ОБЩИНА ОРЯХОВО

WEB регистри
Изтеглете колона тук, за да групирате по нея
Номер
Дата
Собственост
Правно основание за издаване
Заповед на кмета
Вид и описание на имот
Местонахождение
Граници на имота
Номер и дата на съставени по-рано актове
Предоставени права
Отдаден под наем
Файл
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
330522.02.2021 г.Частначл.59 от ЗОС,Заповед № РД-08-31/16.06.2020 г.на Кмет на Община Оряхово, Заповед № РД-08-61/16.09.2020 г.на Кмет на Община за изменение на ПУП, Решение № 86 по Протокол № 7 от 30.04.2020 г.на ОбС Оряхово. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54020.501.404 (петдесет и четири хиляди и двадесет точка петстотин и едно точка четиристотин и четири) с площ от 195 (сто деветдесет и пет) кв.м. в урбанизирана територия на гр.Оряхово, представляващ по начин на трайно ползване:за друг обществен обект,комплекс.гр.Оряхово,ул. "Арх.Дим.Цолов", кад. район 501, ПИ № 54020.501.404 по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-95/09.11.2016 г., АОСч № 3186/10.12.2019 г.вписан под акт № 68, том 4, вх.рег.№2738,дв.рег. 2737/12.12.2019 г., НеИзтегли файла
330622.02.2021 г.Частначл.59 от ЗОС,§ 42 от ПЗР на ЗИД на ЗОС ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54020.501.188 (петдесет и четири хиляди нула двадесет точка петстотин и едно точка сто осемдесет и осем ) с площ от 6850 (шест хиляди осемстотин и петдесет) кв.м. в урбанизирана територия на гр.Оряхово, представляващ по начин на трайно ползване:средно застрояване ( до 10 до 15 м).гр.Оряхово,ул."Христо Смирненски"№6, кад. район 501, ПИ № 54020.501.188 по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-95/09.11.2016 г., АОСч № 2462/12.04.2016 г.вписан под акт № 154, том 3, дв.вх.рег..№ 967/13.04.2016 г., НеИзтегли файла
330408.01.2021 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.2 от ЗОС ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54020.502.635 (петдесет и четири хиляди нула двадесет точка петстотин и две точка шестотин тридесет и пет ) с площ от 94 (деветдесет и четири ) кв.м. в урбанизирана територия на гр.Оряхово, представляващ по начин на трайно ползване:ниско застрояване ( до 10 м).гр.Оряхово, ул."Георги Димитров" № 79, кад. район 502, ПИ № 54020.502.635 по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-95/09.11.2016 г.,   НеИзтегли файла
330321.12.2020 г.Публичначл.59 от ЗОС,чл.3, ал.1,т.3 от ЗОС, по Кадастрален план,одобрен със Заповед № 2212/29.12.1984 г. на ОНС гр.Враца,по действащ ПУП на с.Селановци, одобрен със Заповед № 2212/29.12.1984 г. на ОНС гр.Враца.Поземлен имот с № 70723.501.2358, урегулиран в парцел I-2358 с площ от 11300.2 кв.м. в кв.24 За обществен селищен парк, градина-общенска публична собственост с административен адрес:с.Селановци, ул."Александър Стамболийски".Селановци, ул."Александър Стамболийски", кв.24, п.I-2358, кад. район 501, ПИ № 70723.501.2358   НеИзтегли файла
329417.12.2020 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.6,ал.1 от ЗОС,Решение № 205/28.06.2012 г. по Протокол № 15 на ОбС Оряхово,Решение № 239/ 26.07. 2012 г.на ОбС Оряхово и Протокол № 9Н/02.07.2012 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 54020.206.383 (петдесет и четири хиляди нула двадесет точка двеста и шест точка триста осемдесет и три) с площ от 497295 (четиристотин деветдесет и седем хиляди двеста деветдесет и пет) кв.м. в местността "Марков баир" в землището на Оряхово с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване: изоставено трайно насаждение,категория пета.гр.Оряхово, местност "Марков баир", кад. район 206, ПИ № 54020.206.383, категория пета, по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-95/09.11.2016 г., АОС № 1590/21.08.2012 г.вписан под акт № 23, том VII, п-да №25049, дв.вх.рег.№ 2776/21.08.2012 г. НеИзтегли файла
329517.12.2020 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.3 от ЗОС,Решение № 7/07.04.1999 г. на ПК Оряхово. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.82.381 (седемдесет хиляди седемстотин двадесет и три точка осемдесет и два точка триста осемдесет и един) с площ от 56867 (петдесет и шест хиляди осемстотин шестдесет и седем ) кв.м. в местността "Старото село" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване: овощна градина,категория четвърта.Селановци, местност "Ст.село", кад. район 82, ПИ № 70723.82.381, категория четвърта, одобрена със Заповед № РД-18-100/14.02.2019 г., АОС № 753/30.04.2009 г.вписан под акт №100, том III, п-да № 6843, дв.вх.рег.№ 1460/07.05.2009 г. НеИзтегли файла
