ОБЩИНА ОРЯХОВО

WEB регистри
Изтеглете колона тук, за да групирате по нея
Номер
Дата
Собственост
Правно основание за издаване
Заповед на кмета
Вид и описание на имот
Местонахождение
Граници на имота
Номер и дата на съставени по-рано актове
Предоставени права
Отдаден под наем
Файл
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
338620.09.2021 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.3,ал.3 от ЗОС,§ 42 от ПЗР на ЗИД на ЗОС ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54020.501.679 (петдесет и четири нула двадесет точка петстотин и едно точка шестотин седемдесет и девет) с площ от 915 (деветстотин и петнадесет) кв.м. в урбанизирана територия на гр.Оряхово, представляващ по начин на трайно ползване:ниско застрояване ( до 10 м.).гр.Оряхово, ул."Синьо лято", кад. район 501, ПИ № 54020.501.679 АОС № 2181/05.03.2015 г.вписан под акт № 86, том 2, п-да № 41488, дв.вх.рег.№ 582/09.03.2015 г. НеИзтегли файла
338516.09.2021 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.7 от ЗОС,Договор за замяна от 05.06.2014 г.вписан под акт №138, т.V, вх.рег.№ 1789 от 06.06.2014 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.172.8 (седемдесет хиляди седемстотин двадесет и три точка сто седемдесет и два точка осем) с площ от 5646 кв.м.( квадратни метра) в местността "Банова падина" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване: нива,категория трета.Селановци, местност "Банова падина", кад. район 172, ПИ № 70723.172.8, категория трета, КККР одобрени със Заповед № РД-18-100/14.02.2019 г., АОС № 2035/11.07.2014 г.вписан под акт № 193, том 8, дв.вх.рег.№ 2782 от 22.07.2014 г. НеИзтегли файла
338308.09.2021 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.3,ал.3 от ЗОС,§ 42 от ПЗР на ЗИД на ЗОС ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54020.501.158 (петдесет и четири нула двадесет точка петстотин и едно точка сто петдесет и осем) с площ от 705 (седемстотин и пет) кв.м. в урбанизирана територия на гр.Оряхово, представляващ по начин на трайно ползване:ниско застрояване ( до 10 м.).гр.Оряхово, ул."Денкоуглу" № 3, кад. район 501, ПИ № 54020.501.158   НеИзтегли файла
338408.09.2021 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.3,ал.3 от ЗОС,§ 42 от ПЗР на ЗИД на ЗОС ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54020.502.1343 (петдесет и четири нула двадесет точка петстотин и два точка хиляда триста четиридесет и три) с площ от 379 (триста седемдесет и девет) кв.м. в урбанизирана територия на гр.Оряхово, представляващ по начин на трайно ползване:ниско застрояване ( до 10 м.).гр.Оряхово, ул."Радецки" № 5, кад. район 502, ПИ № 54020.502.1343 АОС № 1527/08.09.2011 г.вписан под акт № 65, том VII, п-да № 21267, дв.вх.рег.№ 2152/19.09.2011 г. НеИзтегли файла
338202.09.2021 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.3,ал.3 от ЗОС,§ 42 от ПЗР на ЗИД на ЗОС ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54020.502.1255 (петдесет и четири нула двадесет точка петстотин и два точка хиляда двеста петдесет и пет) с площ от 682 (шестотин осемдесет и два) кв.м. в урбанизирана територия на гр.Оряхово, представляващ по начин на трайно ползване:ниско застрояване ( до 10 м.).гр.Оряхово, ул."Васил Петлешков" № 9, кад. район 502, ПИ № 54020.502.1255   НеИзтегли файла
338113.07.2021 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.7 от ЗОС,§ 42 от ПЗР на ЗИД на ЗОС,по план одобрен със Заповед №1912/14.09.1967 г. на ОНС гр.Враца и по действащ ПУП на с.Остров, Декларация за отказ от право на собственост по чл.100 от ЗС,вписана под акт № 191,том I,дв.вх.рег.№ 358 от 15.03.2021 г. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 54386.501.1183 (петдесет и четири хиляди триста осемдесет и шест точка петстотин и едно точка хиляда сто осемдесет и три) с площ от 1724.6 (хиляда седемстотин двадесет и четири точка шест) кв.м. в парцели I-1183 и II-1183 в кв.17, ведно с построените в него: 1.Едноетажна полумасивна жилищна сграда с пл.№ 501.1183.1 със ЗП-42.3 кв.м; Продължава в т.11Остров, ул."Волга",парцели I-1183 и II-1183 в кв.17,имот № 54386.501.1183,сгради с № 501.1183.1 и № 501.1183.2, зона 1,   НеИзтегли файла
