ОБЩИНА ОРЯХОВО

WEB регистри
Изтеглете колона тук, за да групирате по нея
Номер
Дата
Собственост
Правно основание за издаване
Заповед на кмета
Вид и описание на имот
Местонахождение
Граници на имота
Номер и дата на съставени по-рано актове
Предоставени права
Отдаден под наем
Файл
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
340322.12.2021 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.7 от ЗОС, Договор за замяна от 01.12.2021 г.вписан под акт № 130, том VI, вх.рег.№ 2668, дв.вх.рег.№ 2666 от 03.12.2021 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.172.35 (седемдесет хиляди седемстотин двадесет и три точка сто седемдесет и два точка тридесет и пет) с площ от 5387 кв.м.( пет хиляди триста осемдесет и седем квадратни метра) в местността "Банова падина" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване: нива, категория трета.Селановци, местност "Банова падина", категория трета, кад. район 172 , ПИ № 70723.172.35, по кад.план и кад.регистри, одобрени със Заповед № РД-18-100/14.02.2019 г.   НеИзтегли файла
340008.12.2021 г.Публичначл.59 от ЗОС, чл.3, ал.2, т.3 от ЗОС, § 7 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗМСМА. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54020.502.807 (петдесет и четири нула двадесет точка петстотин и два точка осемстотин и седем) с площ от 7285 (седем хиляди двеста осемдесет и пет) кв.м. в урбанизирана територия на гр.Оряхово, представляващ по начин на трайно ползване: за обект комплекс за образование.гр.Оряхово, ул."Коста Лулчев" № 23, кад. район 502, ПИ № 54020.502.807   НеИзтегли файла
340108.12.2021 г.Публичначл.59 от ЗОС,чл.3, ал.2, т.3 от ЗОС,§ 7 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗМСМА. Сграда за образование с идентификатор № 54020.502.807.1 с брой етажи 3,със застроена площ 1757 кв. м, построена в поземлен имот с идентификатор 54020.502.807 (петдесет и четири нула двадесет точка петстотин и два точка осемстотин и седем) с площ от 7285 (седем хиляди двеста осемдесет и пет) кв.м. в урбанизирана територия на гр.Оряхово, представляващ по начин на трайно ползване:за обект комплекс за образование. Брой самостоятелни обекти в сградата:няма данни.гр.Оряхово, ул."Коста Лулчев"№23, кад. район 502, сграда с № 54020.807.1 в ПИ № 54020.502.807 АОСп № 38/05.03.1999 г.вписан под акт № 85, том 1, п-да № 11946, дв.вх.рег.№ 164 от 10.02.2010 г.СОУ "Христо Ботев"гр.Оряхово.НеИзтегли файла
340208.12.2021 г.Публичначл.59 от ЗОС,чл.3, ал.2, т.3 от ЗОС,§ 7 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗМСМА. Сграда за образование, с идентификатор № 54020.502.807.2 брой етажи 2, със застроена площ 150 кв.м. построена в поземлен имот с идентификатор 54020.502.807 (петдесет и четири нула двадесет точка петстотин и два точка осемстотин и седем) с площ от 7285 (седем хиляди двеста осемдесет и пет) кв.м. в урбанизирана територия на гр.Оряхово, представляващ по начин на трайно ползване:за обект комплекс за образование. Брой самостоятелни обекти в сградата:няма данни.гр.Оряхово, ул."Коста Лулчев"№23, кад. район 502, сграда с № 54020.807.2 в ПИ № 54020.502.807 АОСп № 38/05.03.1999 г.вписан под акт № 85, том 1, п-да № 11946, дв.вх.рег.№ 164 от 10.02.2010 г.СОУ "Христо Ботев" гр.ОряховоНеИзтегли файла
339903.12.2021 г.Публичначл.59 от ЗОС,чл.25,ал.1 от ЗСПЗЗ, Решение № 5/17.09.1997 г.на ОСЗ Оряхово. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 43400.14.2 (четиридесет и три хиляди и четиристотин точка четиринадесет точка две) с площ от 212024 кв.м.в местността "Валя Вилор" в землището на Лесковец, с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:пасище,категория пета.Няма издадена заповед за изменение в КККР.Лесковец, местност "Валя Вилор", кад. район 14, категория пета, по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-98/14.02.2019 г. АОС п № 813/01.06.2009 г.вписан под акт № 91, том IV,дв.вх.рег.№1300 от 03.06.2009 г. НеИзтегли файла
339302.12.2021 г.Публичначл.59 от ЗОС,чл.25,ал.1 от ЗСПЗЗ Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 43400.2.1 (четиридесет и три хиляди и четиристотин точка две точка едно с площ от 60244 кв.м.в местността "Папрата" в землището на Лесковец, с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:пасище,категория пета.Последно изменение със заповед:няма издадена заповед за изменение в КККР.Лесковец, местност "Папрата", кад. район 2, ПИ № 43400.2.1, категория пета ,по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-98/14.02.2019 г. АОС п № 871/17.06.2009 г.вписан под № 7 ,том V, дв.рег.№1996, п-да № 7824 от 18.06.2009 г. НеИзтегли файла