329617.12.2020 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1 от ЗОС,Решение № 7/07.04.1999 г. на ОСЗ Оряхово. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.94.184 (седемдесет хиляди седемстотин двадесет и три точка деветдесет и четири точка сто осемдесет и четири) с площ от 52223 (петдесет и две хиляди двеста двадесет и три) кв.м. в местността "Старото село" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване: овощна градина,категория четвърта.Селановци, местност "Ст.село", кад. район 94, ПИ № 70723.94.184 категория четвърта, одобрена със Заповед № РД-18-100/14.02.2019 г., АОС № 1571/18.06.2012 г.вписан под акт № 139, том IV, дв.вх.рег.№ 1658/19.06.2012 г. НеИзтегли файла
329717.12.2020 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.3 от ЗОС,Решение № 7/07.04.1999 г. на ПК Оряхово. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.83.316 (седемдесет хиляди седемстотин двадесет и три точка осемдесет и три точка триста и осемнадесет) с площ от 149480 (сто четиридесет и девет хиляди четиристотин и осемдесет ) кв.м. в местността "Старото село" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване: изоставено трайно насаждение, категория четвърта.Селановци, местност "Ст.село", кад. район 83, ПИ № 70723.83.316, категория четвърта, одобрена със Заповед № РД-18-100/14.02.2019 г., АОС № 414/13.11.2006 г.вписан под № 10, том IX, п-да № 291, описна №1653, дв.вх..№ 3613/20.11.2006 г. НеИзтегли файла
329817.12.2020 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.2 от ЗОС,Решение № 7/07.04.1999 г. на ПК Оряхово. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.94.303 (седемдесет хиляди седемстотин двадесет и три точка деветдесет и четири точка триста и три) с площ от 46303 (четиридесет и шест хиляди триста и три ) кв.м. в местността "Старото село" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване: овощна градина,категория четвърта.Селановци, местност "Ст.село", кад. район 94, ПИ № 70723.94.303, категопия четвърта, одобрена със Заповед № РД-18-100/14.02.2019 г., АОС № 410/13.11.2006 г.вписан под № 6, том IX, описна № 1649, п-да №291, дв.вх.№ 3609/20.11.2006 г. НеИзтегли файла
329917.12.2020 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.6,ал.1 от ЗОС,Решение № 205/28.06.2012 г. по Протокол № 15 на ОбС Оряхово,Решение № 239/ 26.07. 2012 г.на ОбС Оряхово и Протокол № 9Н/02.07.2012 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.290.685 (седемдесет хиляди седемстотин двадесет и три точка двеста и деветдесет точка шестотин осемдесет и пет) с площ от 643138 (шестотин четиридесет и три хиляди сто тридесет и осем) кв.м. в местността "Шанденец" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване: изоставено трайно насаждение,категория пета.Селановци, местност "Шанденец", кад. район 290, ПИ № 70723.290.685 ,категория пета, одобрена със Заповед № РД-18-100/14.02.2019 г., АОС № 1591/21.08.2012 г.вписан под акт № 21, том VII, п-да № 23180, дв.вх.рег.№ 2774/21.08.2012 г. НеИзтегли файла
330017.12.2020 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.2 от ЗОС,Решение № 6/25.11.1995 г. на ПК Оряхово. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 54386.17.42 (петдесет и четири хиляди триста осемдесет и шест точка седемнадесет точка четиридесет и два) с площ от 102479 (сто и две хиляди четиристотин седемдесет и девет) кв.м. в местността "Блатото" в землището на Остров с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване: деградирала ливада, категория десета.Остров, местност "Блатото", кад. район 17, ПИ № 54386.17.42 , категория десета, одобрена със Заповед № РД-18-99/14.02.2019 г., АОС № 467/23.11.2006 г.вписан под № 21, том I, п-да № 291, дв.р.№ 77,н.д.21/16.01.2007 г. НеИзтегли файла
330117.12.2020 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.6,ал.1 от ЗОС,Решение № 205/28.06.2012 г. по Протокол № 15 на ОбС Оряхово,Решение № 239/ 26.07. 2012 г.на ОбС Оряхово и Протокол № 9Н/02.07.2012 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 43400.43.61 (четиридесет и три хиляди и четиристотин точка четиридесет и три точка шестдесет и един) с площ от 5486 (пет хиляди четиристотин осемдесет и шест) кв.м. в местността "Лозя-Лъката" в землището на Лесковец с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване: изоставено трайно насаждение,категория пета.Лесковец, местност "Лозя-Лъката", кад. район 43, ПИ № 43400.43.61, категория пета, одобрена със Заповед № РД-18-98/14.02.2019 г., АОС № 1592/21.08.2012 г.вписан под акт № 27, том VII, дв.вх.рег.№ 2780/21.08.2012 г. НеИзтегли файла