337918.06.2021 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.3,ал.3 от ЗОС,§ 42 от ПЗР на ЗИД на ЗОС ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54020.501.46 (петдесет и четири нула двадесет точка петстотин и едно точка четиридесет и шест) с площ от 1099 (хиляда и деветдесет и девет) кв.м. в урбанизирана територия на гр.Оряхово, представляващ по начин на трайно ползване:ниско застрояване ( до 10 м.).гр.Оряхово, ул."Цанко Церковски" № 42, кад. район 501,ПИ № 54020.501.46   НеИзтегли файла
338018.06.2021 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.3,ал.3 от ЗОС,§ 42 от ПЗР на ЗИД на ЗОС ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54020.502.1407 (петдесет и четири нула двадесет точка петстотин и два точка хиляда четиристотин и седем) с площ от 968 (деветстотин шестдесет и осем) кв.м. в урбанизирана територия на гр.Оряхово, представляващ по начин на трайно ползване:ниско застрояване ( до 10 м.).гр.Оряхово, ул."Иван Вазов" № 77, кад. район 502, ПИ № 54020.502.1407 АОС № 614/12.03.2008 г.вписан под акт № 144, том II, п-да № 291, дв.вх.рег.№ 716/21.03.2008 г. НеИзтегли файла
337717.06.2021 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.3,ал.3 от ЗОС,§ 42 от ПЗР на ЗИД на ЗОС, Заповед № РД-18-ДС-34/03.06.2021 г.на Областен управител гр.Враца по кадастрален план, одобрен със Заповед № 2212/ 29.12.1984 г на ОНС Враца, по действащ ПУП-ЗРП нас.СелановциПоземлен имот с кад. № 70723.501.2105, урегулиран в парцел XXVII-2105 с площ от 937.8 кв.м. в кв.391 / триста деветдесет и един/, представляващ дворно място с признато право на строеж за индивидуално жилищно строителство с площ от 937.9 / деветстотин тридесет и седем точка девет / кв.м, находящ се във II-ра зона, IV категория на населено място с административен адрес:ул."Пламък" № 3.Селановци,ул."Пламък" № 3, парцел XXVII-2105, кв.391кад. район 501, зона втора,ПИ №70723.501.2105 АДС № 1212/1297/22.10.1964 г.издаден от ОНС гр.Враца НеИзтегли файла
337817.06.2021 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.3,ал.3 от ЗОС,§ 42 от ПЗР на ЗИД на ЗОС, Заповед № РД-18-ДС-33/03.06.2021 г.на Областен управител гр.Враца по кадастрален план, одобрен със Заповед № 2212/ 29.12.1984 г на ОНС Враца, по действащ ПУП-ЗРП нана с.СелановциПоземлен имот с кад. № 70723.501.2098, урегулиран в парцел XX-2098 с площ от 824.6 кв.м. в кв.391 / триста деветдесет и един/, представляващ дворно място с признато право на строеж за индивидуално жилищно строителство с площ от 811.1 / осемстотин и единадесет точка един / кв.м, находящ се във II-ра зона, IV категория на населено място с административен адрес:ул."Пламък" № 17.Селановци, ул."Пламък" № 17, парцел XX-2098, кв.391, кад. район 501, зона втора, ПИ № 70723.501.2098 АДС № 1217/1302/22.10.1964 г.издаден от ОНС гр.Враца НеИзтегли файла
337014.06.2021 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.3,ал.3 от ЗОС,§ 42 от ПЗР на ЗИД на ЗОС ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54020.501.465 (петдесет и четири нула двадесет точка петстотин и едно точка четиристотин шестдесет и пет) с площ от 913 (деветстотин и тринадесет) кв.м. в урбанизирана територия на гр.Оряхово, представляващ по начин на трайно ползване:ниско застрояване ( до 10 м.).гр.Оряхово,ул."Сертгей Румянцев" № 91-93, кад. район 501,ПИ № 54020.501.466 АОС № 1253/15.06.2010 г.вписан под акт №103, том IV, п-да № 13787, дв.вх.рег.№ 1204/18.06.2010 г. НеИзтегли файла
337114.06.2021 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.3,ал.3 от ЗОС,§ 42 от ПЗР на ЗИД на ЗОС ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54020.501.466 (петдесет и четири нула двадесет точка петстотин и едно точка четиристотин шестдесет и шест) с площ от 1009 (хиляда и девет) кв.м. в урбанизирана територия на гр.Оряхово, представляващ по начин на трайно ползване:ниско застрояване ( до 10 м.).гр.Оряхово, ул. "Сергей Румянцев"№ 91- 93, кад. район 501, ПИ № 54020.501.466 АОС № 1252/15.06.2010 г.вписан под акт №106, том IV, п-да № 13790, дв.рег.№ 1207/18.06.2010 г. НеИзтегли файла
337214.06.2021 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.3,ал.3 от ЗОС,§ 42 от ПЗР на ЗИД на ЗОС, Заповед № РД-18-ДС-31/19.05.2021 г.на Областен управител гр.Враца по кадастрален план, одобрен със Заповед № 2212/ 29.12.1984 г на ОНС Враца, по действащ ПУП-ЗРП на Поземлен имот с кад. № 70723.501.392, урегулиран в парцел XXII-392 с площ от 990.5 кв.м. в кв.342 / триста четиридесет и два/, представляващ дворно място с признато право на строеж за индивидуално жилищно строителство с площ от 723.6 / седемстотин двадесет и три точка шест / кв.м, находящ се във II-ра зона, IV категория на населено място с административен адрес:ул."Хан Аспарух "/"Комсомолска"/№ 50.Селановци, ул."Хан Аспарух"/"Комсомолска"/ № 50, кад. район 501,ПИ № 70723.501.392 АДС №1248/2774/14.09.1966 г.от ОНС гр.Враца НеИзтегли файла