339402.12.2021 г.Публичначл.59 от ЗОС,чл.25,ал.1 от ЗСПЗЗ, Решение № 5/17.09.1997 г.на ОСЗ Оряхово. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 43400.8.7 (четиридесет и три хиляди и четиристотин точка осем точка седем] с площ от 7999 кв.м.в местността "Бреста" в землището на Лесковец, с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:пасище,категория пета.Няма издадена заповед за изменение в КККР.Лесковец, местност "Бреста",кад. район 8, ПИ № 43400.8.7, категория пета, по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-98/14.02.2019 г. АОС п № 875/18.06.2009 г.вписан под акт № 55, п-да № 7908, том V,дв.вх.рег.№ 2053 от 22.06.2009 г. НеИзтегли файла
339502.12.2021 г.Публичначл.59 от ЗОС,чл.25,ал.1 от ЗСПЗЗ, Решение № 5/17.09.1997 г.на ОСЗ Оряхово. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 43400.9.1 (четиридесет и три хиляди и четиристотин точка девет точка едно) с площ от 101075 кв.м.в местността "Терасите" в землището на Лесковец, с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:пасище,категория пета.Последно изменение със заповед:няма издадена заповед за изменение в КККР.Лесковец,местност "Терасите", кад. район 9, ПИ № 43400.9.1, категория пета, по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-98/14.02.2019 г. АОС п № 1087/17.12.2009 г.вписан под акт № 26, п-да № 11364, том I, дв.вх.рег.№44 от 14.01.2010 г. НеИзтегли файла
339602.12.2021 г.Публичначл.59 от ЗОС,чл.25,ал.1 от ЗСПЗЗ, Решение № 5/17.09.1997 г.на ОСЗ Оряхово. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 43400.10.6 (четиридесет и три хиляди и четиристотин точка десет точка шест) с площ от 40203 кв.м.в местността "Каптажа" в землището на Лесковец, с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:пасище, категория пета.Последно изменение със заповед:няма издадена заповед за изменение в КККР.Лесковец, местност "Каптажа",кад. район 10, ПИ № 43400.10.6, категория пета,по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-98/14.02.2019 г. АОС п № 880/19.06.2009 г.вписан под акт № 64, п-да № 7917, том V, дв.вх.рег.№2062 от 22.06.2009 г. НеИзтегли файла
339702.12.2021 г.Публичначл.59 от ЗОС,чл.25,ал.1 от ЗСПЗЗ, Решение № 5/17.09.1997 г.на ОСЗ Оряхово. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 43400.10.8 (четиридесет и три хиляди и четиристотин точка десет точка осем) с площ от 187114 кв.м.в местността "Каптажа" в землището на Лесковец, с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:пасище,категория пета.Няма издадена заповед за изменение в КККР.Лесковец, местност "Каптажа",кад. район 10, ПИ № 43400.10.8, категория пета, по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-98/14.02.2019 г. АОС п № 814/02.06.2009 г.вписан под акт № 90, том IV,п-да № 7513, дв.вх.рег.№1799 от 03.06.2009 г. НеИзтегли файла
339802.12.2021 г.Публичначл.59 от ЗОС,чл.25,ал.1 от ЗСПЗЗ, Решение № 5/17.09.1997 г.на ОСЗ Оряхово.  Лесковец, местност "Капитаница", кад. район 11, ПИ № 43400.11.10, категория пета,по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-98/14.02.2019 г. АОС п № 815/02.06.2009 г.вписан под акт № 89, том IV,п-да № 7514, дв.вх.рег.№1798 от 03.06.2009 г. НеИзтегли файла
339217.11.2021 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.3, ал.3 от ЗОС,§ 42 от ПЗР на ЗИД на ЗОС по кад.план одобрен със Заповед № 222/24.12.1991 г.на Кмета на Община Оряхово, по действащ ПУП на с.Лесковец, одобрен със Зап. № 126/18.03.1997 г.на Кмета на Община Оряхово. Урегулиран поземлен имот, представляващ дворно място за индивидуално жилищно строителство в кв.25, п.IX-113 ,имот с кад.№ 43400.704.113 с площ от 1658 кв.м.Лесковец, ул."Юрий Гагарин" № 6, кад. район 704, кад.№ 43400.704.113, кв. 25, парцел IX-113,Съседи на имот № 704.113, урегулиран в парц.IX-113 в квартал 25 са: север: имот № 704.109 на Борис Николов Петров из изток:имот № 704.114 на Община Оряхово и Марияна Маринова Янева ю югозапад:улица публично общинска собственост  НеИзтегли файла