330217.12.2020 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.6,ал.1 от ЗОС,Решение № 205/28.06.2012 г. по Протокол № 15 на ОбС Оряхово,Решение № 239/ 26.07.2012 г.на ОбС Оряхово и Протокол № 9Н/02.07.2012 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 43400.43.140 (четиридесет и три хиляди и четиристотин точка четиридесет и три точка сто и четиридесет) с площ от 16673 (шестнадесет хиляди шестотин седемдесет и три) кв.м. в местността "Лозя-Лъката" в землището на Лесковец с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване: изоставено трайно насаждение, категория пета.Лесковец, местност "Лозя-Лъката", кад. район 43, ПИ № 43400.43.140, категория пета, по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-98/14.02.2019 г., АОС № 1593/21.08.2012 г.вписан под акт № 26, том VII, п-да № 7970, дв.вх.рег.№ 2779/21.08.2012 г. НеИзтегли файла
328816.12.2020 г.Частначл.59 от ЗОС,Заповед № РД-08-2/08.01.2020 г.на Кмет на Община Оряхово, Заповед № РД-08-95/26.11.2019 г.на Кмет на Община за изменение на ПУП, Решение № 540 по Протокол № 66 от 31.01.2019 г.на ОбС Оряхово. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54020.501.2448 (петдесет и четири хиляди и двадесет точка петстотин и едно точка две хиляди четиристотин четиридесет и осем) с площ от 450 (четиристотин и петдесет) кв.м. в урбанизирана територия на гр.Оряхово, представляващ по начин на трайно ползване:за друг обществен обект,комплекс.гр.Оряхово, ул."Арх.Цолов" №102, кад. район 501, ПИ № 54020.501.2448 по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-95/09.11.2016 г., АОСч № 2832/30.10.2018 г.вписан под акт № 6, том 6, ВХ.РЕГ.№1875/31.10.2018 г., НеИзтегли файла
328916.12.2020 г.Частначл.59 от ЗОС,Заповед № РД-08-2/08.01.2020 г.на Кмет на Община Оряхово, Заповед № РД-08-95/26.11.2019 г.на Кмет на Община за изменение на ПУП, Решение № 540 по Протокол № 66 от 31.01.2019 г.на ОбС Оряхово. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54020.501.2449 (петдесет и четири хиляди и двадесет точка петстотин и едно точка две хиляди четиристотин четиридесет и девет) с площ от 279 (двеста седемдесет и девет) кв.м. в урбанизирана територия на гр.Оряхово, представляващ по начин на трайно ползване:за друг обществен обект,комплекс.гр.Оряхово, ул."Арх.Дим.Цолов"№102, кад. район 501, ПИ № 54020.501.2449 по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-95/09.11.2016 г., АОСч № 2832/30.10.2018 г.вписан под акт № 6,том 6, ВХ.РЕГ.№1875/31.10.2018 г., НеИзтегли файла
329016.12.2020 г.Частначл.59 от ЗОС,Заповед № РД-08-2/08.01.2020 г.на Кмет на Община Оряхово, Заповед № РД-08-95/26.11.2019 г.на Кмет на Община за изменение на ПУП, Решение № 540 по Протокол № 66 от 31.01.2019 г.на ОбС Оряхово. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54020.501.2450 (петдесет и четири хиляди и двадесет точка петстотин и едно точка две хиляди четиристотин и петдесет) с площ от 401 (четиристотин и един) кв.м. в урбанизирана територия на гр.Оряхово, представляващ по начин на трайно ползване:за друг обществен обект,комплекс.гр.Оряхово, ул."Арх.Дим.Цолов"№102, кад. район 501,ПИ № 54020.501.2450 по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-95/09.11.2016 г., АОСч № 2832/30.10.2018 г.вписан под акт № 6, том 6, ВХ.РЕГ.№1875/31.10.2018 г., НеИзтегли файла
329116.12.2020 г.Частначл.59 от ЗОС,Заповед № РД-08-2/08.01.2020 г.на Кмет на Община Оряхово, Заповед № РД-08-95/26.11.2019 г.на Кмет на Община за изменение на ПУП, Решение № 540 по Протокол № 66 от 31.01.2019 г.на ОбС Оряхово. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54020.501.2451 (петдесет и четири хиляди и двадесет точка петстотин и едно точка две хиляди четиристотин петдесет и едно) с площ от 406 (четиристотин и шест кв.м.) в урбанизирана територия на гр.Оряхово, представляващ по начин на трайно ползване:за друг обществен обект, комплекс.гр.Оряхово, ул."Арх.Дим.Цолов"№102, кад. район 501, ПИ № 54020.501.2451 по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-95/09.11.2016 г., АОСч № 2832/30.10.2018 г.вписан под акт № 6,том 6, ВХ.РЕГ.№1875/31.10.2018 г., НеИзтегли файла
329216.12.2020 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.6,ал.1 от ЗОС,Решение № 205/28.06.2012 г. по Протокол № 15 на ОбС Оряхово,Решение № 239/ 26.07. 2012 г.на ОбС Оряхово и Протокол № 9Н/02.07.2012 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 54020.6.186 (петдесет и четири хиляди нула двадесет точка шест и сто осемдесет и шест) с площ от 176034 (сто седемдесет и шест хиляди и тридесет и четири) кв.м. в местността "Смрадликата/Рак.пл." в землището на Оряхово с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване: изоставено трайно насаждение,категория пета.гр.Оряхово, местност "Смрадликата"/Рак.площадка, кад. район 6, ПИ № 54020.6.186, категория пета, одобрена със Заповед № РД-18-95/09.11.2016 г. АОС № 1588/20.08.2012 г.вписан под акт № 25,том VII, п-да № 25048, дв.вх.рег.№ 2778/21.08.2012 г. НеИзтегли файла
