1974 г. на ОНС гр.Враца Урегулиран поземлен имот с.№ 16451.501.541 в парцел XI "За плувен басейн"в квартал:12 е с площ от 5085 кв.м.Горни Вадин,ул."Леденика", кад. район 501, кв. 12, парцел XI, ПИ № 16451.501.541   НеИзтегли файла
398611.05.2023 г.Публичначл.59 от ЗОС,чл.25,ал.1 от ЗСПЗЗ, Решение № 4/03.04.1995 г. на ПК Оряхово Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 22321.60.72 (двадесет и две хиляди триста двадесет и един точка шестдесет точка седемдесет и два) с площ от 7103 (седем хиляди сто и три) кв.м. в местността "Калналъка" в землището на Долни Вадин с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване: пасище, категория шеста.Долни Вадин, местност "Калналъка", категория шеста, кад. район 60, ПИ № 22321.60.72 АОС № 964/08.07.2009 г.вписан под акт № 119, том VI, дв.вх.рег.№ 2547, п-да № 8844 от 04.08.2009 г. НеИзтегли файла
398711.05.2023 г.Публичначл.59 от ЗОС,чл.25,ал.1 от ЗСПЗЗ, Решение № 4/03.04.1995 г.т.10 на ПК Оряхово. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 22321.60.87 (двадесет и две хиляди триста двадесет и един точка шестдесет точка осемдесет и седем) с площ от 41667 (четиридесет и една хиляди шестотин шестдесет и седем) кв.м. в местността "Калналъка" в землището на Долни Вадин с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване: пасище, категория шеста.Долни Вадин, местност "Калналъка", категория шеста, кад. район 60, ПИ № 22321.60.87 АОС № 965/08.07.2009 г.вписан под акт № 121, том VI, дв.вх.рег.№ 2549, п-да № 8846 от 04.08.2009 г. НеИзтегли файла
            
Страница 1 от 81 (4039 записа)
Предишна
[1]
2
3
4
5
6
7
79
80
81
Следваща
[Условие]Създаване на филтър