337314.06.2021 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.3,ал.3 от ЗОС,§ 42 от ПЗР на ЗИД на ЗОС, Заповед № РД-18-ДС-30/19.05.2021 г.на Областен управител гр.Враца по кадастрален план, одобрен със Заповед № 2212/ 29.12.1984 г на ОНС Враца, по действащ ПУП-ЗРП на Поземлен имот с кад. № 70723.501.482, урегулиран в парцел XIX-482 с площ от 1306.2 кв.м. в кв.342 / триста четиридесет и два /, представляващ дворно място с признато право на строеж за индивидуално жилищно строителство с площ от 1061.6 / хиляда шестдесет и един точка шест / кв.м, находящ се във II-ра зона, IV категория на населено място с административен адрес:ул."Хан Аспарух"/"Комсомолска" /№44.Селановци, ул."Хан Аспарух"/"Комсомолска" /№44, кад. район 501,зона втора,ПИ №70723.501.482 АДС № 1235/2761/14.09.1966 г.издаден от ОНС гр.Враца НеИзтегли файла
337414.06.2021 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.3,ал.3 от ЗОС,§ 42 от ПЗР на ЗИД на ЗОС, Заповед № РД-18-ДС-27/19.05.2021 г.на Областен управител гр.Враца по кадастрален план, одобрен със Заповед № 2212/ 29.12.1984 г на ОНС Враца, по действащ ПУП-ЗРП нас.СелановциПоземлен имот с кад. № 70723.501.589, урегулиран в парцел VI-589 с площ от 1194.5 кв.м. в кв.341 / триста четиридесет и един/, представляващ дворно място с признато право на строеж за индивидуално жилищно строителство с площ от 1193.7 / хиляда сто деветдесет и три точка седем / кв.м, находящ се във II-ра зона, IV категория на населено място с административен адрес:ул."Хан Аспарух"/"Комсомолска" /№ 55.Селановци,ул."Хан Аспарух"/"Комсомолска" /№ 55, кад. район 501, зона втора, ПИ № 70723.501.589 АДС № 1237/2763/14.09.1966 г.издаден от ОНС гр.Враца НеИзтегли файла
337514.06.2021 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.3,ал.3 от ЗОС,§ 42 от ПЗР на ЗИД на ЗОС, Заповед № РД-18-ДС-29/19.05.2021 г.на Областен управител гр.Враца по кадастрален план, одобрен със Заповед № 2212/ 29.12.1984 г на ОНС Враца, по действащ ПУП-ЗРП нас.СелановциПоземлен имот с кад. № 70723.501.590, урегулиран в парцел V-1590 с площ от 1063.9 кв.м. в кв.341 / триста четиридесет и един/, представляващ дворно място с признато право на строеж за индивидуално жилищно строителство с площ от 1061.9 / хиляда и шестдесет и един точка девет / кв.м, находящ се във II-ра зона, IV категория на населено място с административен адрес:ул." Хан Аспарух"/"Комсомолска"/ № 57.Селановци,ул." Хан Аспарух"/"Комсомолска"/ № 57, кад. район 501, зона втора,ПИ № 70723.501.590 АДС № 1234/2760/14.09.1966 г.издаден от ОНС гр.Враца НеИзтегли файла
337614.06.2021 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.3,ал.3 от ЗОС,§ 42 от ПЗР на ЗИД на ЗОС, Заповед № РД-18-ДС-28/19.05.2021 г.на Областен управител гр.Враца по кадастрален план, одобрен със Заповед № 2212/ 29.12.1984 г на ОНС Враца, по действащ ПУП-ЗРП нас.СелановциПоземлен имот с кад. № 70723.501.619, урегулиран в парцел XVII-6199 с площ от 1196.0 кв.м. в кв.337 / триста тридесет и седем /, представляващ дворно място с признато право на строеж за индивидуално жилищно строителство с площ от 1196.0 / хиляда сто деветдесет и шест / кв.м, находящ се във II-ра зона, IV категория на населено място с административен адрес:ул."Хан Аспарух"/"Комсомолска"/ № 67.Селановци ,ул."Хан Аспарух"/"Комсомолска"/ №67, кад. район 501, зона втора, ПИ № 70723.501.619 АДС № 1250/2776/16.09.1966 г.издаден от ОНС гр.Враца НеИзтегли файла
336503.06.2021 г.Публичначл.59 от ЗОС,чл.3,ал.2, т.2 от ЗОС,Решение № 98 по Протокол №14/14.06.2004 г. на ОбС Оряхово. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54020.4.265 (петдесет и четири хиляди нула двадесет точка четири точка двеста шестдесет и пет) с площ от 4 (четири) кв.м. в местност "Марков баир " на гр.Оряхово, с трайно предназначение на територията:земеделска, категория на земята:0, по начин на трайно ползване:за съоръжение на електропровод .Последно изменение на кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 28.04.2021 г.гр.Оряхово, местност "Марков баир", кад. район 4, категория на земята:0, ПИ № 54020.4.265   НеИзтегли файла