329316.12.2020 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.6,ал.1 от ЗОС,Решение № 205/28.06.2012 г. по Протокол № 15 на ОбС Оряхово,Решение № 239/ 26.07. 2012 г.на ОбС Оряхово и Протокол № 9Н/02.07.2012 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 54020.58.382 (петдесет и четири хиляди нула двадесет точка петдесет и осем точка триста осемдесет и два) с площ от 30512 ( тридесет хиляди петстотин и дванадесет) кв.м. в местността "Марков баир" в землището на Оряхово с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване: изоставено трайно насаждение, категория пета.гр.Оряхово, местност "Марков баир", кад. район 58, ПИ № 54020.58.382, категория пета по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-95/09.11.2016 г., АОС № 1589/21.08.2012 г.вписан под акт №24, том VII, п-да № 25050, дв.вх.рег.№ 2777/21.08.2012 г. НеИзтегли файла
328214.12.2020 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.3 от ЗОС,Решение № 466/12.02.2010 г.на ОбС Оряхово. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 54020.58.380 (петдесет и четири хиляди и двадесет точка петдесет и осем точка триста и осемдесет) с площ от 96978 кв.м.(деветдесет и шест хиляди деветстотин седемдесет и осем квадратни метра) в местността "Марков баир" в землището на Оряхово с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване: нива, категория пета.Няма издадена заповед за изменение в КККР.гр.Оряхово, местност "Марков баир", кад. район 58, имот №54020.58.380, категория пета, одобрена със Заповед № РД-18-95/09.11.2016. АОС №1224/14.04.2010 г.вписан под акт № 182, п-да № 12636, том II, дв.вх.рег.№ 630 от 15.04.2010 г. НеИзтегли файла
328314.12.2020 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.3 от ЗОС,Решение № 466/12.02.2010 г.на ОбС Оряхово. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 54020.72.434 (петдесет и четири хиляди и двадесет точка седемдесет и два точка четиристотин тридесет и четири) с площ от 70610 кв.м.(седемдесет хиляди шестотин и десет квадратни метра) в местността "Марков баир" в землището на Оряхово с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване: нива,категория пета.гр.Оряхово, местност "Марков баир", кад. район 72, ПИ № 54020.72.434 ,категория пета, одобрена със Заповед № РД-18-95/09.11.2016 г. АОС №1213/13.04.2010 г.вписан под акт № 199, п-да № 12653, том II,дв.вх.рег.№ 648 от 15.04.2010 г. НеИзтегли файла
328414.12.2020 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1 от ЗОС,Решение №2/05.03.2001 г.на ОСЗ Оряхово. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.68.16 (седемдесет хиляди седемстотин двадесет и три точка шестдесет и осем точка шестнадесет) с площ от 16003 кв.м.(шестнадесет хиляди и три квадратни метра) в местността "Лесковски връх" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване: нива, категория шеста.Селановци, местност "Лесковски връх", кад. район 68, ПИ № 70723.68.16, категория шеста, одобрена със Заповед № РД-18-100/14.02.2019 г., АОС №1152 /25.11.2009 г.вписан под акт № 19, п-да № 11299, том I, дв.вх.рег.№ 32 от 13.01.2010 г. НеИзтегли файла
328514.12.2020 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1 от ЗОС,Решение по чл.27а ППЗСПЗЗ № 2/05.03.2001 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.68.18 (седемдесет хиляди седемстотин двадесет и три точка шестдесет и осем точка осемнадесет) с площ от 8001 кв.м.(осем хиляди и един квадратни метра) в местността "Лесковски връх" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване: нива, категория шеста.Селановци, местност "Лесковски връх", кад. район 68, ПИ № 70723.68.18, категория шеста, одобрена със Заповед № РД-18-100/14.02.2019 г. АОС №1153/25.11.2009 г.вписан под акт № 18, п-да № 11298, том I, дв.вх.рег.№ 31 от 13.01.2010 г. НеИзтегли файла
328614.12.2020 г.Частначл.59 от ЗОС, Решение № 2/05.03.2009 г.на ПКОряхово. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.68.19 (седемдесет хиляди седемстотин двадесет и три точка шестдесет и осем точка деветнадесет) с площ от 540541 кв.м.(петстотин и четиридесет хиляди петстотин четиридесет и един квадратни метра) в местността "Лесковски връх" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване: нива, категория шеста.Селановци, местност "Лесковски връх", кад. район 68, ПИ № 70723.68.19 , категория шеста, одобрена със Заповед № РД-18-100/14.02.2019., АОС № 805/29.05.2009 г.вписан под акт № 81, п-да № 7457, том IV, дв.вх.рег.№ 1785 от 01.06.2009 г. НеИзтегли файла