339109.11.2021 г.Публичначл.59 от ЗОС,чл.3,ал.2,т.2 от ЗОС, по действаща кад.основа на Селановци, одобрен със Заповед № 2212/29.12.1984 г.на ОНС гр.Враца,ПУП Заповед № 2212/29.12.1984 г.на ОНС гр.Враца и Акт за непълноти и грешки от 08.11.2021 г.и Заповед № РД-08-37/08.07.2020 г.на Кмета на Община Оряхово. Обособен обект с №70723.501.1332.2.2 със ЗП-9.00 кв.м с предназначение за: "Склад" в едноетажна масивна сграда с № 70723.501.1332.2 построена в общинско дворно място с кад.№ 70723.501.1332 , урегулиран парцел I "За здравна служба, трафопост и озеленяване" в квартал:307.Селановци,ул."Сергей Румянцев", кад. район 501, кв.307 , парцел I,обособен обект с №70723.501.1332.2.2 в сграда № 70723.501.1332.2, ет.1 в имот № 70723.501.1332,   НеИзтегли файла
338903.11.2021 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.3,ал.3 от ЗОС,§ 42 от ПЗР на ЗИД на ЗОС ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54020.502.1471 (петдесет и четири нула двадесет точка петстотин и два точка хиляда четиристотин седемдесет и едно) с площ от 291 (двеста деветдесет и един) кв.м. в урбанизирана територия на гр.Оряхово, представляващ по начин на трайно ползване:ниско застрояване ( до 10 м.).Оряхово, ул."9 ти ноември", кад. район 502, ПИ № 54020.502.1471   НеИзтегли файла
339003.11.2021 г.Публичначл.59 от ЗОС,чл.25,ал.1 от ЗСПЗЗ , Решение №361 по Протокол № 45/30.11.2017 г на ОбС Оряхово. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 14427.162.234 (четиринадесет четиристотин двадесет и седем точка сто шестдесет и два точка двеста тридесет и четири) с площ от 322703 кв.м.в местността "Блатото" в землището на Галово с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване: пасище, категория шеста.Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 18.11.2020 г.Галово, местност "Блатото", кад. район 162, категория: шеста, ПИ № 14427.162.234 АОС п № 2715 /31.01.2018 г.вписан под акт № 86, том 1, вх.рег.№ 168, от 08.02.2018 г. НеИзтегли файла
338826.10.2021 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.3,ал.3 от ЗОС,§ 42 от ПЗР на ЗИД на ЗОС ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54020.502.1417 (петдесет и четири нула двадесет точка петстотин и два точка хиляда четиристотин и седемнадесет) с площ от 496 (четиристотин деветдесет и шест) кв.м. в урбанизирана територия на гр.Оряхово, представляващ по начин на трайно ползване:ниско застрояване ( до 10 м.).гр.Оряхово, ул."Иван Вазов"№ 85, кад. район 502, ПИ № 54020.502.1417 АОС № 625/19.03.2008 г.вписан под акт № 171, том II, п-да № 291, описна № 384, дв.вх.рег.№ 790/23.05.2008 г. НеИзтегли файла
338720.10.2021 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.3,ал.3 от ЗОС,§ 42 от ПЗР на ЗИД на ЗОС ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54020.501.212 (петдесет и четири нула двадесет точка петстотин и едно точка двеста и дванадесет) с площ от 356 (триста петдесет и шест) кв.м. в урбанизирана територия на гр.Оряхово, представляващ по начин на трайно ползване:ниско застрояване ( до 10 м.).Оряхово, ул."Христо Смирненски" № 24, кад. район 501, ПИ № 54020.501.212   НеИзтегли файла
338620.09.2021 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.3,ал.3 от ЗОС,§ 42 от ПЗР на ЗИД на ЗОС ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54020.501.679 (петдесет и четири нула двадесет точка петстотин и едно точка шестотин седемдесет и девет) с площ от 915 (деветстотин и петнадесет) кв.м. в урбанизирана територия на гр.Оряхово, представляващ по начин на трайно ползване:ниско застрояване ( до 10 м.).гр.Оряхово, ул."Синьо лято", кад. район 501, ПИ № 54020.501.679 АОС № 2181/05.03.2015 г.вписан под акт № 86, том 2, п-да № 41488, дв.вх.рег.№ 582/09.03.2015 г. НеИзтегли файла
338516.09.2021 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.7 от ЗОС,Договор за замяна от 05.06.2014 г.вписан под акт №138, т.V, вх.рег.№ 1789 от 06.06.2014 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.172.8 (седемдесет хиляди седемстотин двадесет и три точка сто седемдесет и два точка осем) с площ от 5646 кв.м.( квадратни метра) в местността "Банова падина" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване: нива,категория трета.Селановци, местност "Банова падина", кад. район 172, ПИ № 70723.172.8, категория трета, КККР одобрени със Заповед № РД-18-100/14.02.2019 г., АОС № 2035/11.07.2014 г.вписан под акт № 193, том 8, дв.вх.рег.№ 2782 от 22.07.2014 г. НеИзтегли файла