336603.06.2021 г.Публичначл.59 от ЗОС,чл.3,ал.2, т.2 от ЗОС,Решение № 98 по Протокол №14/14.06.2004 г. на ОбС Оряхово. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54020.4.266 (петдесет и четири хиляди нула двадесет точка четири точка двеста шестдесет и шест ) с площ от 4 (четири) кв.м. в местност "Марков баир." на гр.Оряхово, с трайно предназначение на територията:земеделска, категория на земята:0, по начин на трайно ползване:за съоръжение на електропровод .Последно изменение на кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 28.04.2021 г.гр.Оряхово, местност "Марков баир", кад. район 4, категория на земята: 0, ПИ № 54020.4.266   НеИзтегли файла
336703.06.2021 г.Публичначл.59 от ЗОС,чл.3,ал.2, т.2 от ЗОС, Решение № 98 по Протокол №14/14.06.2004 г. на ОбС Оряхово. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54020.4.267 (петдесет и четири хиляди нула двадесет точка четири точка двеста шестдесет и седем ) с площ от 11 (единадесет) кв.м. в местност "Марков баир " на гр.Оряхово, с трайно предназначение на територията:земеделска, категория на земята: 0, по начин на трайно ползване:за съоръжение на електропровод .Последно изменение на кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 28.04.2021 г.гр.Оряхово, местност "Марков баир",кад. район 4, категория на земята:0, ПИ № 54020.4.267   НеИзтегли файла
336803.06.2021 г.Публичначл.59 от ЗОС,чл.3,ал.2, т.2 от ЗОС ,Решение № 98 по Протокол №14/14.06.2004 г. на ОбС Оряхово. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54020.10.236 (петдесет и четири хиляди нула двадесет точка десет точка двеста тридесет и шест ) с площ от 4 (четири) кв.м. в местност "Стрелбището." на гр.Оряхово, с трайно предназначение на територията:земеделска, категория на земята:0, по начин на трайно ползване:за съоръжение на електропровод .Последно изменение на кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 28.04.2021 г.гр.Оряхово, местност "Стрелбището", кад. район 10, категория на земята:0, ПИ №54020.10.236   НеИзтегли файла
336903.06.2021 г.Публичначл.59 от ЗОС,чл.3,ал.2, т.2 от ЗОС,Решение № 98 по Протокол №14/14.06.2004 г. на ОбС Оряхово. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54020.10.237 (петдесет и четири хиляди нула двадесет точка десет точка двеста тридесет и седем ) с площ от 4 (четири) кв.м. в местност "Стрелбището " на гр.Оряхово, с трайно предназначение на територията:земеделска, категория на земята:0, по начин на трайно ползване:за съоръжение на електропровод.Последно изменение на кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 28.04.2021 г.гр.Оряхово, местност "Стрелбището",кад. район 10, категория на земята:0, ПИ № 54020.10.237   НеИзтегли файла
334802.06.2021 г.Публичначл.59 от ЗОС,чл.3,ал.2, т.2 от ЗОС,Рещение№98 по Протокол №14/14.06.2004 г. на ОбС Оряхово. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54020.6.244 (петдесет и четири хиляди нула двадесет точка дванадесет точка двеста двадесет и четири ) с площ от 4 (четири) кв.м. в местност "Смрадликата/Рак.пл." на гр.Оряхово, с трайно предназначение на територията:земеделска, по начин на трайно ползване:за съоръжение на електропровод .Последно изменение на кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 28.04.2021 г.гр.Оряхово, местност "Смрадликата"/Рак.площадка, кад. район 6, ПИ № 54020.6.244   НеИзтегли файла
334902.06.2021 г.Публичначл.59 от ЗОС,чл.3,ал.2, т.2 от ЗОС,Рещение№98 по Протокол №14/14.06.2004 г. на ОбС Оряхово. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54020.6.245 (петдесет и четири хиляди нула двадесет точка шест точка двеста четиридесет и пет ) с площ от 6 (шест) кв.м. в местност "Смрадликата/Рак.пл." на гр.Оряхово, с трайно предназначение на територията:урбанизирана, по начин на трайно ползване:за съоръжение на електропровод .Последно изменение на кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 28.04.2021 г.гр.Оряхово, местност "Смрадликата", кад. район 6, ПИ № 54020.6.245   НеИзтегли файла