328714.12.2020 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.7 от ЗОС,Договор за замяна от 05.06.2014 г.вписан под акт №138, т.5, вх.рег.№ 1789 от 06.06.2014 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.281.21(седемдесет хиляди седемстотин двадесет и три точка двеста осемдесет и едно точка двадесет и едно) с площ от 6002 кв.м.( шестхиляди и два квадратни метра) в местността "Ненкови брестове" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване: нива,категория трета.Селановци, местност "Ненкови брестове", кад. район 281, ПИ № 70723.281.21, категория трета, одобрена със Заповед № РД-18-100/14.02.2019 г., АОС № 2170/11.07.2014 г.вписан под акт № 134, том 7, дв.вх.рег.№ 2485 от 16.07.2014 г. НеИзтегли файла
328101.10.2020 г.Публичначл.59 от ЗОС,по Кадастрална основа на план,одобрен със Заповед № 233/14.02.1974 г. на ОНС гр.Враца,изменен със Заповед №РД-08-57/09.09.2020 г.на по действащ ПУП на с.Горни Вадин, одобрен със Заповед № 233/14.02.1974 г. на ОНС гр.Враца Имот с кад..№ 16451.501.540, урегулиран в парцел I "За озеленяване"в квартал:.33 с площ от 2478 кв.м.Горни Вадин,ул."Христо Ботев",кад. район 540,имот №16451.501.540, кв. 33,парцел I,   НеИзтегли файла
328030.09.2020 г.Публичначл.59 от ЗОС,чл.3,ал.2,т.2 от ЗОС,§7,АЛ.1,Т.6 от ЗМСМА,кадастрален план на с.Лесковец,одобрен със Заповед №222/24.12.1991 г.на Кмета на Община Оряхово,по действащ ЗРП на с.Лесковец,одобрен със Заповед №126/18.03.1997 г.на Кмета на Община ОряховоОбособен обект в сграда "офис" с № 43400.704.207.1.1 със ЗП-6.25 кв.м., находящ се на първи етаж в двуетажна масивна сграда "Кметство Лесковец"с № 43400.704.207.1, урегулиран в парцел XII "За Кметство"в квартал 45.Лесковец,ул."Дружба" № 16,ет.1,кад. район 704,обект №43400.704.207.1.1 в сграда №43400.704.207.1,имот № 43400.704.207, кв. 45, парцел XII, АОпС № 47/10.06.1998 г.вписан под акт № 51,том II,п-да №291,описна №260,дв.вх.№ 614 от 07.03.2007 г. ДаИзтегли файла
327929.09.2020 г.Частначл.59 от ЗОС,§ 42 от ПЗР на ЗИД на ЗОС ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54020.501.6 (петдесет и четири хиляди нула двадесет точка петстотин и едно точка шест) с площ от 1245 (хиляда двеста четиридесет и пет) кв.м. в урбанизирана територия на гр.Оряхово, представляващ по начин на трайно ползване:ниско застрояване ( до 10 м).гр.Оряхово,ул."Цанко Церковски" №2,кад. район 501,ПИ № 54020.501.6 по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-95/09.11.2016 г., АОС № 563/26.02.2008 г.вписан под акт № 95,т.II,п-да №291,описна № 306, дв.вх.№552/13.03.2008. НеИзтегли файла
327714.09.2020 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.2 от ЗОС Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 54386.33.31 (петдесет и четири хиляди триста осемдесет и шест точка тридесет и три точка тридесет и едно) с площ от 14002 (четиринадесет хиляди и два ) кв.м.в местността "Блатото" в землището на Остров с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване: изоставено трайно насаждение,категория четвърта.Няма издадена заповед за изменение в КККР.Остров, местност "Блатото", кад. район 54386,ПИ №54386.33.31,категория четвърта, по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-99/14.02.2019 г., АОС № 2174/04.12.2014 г.вписан под акт № 101,том 14,дв.вх.рег.№ 4596 от 08.12.2014 г. НеИзтегли файла
327814.09.2020 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.2 от ЗОС,Решение № 391 по Протокол №49/25.01.2018 г.на ОбС Оряхово. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 54386.33.34 (петдесет и четири хиляди триста осемдесет и шест точка тридесет и три точка тридесет и четири) с площ от 30768 (тридесет хиляди седемстотин шестдесет и осем) кв.м. в местността "Блатото" в землището на Остров с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване: деградирала орна земя,категория четвърта.Остров, местност "Блатото",кад. район 54386,ПИ № 54386.33.34, категория четвърта по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-99/ 14.02.2019 г., АОС № 2789/25.05.2018 г.вписан под акт №22,том 3,вх.рег.№872/30.05.2018 г. НеИзтегли файла
327614.09.2020 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.6,ал.1,чл.3,ал.2,т.3 от ЗОС,Решение № 522/28.05.2010 г.на ОбС Оряхово. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54020.503.200 (петдесет и четири хиляди нула двадесет точка петстотин и три точка двеста) с площ от 1832 (хиляда осемстотин тридесет и два ) кв.м. в урбанизирана територия на гр.Оряхово, представляващ по начин на трайно ползване:спортно игрище, ведно с построената в него сграда, както следва: 1.Сграда 54020.503.200.1-ЗП-78 кв.м,брой етажи-1, предназначение: Постройка на допълващото застрояване.гр.Оряхово,ул."Цар Асен " №1,кад. район 503,ПИ № 54020.503.200 и сграда № 54020.503.200.1по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-95/ 09.11.2016 г., АОСч №1286/14.07.2010 г.вписан под акт №116,том V, п-да № 8806,дв.вх.рег.№ 1695 от 04.08.2010 г. НеИзтегли файла