338308.09.2021 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.3,ал.3 от ЗОС,§ 42 от ПЗР на ЗИД на ЗОС ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54020.501.158 (петдесет и четири нула двадесет точка петстотин и едно точка сто петдесет и осем) с площ от 705 (седемстотин и пет) кв.м. в урбанизирана територия на гр.Оряхово, представляващ по начин на трайно ползване:ниско застрояване ( до 10 м.).гр.Оряхово, ул."Денкоуглу" № 3, кад. район 501, ПИ № 54020.501.158   НеИзтегли файла
338408.09.2021 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.3,ал.3 от ЗОС,§ 42 от ПЗР на ЗИД на ЗОС ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54020.502.1343 (петдесет и четири нула двадесет точка петстотин и два точка хиляда триста четиридесет и три) с площ от 379 (триста седемдесет и девет) кв.м. в урбанизирана територия на гр.Оряхово, представляващ по начин на трайно ползване:ниско застрояване ( до 10 м.).гр.Оряхово, ул."Радецки" № 5, кад. район 502, ПИ № 54020.502.1343 АОС № 1527/08.09.2011 г.вписан под акт № 65, том VII, п-да № 21267, дв.вх.рег.№ 2152/19.09.2011 г. НеИзтегли файла
338202.09.2021 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.3,ал.3 от ЗОС,§ 42 от ПЗР на ЗИД на ЗОС ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54020.502.1255 (петдесет и четири нула двадесет точка петстотин и два точка хиляда двеста петдесет и пет) с площ от 682 (шестотин осемдесет и два) кв.м. в урбанизирана територия на гр.Оряхово, представляващ по начин на трайно ползване:ниско застрояване ( до 10 м.).гр.Оряхово, ул."Васил Петлешков" № 9, кад. район 502, ПИ № 54020.502.1255   НеИзтегли файла
338113.07.2021 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.7 от ЗОС,§ 42 от ПЗР на ЗИД на ЗОС,по план одобрен със Заповед №1912/14.09.1967 г. на ОНС гр.Враца и по действащ ПУП на с.Остров, Декларация за отказ от право на собственост по чл.100 от ЗС,вписана под акт № 191,том I,дв.вх.рег.№ 358 от 15.03.2021 г. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 54386.501.1183 (петдесет и четири хиляди триста осемдесет и шест точка петстотин и едно точка хиляда сто осемдесет и три) с площ от 1724.6 (хиляда седемстотин двадесет и четири точка шест) кв.м. в парцели I-1183 и II-1183 в кв.17, ведно с построените в него: 1.Едноетажна полумасивна жилищна сграда с пл.№ 501.1183.1 със ЗП-42.3 кв.м; Продължава в т.11Остров, ул."Волга",парцели I-1183 и II-1183 в кв.17,имот № 54386.501.1183,сгради с № 501.1183.1 и № 501.1183.2, зона 1,   НеИзтегли файла
337918.06.2021 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.3,ал.3 от ЗОС,§ 42 от ПЗР на ЗИД на ЗОС ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54020.501.46 (петдесет и четири нула двадесет точка петстотин и едно точка четиридесет и шест) с площ от 1099 (хиляда и деветдесет и девет) кв.м. в урбанизирана територия на гр.Оряхово, представляващ по начин на трайно ползване:ниско застрояване ( до 10 м.).гр.Оряхово, ул."Цанко Церковски" № 42, кад. район 501,ПИ № 54020.501.46   НеИзтегли файла
338018.06.2021 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.3,ал.3 от ЗОС,§ 42 от ПЗР на ЗИД на ЗОС ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54020.502.1407 (петдесет и четири нула двадесет точка петстотин и два точка хиляда четиристотин и седем) с площ от 968 (деветстотин шестдесет и осем) кв.м. в урбанизирана територия на гр.Оряхово, представляващ по начин на трайно ползване:ниско застрояване ( до 10 м.).гр.Оряхово, ул."Иван Вазов" № 77, кад. район 502, ПИ № 54020.502.1407 АОС № 614/12.03.2008 г.вписан под акт № 144, том II, п-да № 291, дв.вх.рег.№ 716/21.03.2008 г. НеИзтегли файла
337717.06.2021 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.3,ал.3 от ЗОС,§ 42 от ПЗР на ЗИД на ЗОС, Заповед № РД-18-ДС-34/03.06.2021 г.на Областен управител гр.Враца по кадастрален план, одобрен със Заповед № 2212/ 29.12.1984 г на ОНС Враца, по действащ ПУП-ЗРП нас.СелановциПоземлен имот с кад. № 70723.501.2105, урегулиран в парцел XXVII-2105 с площ от 937.8 кв.м. в кв.391 / триста деветдесет и един/, представляващ дворно място с признато право на строеж за индивидуално жилищно строителство с площ от 937.9 / деветстотин тридесет и седем точка девет / кв.м, находящ се във II-ра зона, IV категория на населено място с административен адрес:ул."Пламък" № 3.Селановци,ул."Пламък" № 3, парцел XXVII-2105, кв.391кад. район 501, зона втора,ПИ №70723.501.2105 АДС № 1212/1297/22.10.1964 г.издаден от ОНС гр.Враца НеИзтегли файла