335002.06.2021 г.Публичначл.59 от ЗОС,чл.3,ал.2, т.2 от ЗОС,Решение № 98 по Протокол №14/14.06.2004 г. на ОбС Оряхово. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54020.6.247 (петдесет и четири хиляди нула двадесет точка шест точка двеста четиридесет и седем ) с площ от 4 (четири) кв.м. в местност "Смрадликата/Рак.пл." на гр.Оряхово, с трайно предназначение на територията:урбанизирана, по начин на трайно ползване:за съоръжение на електропровод .Последно изменение на кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 28.04.2021 г.гр.Оряхово, местност "Смрадликата", кад. район 6, ПИ № 54020.6.247   НеИзтегли файла
335102.06.2021 г.Публичначл.59 от ЗОС,чл.3,ал.2, т.2 от ЗОС,Решение №98 по Протокол №14/14.06.2004 г. на ОбС Оряхово. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54020.6.248 (петдесет и четири хиляди нула двадесет точка шест точка двеста четиридесет и осем ) с площ от 4 (четири) кв.м. в местност "Смрадликата " на гр.Оряхово, с трайно предназначение на територията:урбанизирана, по начин на трайно ползване:за съоръжение на електропровод .Последно изменение на кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 28.04.2021 г.гр.Оряхово, местност "Смрадликата", кад. район 6, ПИ № 54020.6.248   НеИзтегли файла
335202.06.2021 г.Публичначл.59 от ЗОС,чл.3,ал.2, т.2 от ЗОС,Рещение№98 по Протокол №14/14.06.2004 г. на ОбС Оряхово. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54020.6.249 (петдесет и четири хиляди нула двадесет точка шест точка двеста четиридесет и девет ) с площ от 4 (четири) кв.м. в местност "Смрадликата " на гр.Оряхово, с трайно предназначение на територията:урбанизирана, по начин на трайно ползване:за съоръжение на електропровод .Последно изменение на кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 28.04.2021 г.гр.Оряхово, местност "Смрадликата",кад. район 6, ПИ № 54020.6.249 АОС № 1394 /15.12.2010 г.вписан под акт № 15,т.I,п-да №17183, дв.вх.№ 21/13.01.2011. НеИзтегли файла
335302.06.2021 г.Публичначл.59 от ЗОС,чл.3,ал.2, т.2 от ЗОС,Решение №98 по Протокол №14/14.06.2004 г. на ОбС Оряхово. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54020.6.250 (петдесет и четири хиляди нула двадесет точка шест точка двеста и петдесет ) с площ от 4 (четири) кв.м. в местност "Смрадликата/Рак.пл." на гр.Оряхово, с трайно предназначение на територията:урбанизирана, по начин на трайно ползване:за съоръжение на електропровод .Последно изменение на кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 28.04.2021 г.гр.Оряхово, местност "Смрадликата"/Рак.площадка, кад. район 6, ПИ № 54020.6.250   НеИзтегли файла
335402.06.2021 г.Публичначл.59 от ЗОС,чл.3,ал.2, т.2 от ЗОС,Решение № 98 по Протокол №14/14.06.2004 г. на ОбС Оряхово. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54020.6.251 (петдесет и четири хиляди нула двадесет точка шест точка двеста петдесет и един ) с площ от 4 (четири) кв.м. в местност "Смрадликата/Рак.пл." на гр.Оряхово, с трайно предназначение на територията:урбанизирана, по начин на трайно ползване:за съоръжение на електропровод .Последно изменение на кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 28.04.2021 г.гр.Оряхово, местност "Смрадликата"/Рак.площадка, кад. район 6, ПИ № 54020.6.251   НеИзтегли файла
335502.06.2021 г.Публичначл.59 от ЗОС,чл.3,ал.2, т.2 от ЗОС,Рещение №98 по Протокол №14/14.06.2004 г. на ОбС Оряхово. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54020.6.252 (петдесет и четири хиляди нула двадесет точка шест точка двеста петдесет и два ) с площ от 7 (седем) кв.м. в местност "Смрадликата/Рак.пл." на гр.Оряхово, с трайно предназначение на територията:земеделска, по начин на трайно ползване:за съоръжение на електропровод .Последно изменение на кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 28.04.2021 г.гр.Оряхово, местност "Смрадликата"/Рак.площадка,кад. район 6, ПИ № 54020.6.252   НеИзтегли файла
335602.06.2021 г.Публичначл.59 от ЗОС,чл.3,ал.2, т.2 от ЗОС,Рещение № 98 по Протокол № 14/14.06.2004 г. на ОбС Оряхово ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54020.6.256 (петдесет и четири хиляди нула двадесет точка четири точка двеста петдесет и шест ) с площ от 4 (четири) кв.м. в местност "Марков баир." на гр.Оряхово, с трайно предназначение на територията:урбанизирана, по начин на трайно ползване:за съоръжение на електропровод .Последно изменение на кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение.гр.Оряхово, местност "Марков баир", кад. район 4, ПИ № 54020.4.256 АОС № 1395 /15.12.2010 г.вписан под акт № 14,т.I,п-да №17182, дв.вх.№ 20/13.01.2011. НеИзтегли файла