327513.08.2020 г.Частначл.59 от ЗОС,§ 42 от ПЗР на ЗИД на ЗОС ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54020.502.1413 (петдесет и четири хиляди нула двадесет точка петстотин и две точка хиляда четиристотин и тринадесет) с площ от 772 (седемстотин седемдесет и два ] кв.м. в урбанизирана територия на гр.Оряхово, представляващ по начин на трайно ползване:ниско застрояване ( до 10 м).гр.Оряхово,ул."Странджата" № 1,кад. район 502,ПИ № 54020.502.1413 по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-95/09.11.2016 г., АОС ч № 621/19.03.2008 г.вписан под № 36,т.III,п-да №291,н.д. № 449, дв.р.906/01.04.2008. НеИзтегли файла
327412.08.2020 г.Частначл.59 от ЗОС,§ 42 от ПЗР на ЗИД на ЗОС  гр.Оряхово,ул."Ген. Тотлебен" №6,кад. район 502,ПИ № 54020.502.1344 по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-95/09.11.2016 г., АОСч №1518/01.08.2011 г.вписан под акт №70,том VI,п-да №20852,дв.вх.рег.№ 1901 от 04.08.2011 г. НеИзтегли файла
327128.07.2020 г.Частначл.59 от ЗОС,Заповед №229/15.09.1999 г.на Кмета на Община Оряхово. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54020.501.658 (петдесет и четири хиляди нула двадесет точка петстотин и едно точка шестотин петдесет и осем) с площ от 743 (седемстотин четиридесет и три) кв.м. в урбанизирана територия на гр.Оряхово, представляващ по начин на трайно ползване:ниско застрояване ( до 10 м).гр.Оряхово,ул."Явор",кад. район 501,ПИ № 54020.501.658 по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-95/09.11.2016 г., АОСч №89/19.02.2001 г.вписан под акт №122,том I,п-да №11992,дв.вх.рег.№ 213 от 19.02.2010 г. НеИзтегли файла
327228.07.2020 г.Частначл.59 от ЗОС,Заповед №229/15.09.1999 г.на Кмета на Община Оряхово. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54020.501.673 (петдесет и четири хиляди нула двадесет точка петстотин и едно точка шестотин седемдесет и три) с площ от 986 (деветстотин осемдесет и шест ) кв.м. в урбанизирана територия на гр.Оряхово, представляващ по начин на трайно ползване:ниско застрояване ( до 10 м).гр.Оряхово,ул."Явор",кад. район 501,ПИ № 54020.501.673 по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-95/09.11.2016 г., АОСч №108/30.05.2001 г.вписан под акт №132,том I,п-да №12029,дв.вх.рег.№ 236 от 22.02.2010 г. НеИзтегли файла
327328.07.2020 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.30,ал.1 и ал.2 от ЗСПЗЗ Административна, делова сграда с идентификатор № 54020.415.1.1 с площ от 310 кв.м, брой етажи:2, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор № 54020.415.1,брой самостоятелни обекти в сградата:няма даннигр.Оряхово,ул."Врачанско шосе" №2,местност "Каиша",сграда с № 54020.415.1.1 в ПИ № 54020.415.1 частна държавна собственост по нтп:стопански двор АОСч №233/05.10.2004 г.вписан под акт №76,том II,описна №288,п-да №291,дв.вх.№ 1027 от 26.04.2005 г. НеИзтегли файла
327022.07.2020 г.Частначл.59 от ЗОС, кадастрална основа на план одобрен със Заповед № 2212/1984г.и ПУП одобрен със Заповед № 2212/ 1984 г.,изменен със Заповед №154/21.03.2005 г. и Заповед № РД-08-38/08.07.2020 г.на Кмета на Община Оряхово и Решение № 88 по Протокол № 7/30.04.2020 г.на ОбС Оряхово. Урегулиран поземлен имот с № 70723.501.1332 с площ от 2929.00 кв.м в кв.№307, урегулиран в парцел № VІ "За стопанска дейност".Селановци,ул."Сергей Румянцев"№ 11 А,кад. район 501, кв. 307,парцел VI,зона 1, АОС №1539/02.04.2012 г.вписан под акт № 132,т.2, дв.вх.рег.№700/06.04.2012 г. НеИзтегли файла
325421.07.2020 г.Частначл.59 от ЗОС,Заповед №229/15.09.1999 г.на Кмета на Община Оряхово,Констативен протокол №2/18.06.2020 г.по чл.181,ал.2 от ЗУТ и Заповед № 1/20.04.2007 г.към Разрешение за строеж №4Д/02.03.2007 г. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54020.501.659 (петдесет и четири хиляди нула двадесет точка петстотин и едно точка шестотин петдесет и девет) с площ от 798 ( седемстотин деветдесет и осем) кв.м. в урбанизирана територия на гр.Оряхово, представляващ по начин на трайно ползване:ниско застрояване ( до 10 м)., ведно с построената в него сграда, както следва: 1.Сграда 54020.501.659.1-ЗП-42 кв.м,брой етажи-1, предназначение: Друг вид сграда за обитаване. 2.Сграда 54020.501.663.2-ЗП-42 кв.м,брой етажи-1, предназначение: Друг вид сграда за обитаване.гр.Оряхово,ул."Явор",кад. район 54020,ПИ № 54020.501.659 и сгради с № 54020.501.659.1 и № 54020.501.659.2, по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-95/ 09.11.2016 г., АОСч №90/19.02.2001 г.вписан под акт №108,том I,п-да №11978,дв.вх.рег.№ 199 от 18.02.2010 г. НеИзтегли файла