337817.06.2021 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.3,ал.3 от ЗОС,§ 42 от ПЗР на ЗИД на ЗОС, Заповед № РД-18-ДС-33/03.06.2021 г.на Областен управител гр.Враца по кадастрален план, одобрен със Заповед № 2212/ 29.12.1984 г на ОНС Враца, по действащ ПУП-ЗРП нана с.СелановциПоземлен имот с кад. № 70723.501.2098, урегулиран в парцел XX-2098 с площ от 824.6 кв.м. в кв.391 / триста деветдесет и един/, представляващ дворно място с признато право на строеж за индивидуално жилищно строителство с площ от 811.1 / осемстотин и единадесет точка един / кв.м, находящ се във II-ра зона, IV категория на населено място с административен адрес:ул."Пламък" № 17.Селановци, ул."Пламък" № 17, парцел XX-2098, кв.391, кад. район 501, зона втора, ПИ № 70723.501.2098 АДС № 1217/1302/22.10.1964 г.издаден от ОНС гр.Враца НеИзтегли файла
337014.06.2021 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.3,ал.3 от ЗОС,§ 42 от ПЗР на ЗИД на ЗОС ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54020.501.465 (петдесет и четири нула двадесет точка петстотин и едно точка четиристотин шестдесет и пет) с площ от 913 (деветстотин и тринадесет) кв.м. в урбанизирана територия на гр.Оряхово, представляващ по начин на трайно ползване:ниско застрояване ( до 10 м.).гр.Оряхово,ул."Сертгей Румянцев" № 91-93, кад. район 501,ПИ № 54020.501.466 АОС № 1253/15.06.2010 г.вписан под акт №103, том IV, п-да № 13787, дв.вх.рег.№ 1204/18.06.2010 г. НеИзтегли файла
337114.06.2021 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.3,ал.3 от ЗОС,§ 42 от ПЗР на ЗИД на ЗОС ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54020.501.466 (петдесет и четири нула двадесет точка петстотин и едно точка четиристотин шестдесет и шест) с площ от 1009 (хиляда и девет) кв.м. в урбанизирана територия на гр.Оряхово, представляващ по начин на трайно ползване:ниско застрояване ( до 10 м.).гр.Оряхово, ул. "Сергей Румянцев"№ 91- 93, кад. район 501, ПИ № 54020.501.466 АОС № 1252/15.06.2010 г.вписан под акт №106, том IV, п-да № 13790, дв.рег.№ 1207/18.06.2010 г. НеИзтегли файла
337214.06.2021 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.3,ал.3 от ЗОС,§ 42 от ПЗР на ЗИД на ЗОС, Заповед № РД-18-ДС-31/19.05.2021 г.на Областен управител гр.Враца по кадастрален план, одобрен със Заповед № 2212/ 29.12.1984 г на ОНС Враца, по действащ ПУП-ЗРП на Поземлен имот с кад. № 70723.501.392, урегулиран в парцел XXII-392 с площ от 990.5 кв.м. в кв.342 / триста четиридесет и два/, представляващ дворно място с признато право на строеж за индивидуално жилищно строителство с площ от 723.6 / седемстотин двадесет и три точка шест / кв.м, находящ се във II-ра зона, IV категория на населено място с административен адрес:ул."Хан Аспарух "/"Комсомолска"/№ 50.Селановци, ул."Хан Аспарух"/"Комсомолска"/ № 50, кад. район 501,ПИ № 70723.501.392 АДС №1248/2774/14.09.1966 г.от ОНС гр.Враца НеИзтегли файла
337314.06.2021 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.3,ал.3 от ЗОС,§ 42 от ПЗР на ЗИД на ЗОС, Заповед № РД-18-ДС-30/19.05.2021 г.на Областен управител гр.Враца по кадастрален план, одобрен със Заповед № 2212/ 29.12.1984 г на ОНС Враца, по действащ ПУП-ЗРП на Поземлен имот с кад. № 70723.501.482, урегулиран в парцел XIX-482 с площ от 1306.2 кв.м. в кв.342 / триста четиридесет и два /, представляващ дворно място с признато право на строеж за индивидуално жилищно строителство с площ от 1061.6 / хиляда шестдесет и един точка шест / кв.м, находящ се във II-ра зона, IV категория на населено място с административен адрес:ул."Хан Аспарух"/"Комсомолска" /№44.Селановци, ул."Хан Аспарух"/"Комсомолска" /№44, кад. район 501,зона втора,ПИ №70723.501.482 АДС № 1235/2761/14.09.1966 г.издаден от ОНС гр.Враца НеИзтегли файла