335702.06.2021 г.Публичначл.59 от ЗОС,чл.3,ал.2, т.2 от ЗОС,Решение № 98 по Протокол №14/14.06.2004 г. на ОбС Оряхово. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54020.4.257 (петдесет и четири хиляди нула двадесет точка четири точка двеста петдесет и седем ) с площ от 4 (четири) кв.м. в местност "Марков баир" на гр.Оряхово, с трайно предназначение на територията:земеделска, категория на земята:0, по начин на трайно ползване:за съоръжение на електропровод .Последно изменение на кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 28.04.2021 г.гр.Оряхово, местност "Марков баир",кад. район 4, ПИ № 54020.4.257   НеИзтегли файла
335802.06.2021 г.Публичначл.59 от ЗОС,чл.3,ал.2, т.2 от ЗОС,Решение №98 по Протокол №14/14.06.2004 г. на ОбС Оряхово. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54020.4.258 (петдесет и четири хиляди нула двадесет точка четири точка двеста петдесет и осем ) с площ от 4 (четири) кв.м. в местност "Марков баир." на гр.Оряхово, с трайно предназначение на територията:земеделска, категория на земята:0, по начин на трайно ползване:за съоръжение на електропровод .Последно изменение на кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 28.04.2021 г.гр.Оряхово, местност "Марков баир",категория на земята:0, кад. район 4, ПИ № 54020.4.258   НеИзтегли файла
335902.06.2021 г.Публичначл.59 от ЗОС, чл.3,ал.2, т.2 от ЗОС, Решение №98 по Протокол №14/14.06.2004 г. на ОбС Оряхово. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54020.4.259 (петдесет и четири хиляди нула двадесет точка четири точка двеста петдесет и девет ) с площ от 4 (четири) кв.м. в местност "Марков баир " на гр.Оряхово, с трайно предназначение на територията:земеделска, категория:0, по начин на трайно ползване:за съоръжение на електропровод .Последно изменение на кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 28.04.2021 г.гр.Оряхово, местност "Марков баир", категория:0, кад. район 4, ПИ № 54020.4.259   НеИзтегли файла
336002.06.2021 г.Публичначл.59 от ЗОС,чл.3,ал.2, т.2 от ЗОС,Решение №98 по Протокол №14/14.06.2004 г. на ОбС Оряхово. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54020.4.260 (петдесет и четири хиляди нула двадесет точка четири точка двеста и шестдесет ) с площ от 4 (четири) кв.м. в местност "Марков баир " на гр.Оряхово, с трайно предназначение на територията:земеделска, категория:0, по начин на трайно ползване:за съоръжение на електропровод .Последно изменение на кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 28.04.2021 г.гр.Оряхово, местност "Марков баир", кад. район 4, категория:0, ПИ №54020.4.260   НеИзтегли файла
336102.06.2021 г.Публичначл.59 от ЗОС,чл.3,ал.2, т.2 от ЗОС, Решение № 98 по Протокол №14/14.06.2004 г. на ОбС Оряхово. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54020.4.261 (петдесет и четири хиляди нула двадесет точка четири точка двеста шестдесет и един ) с площ от 7 (седем) кв.м. в местност "Марков баир " на гр.Оряхово, с трайно предназначение на територията:земеделска, категория на земята: 0, по начин на трайно ползване:за съоръжение на електропровод .Последно изменение на кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 28.04.2021 г.гр.Оряхово, местност "Марков баир",кад. район 4,категория:0, ПИ № 54020.4.261   НеИзтегли файла
336202.06.2021 г.Публичначл.59 от ЗОС,чл.3,ал.2, т.2 от ЗОС,Решение №98 по Протокол №14/14.06.2004 г. на ОбС Оряхово. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54020.4.262 (петдесет и четири хиляди нула двадесет точка четири точка двеста шестдесет и два ) с площ от 4 (четири) кв.м. в местност "Марков баир" на гр.Оряхово, с трайно предназначение на територията:земеделска,категория на земята:0, по начин на трайно ползване:за съоръжение на електропровод .Последно изменение на кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 28.04.2021 г.гр.Оряхово, местност "Марков баир", кад. район 4, категория на земята:0, ПИ № 54020.4.262   НеИзтегли файла