325621.07.2020 г.Частначл.59 от ЗОС,Заповед №229/15.09.1999 г.на Кмета на Община Оряхово,Констативен протокол № 2/18.06.2020 г.по чл.181,ал.2 от ЗУТ,Заповед №2/20.04.2007 г.към Разрешение №4Е/02.03.2007 г. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54020.501.672 (петдесет и четири хиляди нула двадесет точка петстотин и едно точка шестотин седемдесет и два) с площ от 1028 (хиляда двадесет и осем ) кв.м. в урбанизирана територия на гр.Оряхово, представляващ по начин на трайно ползване:ниско застрояване ( до 10 м)., ведно с построената в него сграда, както следва: 1.Сграда 54020.501.663.1-ЗП-42 кв.м,брой етажи-1, предназначение: Друг вид сграда за обитаване. 2.Сграда 54020.501.663.2-ЗП-42 кв.м,брой етажи-1, предназначение: Друг вид сграда за обитаване.гр.Оряхово,ул."Явор",кад. район 501,ПИ № 54020.501.672 и сграда №54020.501.672.1, сграда №54020.501.672.2 по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-95/ 09.11.2016 г., АОСч №1185/01.03.2010 г.вписан под акт №192,том I,п-да №12152,дв.вх.рег.№346 от 05.03.2010 г. НеИзтегли файла
326821.07.2020 г.Частначл.59 от ЗОС, кадастрална основа на план одобрен със Заповед № 2212/1984г.и ПУП одобрен със Заповед № 2212/ 1984 г.,изменен със Заповед №154/21.03.2005 г. и Заповед № РД-08-38/08.07.2020 г.на Кмета на Община Оряхово и Решение № 88 по Протокол № 7/30.04.2020 г.на ОбС Оряхово. Урегулиран поземлен имот с № 70723.501.1332 с площ от 1478.00 кв.м в кв.№307, урегулиран парцел IIІ "За стопанска дейност", ведно с подземно противорадиационно укритие с № 70723.501.2168 със ЗП-прилежаща територия-244 кв.м.Селановци,ул."Сергей Румянцев" № 11А,кад. район 501, кв. 307,имот №70723.501.1332 и укритие с № 70723.501.1332.1, кв.307, п.III,зона 1, АОС №1539/02.04.2012 г.вписан под акт № 132,т.2,дв.вх.рег.№700/06.04.2012 г. НеИзтегли файла
326921.07.2020 г.Частначл.59 от ЗОС, кадастрална основа на план одобрен със Заповед № 2212/1984г.и ПУП одобрен със Заповед № 2212/ 1984 г.,изменен със Заповед №154/21.03.2005 г. и Заповед № РД-08-38/08.07.2020 г.на Кмета на Община Оряхово и Решение № 88 по Протокол № 7/30.04.2020 г.на ОбС Оряхово. Урегулиран поземлен имот с № 70723.501.1332 с площ от 2177.4 кв.м в кв.№307, урегулиран парцел № V "За Комплексно обществено обслужване".Селановци,ул."Сергей Румянцев" № 11А,ПИ № 70723.501.1332,кад. район 501, кв. 307, парцел V,зона 1 АОС №1539/02.04.2012 г.вписан под акт № 132,т.2, дв.вх.рег.№700/06.04.2012 г. НеИзтегли файла
326715.07.2020 г.Частначл.59 от ЗОС, кадастрална основа на план одобрен със Заповед.№ 2212/1984г.и ПУП,одобрен Заповед № 2212/1984г ,изменен със Заповед №154/21.03.2005 г. и Заповед №164/ 12.03.2016 г. на Кмета на Община Оряхово и Заповед № РД-08-37/08.07.2020 г. на Кмета на Община Оряхово и Решение № 90 по Протокол № 7 от 30.04.2020 г.на ОбС Оряхово. Урегулиран поземлен имот с площ от 144.2 кв.м.в кв.307,урегулиран в парцел IV "За комплексно обществено обслужване".Селановци,ул. "Стефан Стамболов"№51,кад. район 501, ПИ № 70723.501.1332,кв. 307,парцел IV, АОС № 2359/12.03.2016 г.вписан под акт № 112,том 2,п-да № 8365,дв.вх.рег.№ 557 от 14.03.2016 г. НеИзтегли файла
326614.07.2020 г.Публичначл.59 от ЗОС,чл.6,ал.2 от ЗОС,Решение № 80 по Протокол №6/25.02.2016 г.на ОбС Оряхово, кадастрален план одобрен със зап.№2212/1984г.и изменен със зап.№З-52/11.02.2005 г.,изменен със Зап.№154/21.03.2005 г и Зап.№164/12.03.2016 г. на Община Оряхово.Заповед № РД-08-37/08.07.2020 г.на Кмета на Община Оряхово и Решение № 90 по Протокол № 7/30.04.2020 г.на ОбС Оряхово.Урегулиран поземлен имот с № 70723.501.1332, представляващ дворно място с площ от 1785.7 кв.м, урегулирано в парцел № І "За Здравна служба, трафопост и озеленяване " в кв.№307 и ведно със застроената в него сграда: -Двуетажна масивна сграда "Здравна служба"на два етажа №501.1332.1-279 кв.м.и РЗП 558 кв.м. на два етажа: 1 ви етаж-коридор и 11 бр.помещения и санитарен възел; 2 ри етаж-6 бр.кабинети, коридор, 2 бр.санитарни възелаСелановци,ул."Стефан Стамболов"№ 51, кад. район 501,имот №70723.501.1332 и сграда с № 70723.501.1332.1,кв.307,п.I,зона 1 АОС №2359/12.03.2016 г.вписан под акт № 112,т.2,п-да №8365, дв.вх.№557/14.03.2016 г. НеИзтегли файла