337414.06.2021 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.3,ал.3 от ЗОС,§ 42 от ПЗР на ЗИД на ЗОС, Заповед № РД-18-ДС-27/19.05.2021 г.на Областен управител гр.Враца по кадастрален план, одобрен със Заповед № 2212/ 29.12.1984 г на ОНС Враца, по действащ ПУП-ЗРП нас.СелановциПоземлен имот с кад. № 70723.501.589, урегулиран в парцел VI-589 с площ от 1194.5 кв.м. в кв.341 / триста четиридесет и един/, представляващ дворно място с признато право на строеж за индивидуално жилищно строителство с площ от 1193.7 / хиляда сто деветдесет и три точка седем / кв.м, находящ се във II-ра зона, IV категория на населено място с административен адрес:ул."Хан Аспарух"/"Комсомолска" /№ 55.Селановци,ул."Хан Аспарух"/"Комсомолска" /№ 55, кад. район 501, зона втора, ПИ № 70723.501.589 АДС № 1237/2763/14.09.1966 г.издаден от ОНС гр.Враца НеИзтегли файла
337514.06.2021 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.3,ал.3 от ЗОС,§ 42 от ПЗР на ЗИД на ЗОС, Заповед № РД-18-ДС-29/19.05.2021 г.на Областен управител гр.Враца по кадастрален план, одобрен със Заповед № 2212/ 29.12.1984 г на ОНС Враца, по действащ ПУП-ЗРП нас.СелановциПоземлен имот с кад. № 70723.501.590, урегулиран в парцел V-1590 с площ от 1063.9 кв.м. в кв.341 / триста четиридесет и един/, представляващ дворно място с признато право на строеж за индивидуално жилищно строителство с площ от 1061.9 / хиляда и шестдесет и един точка девет / кв.м, находящ се във II-ра зона, IV категория на населено място с административен адрес:ул." Хан Аспарух"/"Комсомолска"/ № 57.Селановци,ул." Хан Аспарух"/"Комсомолска"/ № 57, кад. район 501, зона втора,ПИ № 70723.501.590 АДС № 1234/2760/14.09.1966 г.издаден от ОНС гр.Враца НеИзтегли файла
337614.06.2021 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.3,ал.3 от ЗОС,§ 42 от ПЗР на ЗИД на ЗОС, Заповед № РД-18-ДС-28/19.05.2021 г.на Областен управител гр.Враца по кадастрален план, одобрен със Заповед № 2212/ 29.12.1984 г на ОНС Враца, по действащ ПУП-ЗРП нас.СелановциПоземлен имот с кад. № 70723.501.619, урегулиран в парцел XVII-6199 с площ от 1196.0 кв.м. в кв.337 / триста тридесет и седем /, представляващ дворно място с признато право на строеж за индивидуално жилищно строителство с площ от 1196.0 / хиляда сто деветдесет и шест / кв.м, находящ се във II-ра зона, IV категория на населено място с административен адрес:ул."Хан Аспарух"/"Комсомолска"/ № 67.Селановци ,ул."Хан Аспарух"/"Комсомолска"/ №67, кад. район 501, зона втора, ПИ № 70723.501.619 АДС № 1250/2776/16.09.1966 г.издаден от ОНС гр.Враца НеИзтегли файла
336503.06.2021 г.Публичначл.59 от ЗОС,чл.3,ал.2, т.2 от ЗОС,Решение № 98 по Протокол №14/14.06.2004 г. на ОбС Оряхово. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54020.4.265 (петдесет и четири хиляди нула двадесет точка четири точка двеста шестдесет и пет) с площ от 4 (четири) кв.м. в местност "Марков баир " на гр.Оряхово, с трайно предназначение на територията:земеделска, категория на земята:0, по начин на трайно ползване:за съоръжение на електропровод .Последно изменение на кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 28.04.2021 г.гр.Оряхово, местност "Марков баир", кад. район 4, категория на земята:0, ПИ № 54020.4.265   НеИзтегли файла
336603.06.2021 г.Публичначл.59 от ЗОС,чл.3,ал.2, т.2 от ЗОС,Решение № 98 по Протокол №14/14.06.2004 г. на ОбС Оряхово. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54020.4.266 (петдесет и четири хиляди нула двадесет точка четири точка двеста шестдесет и шест ) с площ от 4 (четири) кв.м. в местност "Марков баир." на гр.Оряхово, с трайно предназначение на територията:земеделска, категория на земята:0, по начин на трайно ползване:за съоръжение на електропровод .Последно изменение на кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 28.04.2021 г.гр.Оряхово, местност "Марков баир", кад. район 4, категория на земята: 0, ПИ № 54020.4.266   НеИзтегли файла
336703.06.2021 г.Публичначл.59 от ЗОС,чл.3,ал.2, т.2 от ЗОС, Решение № 98 по Протокол №14/14.06.2004 г. на ОбС Оряхово. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54020.4.267 (петдесет и четири хиляди нула двадесет точка четири точка двеста шестдесет и седем ) с площ от 11 (единадесет) кв.м. в местност "Марков баир " на гр.Оряхово, с трайно предназначение на територията:земеделска, категория на земята: 0, по начин на трайно ползване:за съоръжение на електропровод .Последно изменение на кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 28.04.2021 г.гр.Оряхово, местност "Марков баир",кад. район 4, категория на земята:0, ПИ № 54020.4.267   НеИзтегли файла