336302.06.2021 г.Публичначл.59 от ЗОС,чл.3,ал.2, т.2 от ЗОС,Решение №98 по Протокол №14/14.06.2004 г. на ОбС Оряхово. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54020.4.263 (петдесет и четири хиляди нула двадесет точка четири точка двеста шестдесет и три ) с площ от 6 (шест) кв.м. в местност "Марков баир." на гр.Оряхово, с трайно предназначение на територията:земеделска, категория на земята:0, по начин на трайно ползване:за съоръжение на електропровод .Последно изменение на кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 28.04.2021 г.гр.Оряхово, местност "Марков баир",кад. район 4,категория на земята:0, ПИ № 54020.4.263   НеИзтегли файла
336402.06.2021 г.Публичначл.59 от ЗОС,чл.3,ал.2, т.2 от ЗОС,Рещение № 98 по Протокол №14/14.06.2004 г. на ОбС Оряхово. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54020.4.264 (петдесет и четири хиляди нула двадесет точка четири точка двеста шестдесет и четири ) с площ от 4 (четири) кв.м. в местност "Марков баир." на гр.Оряхово, с трайно предназначение на територията:земеделска, категория на земята:0, по начин на трайно ползване:за съоръжение на електропровод .Последно изменение на кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 28.04.2021 г.гр.Оряхово, местност "Марков баир",кад. район 4,категория на земята:0, ПИ № 54020.4.264   НеИзтегли файла
333401.06.2021 г.Публичначл.59 от ЗОС,чл.3 ,ал.2, т.2 от ЗОС,Решение № 98 по Протокол №14/14.06.2004 г.на ОбС Оряхово ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54020.12.223 (петдесет и четири хиляди нула двадесет точка дванадесет точка двеста двадесет и три ) с площ от 4 (четири) кв.м. в местност "Стрелбището" на гр.Оряхово, с трайно предназначение на територията:земеделска, по начин на трайно ползване:за съоръжение на електропровод .Последно изменение на кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 28.04.2021 г..гр.Оряхово, местност "Стрелбището",кад. район 12, ПИ №54020.12.223 АОС №273 /14.07.2005 г.вписан под акт № 9,т.V,п-да № 291,описна № 845, дв.вх.№ 2980/11.10.2005. НеИзтегли файла
333501.06.2021 г.Публичначл.59 от ЗОС,чл.3,ал.2, т.2 от ЗОС, Рещение №98 по Протокол №14/14.06.2004 г. на ОбС Оряхово. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54020.12.225 (петдесет и четири хиляди нула двадесет точка дванадесет точка двеста двадесет и mej ) с площ от 4 (четири) кв.м. в местност "Стрелбището" на гр.Оряхово, с трайно предназначение на територията:земеделска, по начин на трайно ползване:за съоръжение на електропровод, категория на земята: 0 .Последно изменение на кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 28.04.2021 г.Оряхово, местност "Стрелбището", кад. район 12,категория:0,ПИ № 54020.12.225 АОС № 271/14.07.2005 г.вписан под акт № 5,т.V, п-да №291,описна № 841, дв.вх.№ 2976/11.10.2005. НеИзтегли файла
333601.06.2021 г.Публичначл.59 от ЗОС,чл.3,ал.2, т.2 от ЗОС,Рещение№98 по Протокол №14/14.06.2004 г. на ОбС Оряхово. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54020.12.226 (петдесет и четири хиляди нула двадесет точка дванадесет точка двеста двадесет и шест ) с площ от 4 (четири) кв.м. в местност "Стрелбището" на гр.Оряхово, с трайно предназначение на територията:земеделска, по начин на трайно ползване:за съоръжение на електропровод .Последно изменение на кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 28.04.2021 г..гр.Оряхово, местност "Стрелбището", кад. район 12, ПИ № 54020.12.226 АОС № 270/14.07.2005 г.вписан под акт № 6,т.V,п-да №291,описна № 842, дв.вх.№ 2977/11.10.2005. НеИзтегли файла
333701.06.2021 г.Публичначл.59 от ЗОС, чл.3,ал.2, т.2 от ЗОС,Рещение№98 по Протокол №14/14.06.2004 г. на ОбС Оряхово. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54020.12.227 (петдесет и четири хиляди нула двадесет точка дванадесет точка двеста двадесет и сеем ) с площ от 4 (четири) кв.м. в местност "Стрелбището" на гр.Оряхово, с трайно предназначение на територията:земеделска, по начин на трайно ползване:за съоръжение на електропровод .Последно изменение на кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 28.04.2021 г..гр.Оряхово, местност "Стрелбището", кад. район 12,категория: 0, ПИ № 54020.12.227   НеИзтегли файла
333801.06.2021 г.Публичначл.59 от ЗОС,чл.3,ал.2, т.2 от ЗОС,Рещение№98 по Протокол №14/14.06.2004 г. на ОбС Оряхово. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54020.12.228 (петдесет и четири хиляди нула двадесет точка дванадесет точка двеста двадесет и осем ) с площ от 6 (шест) кв.м. в местност "Стрелбището" на гр.Оряхово, с трайно предназначение на територията:земеделска, по начин на трайно ползване:за съоръжение на електропровод .Последно изменение на кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 28.04.2021 г..гр.Оряхово, местност "Стрелбището",кад. район 12, категория на земята:0, ПИ № 54020.12.228   НеИзтегли файла