326308.07.2020 г.Частначл.59 от ЗОС,§ 42 от ПЗР на ЗИД на ЗОС ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54020.501.395 (петдесет и четири хиляди нула двадесет точка петстотин и едно точка триста деветдесет и пет) с площ от 2528 (две хиляди петстотин двадесет и осем) кв.м. в урбанизирана територия на гр.Оряхово, представляващ по начин на трайно ползване:Комплексно застрояване .гр.Оряхово,ул. "Христо Смирненски" № 15,кад. район 501,ПИ №54020.501.395 по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-95/09.11.2016 г., АОС ч № 1506/13.06.2011 г.вписан под акт № 41,т.5,п-да № 20193, дв.вх.№1571 от 22.06.2011 г. НеИзтегли файла
326408.07.2020 г.Частначл.59 от ЗОС,§ 42 от ПЗР на ЗИД на ЗОС ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54020.501.338 (петдесет и четири хиляди нула двадесет точка петстотин и едно точка триста тридесет и осем) с площ от 948 (деветстотин четиридесет и осем) кв.м. в урбанизирана територия на гр.Оряхово, представляващ по начин на трайно ползване:ниско застрояване ( до 10 м).гр.Оряхово,ул."Васил Петлешков",кад. район 501,ПИ № 54020.501.338 по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-95/09.11.2016 г.,   НеИзтегли файла
326508.07.2020 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.2 от ЗОС ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54020.502.632 (петдесет и четири хиляди нула двадесет точка петстотин и две точка шестотин тридесет и два) с площ от 138 (сто тридесет и осем) кв.м. в урбанизирана територия на гр.Оряхово, представляващ по начин на трайно ползване:ниско застрояване ( до 10 м).гр.Оряхово,ул."Г.Димитров"№49,кад. район 502,ПИ № 54020.502.632 по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-95/09.11.2016 г., АОС ч № 1672/29.03.2013 г.вписан под акт № 177,т.3, дв.вх.№1524/01.04.2013 г. НеИзтегли файла
326201.07.2020 г.Частначл.59 от ЗОС,§ 42 от ПЗР на ЗИД на ЗОС ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54020.502.1348 (петдесет и четири хиляди нула двадесет точка петстотин и две точка хиляда триста четиридесет и осем) с площ от 372 кв.м. ( триста седемдесет и два ) в урбанизирана територия на гр.Оряхово, представляващ по начин на трайно ползване:ниско застрояване ( до 10 м).гр.Оряхово,ул."Радецки" № 1, кад. район 502,ПИ № 54020.502.1348 по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-95/09.11.2016 г., АОС ч № 1528/08.09.2011 г.вписан под акт № 66,т.VII,п-да №21268, дв.вх.№2153/19.09.2011 г. НеИзтегли файла
326124.06.2020 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.1 от ЗОС,Решение № 5/17.09.1997 г.по чл.17,ал.1 от ЗСПЗЗ ( чл.27 от ППЗСПЗЗ ) на ОСЗ Оряхово Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 43400.38.52 (четиридесет и три хиляди и четиристотин точка тридесет и осем точка петдесет и две) с площ от 3260 (три хиляди двеста и шестдесет) кв.м.в местността "Смърка" в землището на Лесковец с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя,категория пета.Лесковец, местност "Смърка", ПИ № 43400.38.52,категория пета,одобрена със Заповед № РД-18-98/14.02.2019 г.,   НеИзтегли файла
325822.06.2020 г.Публичначл.59 от ЗОС,чл.3,ал.2,т.2 от ЗОС,§ 7,ал.1,т.6 от ЗМСМА,Кад.основа, одобрена със Заповед №233/14.02.1974 г.на ОНС гр.Враца,по действащ ЗРП на Горни Вадинсъс Заповед №233/14.02.1974 г.на ОНС гр.ВрацаОбособен обект с №16451.501.267.1.1 с ПП-86.10 кв.м.и ЗП-133.43 кв.м."бивша гостилница-ресторант, сега хранителен магазин и кафе аперитив"находящ се на първи етаж, състоящ се от три търговски помещения със ЗП-264 кв.м. в триетажна масивна сграда със сутерен с №501.267.1 в имот №501.267, урегулирана в парцел XX "За административна сграда и магазин" в квартал:16.Горни Вадин,кад. район 501, кв. 16,част от парцел XX,обособен обект с №16451.501.267.1.1 в сграда № 16451.501.267.1 в имот №№501.267 АОчС № 2405/10.05.2016 г.вписан под акт № 160,том 4,дв.вх.рег.№ 1266 от 12.05.2016 г. ДаИзтегли файла
325922.06.2020 г.Публичначл.59 от ЗОС,чл.3,ал.2,т.2 от ЗОС,§ 7,ал.1,т.6 от ЗМСМА,Кад.основа, одобрена със Заповед №233/14.02.1974 г.на ОНС гр.Враца,по действащ ЗРП на Горни Вадин Обособен обект с №16451.501.267.1.2 със ЗП-49.01 кв.м." хранителен магазин и склад"находящ се на първи етаж, състоящ се от три търговски помещения със ЗП-264 кв.м. в триетажна масивна сграда със сутерен с №501.267.1 в имот №501.267, урегулирана в част от парцел XX "За административна сграда и магазин" в квартал:16.Горни Вадин,кад. район 501,кв. 16,част от парцел XX,обособен обект с №16451.501.267.1.2 в сграда № 16451.501.267.1 в имот №501.267, АОчС № 2405/10.05.2016 г.вписан под акт № 160,том 4,дв.вх.рег.№ 1266 от 12.05.2016 г. ДаИзтегли файла
            
Страница 1 от 67 (3316 записа)
Предишна
[1]
2
3
4
5
6
7
65
66
67
Следваща
[Условие]Създаване на филтър