336803.06.2021 г.Публичначл.59 от ЗОС,чл.3,ал.2, т.2 от ЗОС ,Решение № 98 по Протокол №14/14.06.2004 г. на ОбС Оряхово. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54020.10.236 (петдесет и четири хиляди нула двадесет точка десет точка двеста тридесет и шест ) с площ от 4 (четири) кв.м. в местност "Стрелбището." на гр.Оряхово, с трайно предназначение на територията:земеделска, категория на земята:0, по начин на трайно ползване:за съоръжение на електропровод .Последно изменение на кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 28.04.2021 г.гр.Оряхово, местност "Стрелбището", кад. район 10, категория на земята:0, ПИ №54020.10.236   НеИзтегли файла
336903.06.2021 г.Публичначл.59 от ЗОС,чл.3,ал.2, т.2 от ЗОС,Решение № 98 по Протокол №14/14.06.2004 г. на ОбС Оряхово. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54020.10.237 (петдесет и четири хиляди нула двадесет точка десет точка двеста тридесет и седем ) с площ от 4 (четири) кв.м. в местност "Стрелбището " на гр.Оряхово, с трайно предназначение на територията:земеделска, категория на земята:0, по начин на трайно ползване:за съоръжение на електропровод.Последно изменение на кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 28.04.2021 г.гр.Оряхово, местност "Стрелбището",кад. район 10, категория на земята:0, ПИ № 54020.10.237   НеИзтегли файла
334802.06.2021 г.Публичначл.59 от ЗОС,чл.3,ал.2, т.2 от ЗОС,Рещение№98 по Протокол №14/14.06.2004 г. на ОбС Оряхово. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54020.6.244 (петдесет и четири хиляди нула двадесет точка дванадесет точка двеста двадесет и четири ) с площ от 4 (четири) кв.м. в местност "Смрадликата/Рак.пл." на гр.Оряхово, с трайно предназначение на територията:земеделска, по начин на трайно ползване:за съоръжение на електропровод .Последно изменение на кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 28.04.2021 г.гр.Оряхово, местност "Смрадликата"/Рак.площадка, кад. район 6, ПИ № 54020.6.244   НеИзтегли файла
334902.06.2021 г.Публичначл.59 от ЗОС,чл.3,ал.2, т.2 от ЗОС,Рещение№98 по Протокол №14/14.06.2004 г. на ОбС Оряхово. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54020.6.245 (петдесет и четири хиляди нула двадесет точка шест точка двеста четиридесет и пет ) с площ от 6 (шест) кв.м. в местност "Смрадликата/Рак.пл." на гр.Оряхово, с трайно предназначение на територията:урбанизирана, по начин на трайно ползване:за съоръжение на електропровод .Последно изменение на кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 28.04.2021 г.гр.Оряхово, местност "Смрадликата", кад. район 6, ПИ № 54020.6.245   НеИзтегли файла
335002.06.2021 г.Публичначл.59 от ЗОС,чл.3,ал.2, т.2 от ЗОС,Решение № 98 по Протокол №14/14.06.2004 г. на ОбС Оряхово. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54020.6.247 (петдесет и четири хиляди нула двадесет точка шест точка двеста четиридесет и седем ) с площ от 4 (четири) кв.м. в местност "Смрадликата/Рак.пл." на гр.Оряхово, с трайно предназначение на територията:урбанизирана, по начин на трайно ползване:за съоръжение на електропровод .Последно изменение на кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 28.04.2021 г.гр.Оряхово, местност "Смрадликата", кад. район 6, ПИ № 54020.6.247   НеИзтегли файла
335102.06.2021 г.Публичначл.59 от ЗОС,чл.3,ал.2, т.2 от ЗОС,Решение №98 по Протокол №14/14.06.2004 г. на ОбС Оряхово. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54020.6.248 (петдесет и четири хиляди нула двадесет точка шест точка двеста четиридесет и осем ) с площ от 4 (четири) кв.м. в местност "Смрадликата " на гр.Оряхово, с трайно предназначение на територията:урбанизирана, по начин на трайно ползване:за съоръжение на електропровод .Последно изменение на кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 28.04.2021 г.гр.Оряхово, местност "Смрадликата", кад. район 6, ПИ № 54020.6.248   НеИзтегли файла
335202.06.2021 г.Публичначл.59 от ЗОС,чл.3,ал.2, т.2 от ЗОС,Рещение№98 по Протокол №14/14.06.2004 г. на ОбС Оряхово. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54020.6.249 (петдесет и четири хиляди нула двадесет точка шест точка двеста четиридесет и девет ) с площ от 4 (четири) кв.м. в местност "Смрадликата " на гр.Оряхово, с трайно предназначение на територията:урбанизирана, по начин на трайно ползване:за съоръжение на електропровод .Последно изменение на кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 28.04.2021 г.гр.Оряхово, местност "Смрадликата",кад. район 6, ПИ № 54020.6.249 АОС № 1394 /15.12.2010 г.вписан под акт № 15,т.I,п-да №17183, дв.вх.№ 21/13.01.2011. НеИзтегли файла