333901.06.2021 г.Публичначл.59 от ЗОС,чл.3,ал.2, т.2 от ЗОС,Рещение№ 98 по Протокол №14/14.06.2004 г. на ОбС Оряхово ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54020.12.229 (петдесет и четири хиляди нула двадесет точка дванадесет точка двеста двадесет и девет ) с площ от 4 (четири) кв.м. в местност "Стрелбището" на гр.Оряхово, с трайно предназначение на територията:земеделска, по начин на трайно ползване:за съоръжение на електропровод .Последно изменение на кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 28.04.2021 г.гр.Оряхово, местност "Стрелбището", кад. район 12, категория: 0, ПИ № 54020.12.229   НеИзтегли файла
334001.06.2021 г.Публичначл.59 от ЗОС, чл.3,ал.2, т.2 от ЗОС, Рещение№ 98 по Протокол №14/14.06.2004 г. на ОбС Оряхово ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54020.12.230 (петдесет и четири хиляди нула двадесет точка дванадесет точка двеста и тридесет ) с площ от 4 (четири) кв.м. в местност "Стрелбището" на гр.Оряхово, с трайно предназначение на територията:земеделска, по начин на трайно ползване:за съоръжение на електропровод .Последно изменение на кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 28.04.2021 г.гр.Оряхово, местност "Стрелбището", кад. район 12, сатегория:0, ПИ № 54020.12.230   НеИзтегли файла
334101.06.2021 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.3,ал.2, т.2 от ЗОС, Рещение№ 98 по Протокол №14/14.06.2004 г. на ОбС Оряхово. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54020.12.231 (петдесет и четири хиляди нула двадесет точка дванадесет точка двеста тридесет и едно ) с площ от 4 (четири) кв.м. в местност "Стрелбището" на гр.Оряхово, с трайно предназначение на територията:земеделска, по начин на трайно ползване:за съоръжение на електропровод .Последно изменение на кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 28.04.2021 г.гр.Оряхово, местност "Стрелбището", кад. район 12, категория:0, ПИ № 54020.12.231   НеИзтегли файла
334201.06.2021 г.Публичначл.59 от ЗОС,чл.3,ал.2, т.2 от ЗОС,Рещение №98 по Протокол №14/14.06.2004 г. на ОбС Оряхово. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54020.12.232 (петдесет и четири хиляди нула двадесет точка дванадесет точка двеста тридесет и два ) с площ от 4 (четири) кв.м. в местност "Стрелбището" на гр.Оряхово, с трайно предназначение на територията:земеделска, по начин на трайно ползване:за съоръжение на електропровод .Последно изменение на кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 28.04.2021 г.гр.Оряхово, местност "Стрелбището",кад. район 12, категория: 0, ПИ № 54020.12.232   НеИзтегли файла
334301.06.2021 г.Публичначл.59 от ЗОС,чл.3,ал.2, т.2 от ЗОС,Рещение № 98 по Протокол №14/14.06.2004 г. на ОбС Оряхово. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54020.12.233 (петдесет и четири хиляди нула двадесет точка дванадесет точка двеста тридесет и три ) с площ от 4 (четири) кв.м. в местност "Стрелбището" на гр.Оряхово, с трайно предназначение на територията:земеделска, по начин на трайно ползване:за съоръжение на електропровод .Последно изменение на кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 28.04.2021 г.гр.Оряхово, местност "Стрелбището",кад. район 12, категория:0, ПИ № 54020.12.233   НеИзтегли файла
334401.06.2021 г.Публичначл.59 от ЗОС,чл.3,ал.2, т.2 от ЗОС,Рещение№98 по Протокол №14/14.06.2004 г. на ОбС Оряхово. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54020.12.234 (петдесет и четири хиляди нула двадесет точка дванадесет точка двеста тридесет и четири ) с площ от 7 (седем) кв.м. в местност "Стрелбището" на гр.Оряхово, с трайно предназначение на територията:земеделска, по начин на трайно ползване:за съоръжение на електропровод .Последно изменение на кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 28.04.2021 г.гр.Оряхово, местност "Стрелбището",кад. район 12, категория:0, ПИ № 54020.12.234 АОС № 256/25.03.2005 г.вписан под акт № 4,т.V,п-да №291,описна № 840, дв.вх.№ 2975/11.10.2005. НеИзтегли файла
            
Страница 1 от 68 (3396 записа)
Предишна
[1]
2
3
4
5
6
7
66
67
68
Следваща
[Условие]Създаване на филтър