335302.06.2021 г.Публичначл.59 от ЗОС,чл.3,ал.2, т.2 от ЗОС,Решение №98 по Протокол №14/14.06.2004 г. на ОбС Оряхово. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54020.6.250 (петдесет и четири хиляди нула двадесет точка шест точка двеста и петдесет ) с площ от 4 (четири) кв.м. в местност "Смрадликата/Рак.пл." на гр.Оряхово, с трайно предназначение на територията:урбанизирана, по начин на трайно ползване:за съоръжение на електропровод .Последно изменение на кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 28.04.2021 г.гр.Оряхово, местност "Смрадликата"/Рак.площадка, кад. район 6, ПИ № 54020.6.250   НеИзтегли файла
335402.06.2021 г.Публичначл.59 от ЗОС,чл.3,ал.2, т.2 от ЗОС,Решение № 98 по Протокол №14/14.06.2004 г. на ОбС Оряхово. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54020.6.251 (петдесет и четири хиляди нула двадесет точка шест точка двеста петдесет и един ) с площ от 4 (четири) кв.м. в местност "Смрадликата/Рак.пл." на гр.Оряхово, с трайно предназначение на територията:урбанизирана, по начин на трайно ползване:за съоръжение на електропровод .Последно изменение на кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 28.04.2021 г.гр.Оряхово, местност "Смрадликата"/Рак.площадка, кад. район 6, ПИ № 54020.6.251   НеИзтегли файла
335502.06.2021 г.Публичначл.59 от ЗОС,чл.3,ал.2, т.2 от ЗОС,Рещение №98 по Протокол №14/14.06.2004 г. на ОбС Оряхово. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54020.6.252 (петдесет и четири хиляди нула двадесет точка шест точка двеста петдесет и два ) с площ от 7 (седем) кв.м. в местност "Смрадликата/Рак.пл." на гр.Оряхово, с трайно предназначение на територията:земеделска, по начин на трайно ползване:за съоръжение на електропровод .Последно изменение на кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 28.04.2021 г.гр.Оряхово, местност "Смрадликата"/Рак.площадка,кад. район 6, ПИ № 54020.6.252   НеИзтегли файла
335602.06.2021 г.Публичначл.59 от ЗОС,чл.3,ал.2, т.2 от ЗОС,Рещение № 98 по Протокол № 14/14.06.2004 г. на ОбС Оряхово ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54020.6.256 (петдесет и четири хиляди нула двадесет точка четири точка двеста петдесет и шест ) с площ от 4 (четири) кв.м. в местност "Марков баир." на гр.Оряхово, с трайно предназначение на територията:урбанизирана, по начин на трайно ползване:за съоръжение на електропровод .Последно изменение на кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение.гр.Оряхово, местност "Марков баир", кад. район 4, ПИ № 54020.4.256 АОС № 1395 /15.12.2010 г.вписан под акт № 14,т.I,п-да №17182, дв.вх.№ 20/13.01.2011. НеИзтегли файла
335702.06.2021 г.Публичначл.59 от ЗОС,чл.3,ал.2, т.2 от ЗОС,Решение № 98 по Протокол №14/14.06.2004 г. на ОбС Оряхово. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54020.4.257 (петдесет и четири хиляди нула двадесет точка четири точка двеста петдесет и седем ) с площ от 4 (четири) кв.м. в местност "Марков баир" на гр.Оряхово, с трайно предназначение на територията:земеделска, категория на земята:0, по начин на трайно ползване:за съоръжение на електропровод .Последно изменение на кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 28.04.2021 г.гр.Оряхово, местност "Марков баир",кад. район 4, ПИ № 54020.4.257   НеИзтегли файла
335802.06.2021 г.Публичначл.59 от ЗОС,чл.3,ал.2, т.2 от ЗОС,Решение №98 по Протокол №14/14.06.2004 г. на ОбС Оряхово. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54020.4.258 (петдесет и четири хиляди нула двадесет точка четири точка двеста петдесет и осем ) с площ от 4 (четири) кв.м. в местност "Марков баир." на гр.Оряхово, с трайно предназначение на територията:земеделска, категория на земята:0, по начин на трайно ползване:за съоръжение на електропровод .Последно изменение на кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 28.04.2021 г.гр.Оряхово, местност "Марков баир",категория на земята:0, кад. район 4, ПИ № 54020.4.258   НеИзтегли файла
            
Страница 1 от 69 (3413 записа)
Предишна
[1]
2
3
4
5
6
7
67
68
69
Следваща
[Условие]Създаване на филтър