ОБЩИНА ОРЯХОВО

WEB регистри
Изтеглете колона тук, за да групирате по нея
Номер
Дата
Собственост
Правно основание за издаване
Заповед на кмета
Вид и описание на имот
Местонахождение
Граници на имота
Номер и дата на съставени по-рано актове
Предоставени права
Отдаден под наем
Файл
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
367726.09.2022 г.Публичначл.59 от ЗОС,чл.3, ал.2, т.3 от ЗОС , Заповед № ЗП-132 а/08.10.2010 г. на Кмет на Община за изменение. на ЗРП Сграда за образование с идентификатор № 54020.502.943.1 с брой етажи 4,със застроена площ 683 кв. м, построена в поземлен имот с идентификатор 54020.502.943 (петдесет и четири нула двадесет точка петстотин и два точка деветстотин четиридесет и три) с площ от 3245 (три хиляди двеста четиридесет и пет) кв.м. в урбанизирана територия на гр.Оряхово, представляващ по начин на трайно ползване:за друг обществен обект, комплекс. Брой самостоятелни обекти в сградата:няма данни.гр.Оряхово, ул."9-ти ноември" № 23, кад. район 502, сграда № 54020.502.943.1,бр.ет.4, в ПИ № 54020.502.943 АОСп № 1579/29.06.2012 г.вписан под акт № 71, том 5, п-да № 25458, дв.вх.рег.№ 1945 от 03.07.2012 г.Отдел "Образование " за начално училище.НеИзтегли файла
367826.09.2022 г.Публичначл.59 от ЗОС,чл.3, ал.2, т.3 от ЗОС, Заповед № ЗП-132 а/ 08.10.2010 г. на Кмет на Община за изменение. на ЗРП. Сграда за образование с идентификатор № 54020.502.943.2 с брой етажи 2,със застроена площ 154 кв. м, построена в поземлен имот с идентификатор 54020.502.943 (петдесет и четири нула двадесет точка петстотин и два точка деветстотин четиридесет и три) с площ от 3245 (три хиляди двеста четиридесет и пет) кв.м. в урбанизирана територия на гр.Оряхово, представляващ по начин на трайно ползване:за друг обществен обект, комплекс. Брой самостоятелни обекти в сградата:няма данни.гр.Оряхово,ул."9 ти ноември"№ 23, кад. район 502,сграда № 54020.502.943.2, бр.ет.2, в ПИ № 54020.502.943 АОпС № 1579/29.06.2012 г.вписан под акт № 71, том 5, п-да № 25458, дв.вх.рег.№ 1945 от 03.07.2012 г.Отдел "Образование " за начално училище.НеИзтегли файла
367615.09.2022 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.3,ал.3 от ЗОС,§ 42 от ПЗР на ЗИД на ЗОС Поземлен имот № 501.1808 в кв.390, урегулиран в парцел XXV-1808 с площ 917.8 кв.м., представляващ дворно място за индивидуално жилищно строителство с площ на имота от 918.6 кв.м.с адрес:ул. "Васил Левски"№ 23.Селановци,ул."Васил Левски" № 23, кад. район 501, кв. 390, ПИ № 70723.501.1808, парцел XXV-1808, зона 2,   НеИзтегли файла
367412.09.2022 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.3,ал.1,т.3 от ЗОС,Писмен договор вписан под акт № 154,том 5,рег.1930 от 26.08.2022 г.,дв.вх.р.№ 1930,вх.рег.№ 1935. Складова база, склад със ЗП-299.00 кв.м (двеста деветдесет и девет) кв.м. с идентификатор № 54020.503.153.1 (петдесет и четири хиляди нула двадесет точка петстотин и три точка сто петдесет и три точка едно) брой етажи:1, находяща се в поземлен имот с идентификатор № 54020.503.153 с административен адрес:ул."Драгоман ".гр.Оряхово, ул."Драгоман", кад. район 503, сграда с № 54020.503.1 в ПИ № 54020.503   НеИзтегли файла
367512.09.2022 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.3,ал.3 от ЗОС,§ 42 от ПЗР на ЗИД на ЗОС, чл.100 от ЗС, Декларация за отказ от правото на собственост по чл.100 от ЗС, вписана под акт № 249, дв.вх.р.№ 1880,вх.р. №1885 от 19.08.2022 г. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54020.503.543 (петдесет и четири нула двадесет точка петстотин и три точка петстотин четиридесет и три) с площ от 1268 (хиляда двеста щестдесет и осем) кв.м. в урбанизирана територия на гр.Оряхово, представляващ по начин на трайно ползване:ниско застрояване ( до 10 м.) и ведно с находящата се в него: 1.Сграда 54020.503.543.1/петдесет и четири нула двадесет точка петстотин и три точка петстотин четиридесет и три точка едно/ -ЗП-63 кв.м./ шестдесет и три квадратни метра /, брой етажи 1, предназначение:Жилищна сграда-еднофамилна.гр.Оряхово, ул. "Захари Стоянов" № 7, кад. район 503, ПИ № 54020.503.543 и Сграда с № 54020.503.543.1.   НеИзтегли файла
367324.08.2022 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.3,ал.3 от ЗОС,§ 42 от ПЗР на ЗИД на ЗОС ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54020.503.2466 (петдесет и четири нула двадесет точка петстотин и три точка две хиляди четиристотин шестдесет и шест) с площ от 1634 (хиляда шестотин тридесет и четири) кв.м. в урбанизирана територия на гр.Оряхово, представляващ по начин на трайно ползване:За друг вид обществен обект, комплекс.гр.Оряхово, ул."Коста Лулчев" № 16, кад. район 503, ПИ № 54020.503.2466 АОчС№ 694/23.04.2008 г.вписан под акт № 58, том IV, п-да №291, описна № 677, дв.вх.рег.№ 1344 от 16.05.2008 г. НеИзтегли файла
367223.08.2022 г.Частначл.59 от ЗОС,§ 42 от ПЗР на ЗИД на ЗОС ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54020.502.1370 (петдесет и четири хиляди и двадесет нула двадесет точка петстотин и две точка хиляда триста и седемдесет) с площ от 960 (деветстотин и шестдесет) кв.м. в урбанизирана територия на гр.Оряхово, представляващ по начин на трайно ползване:ниско застрояване ( до 10 м).гр.Оряхово, ул."Радецки" № 44, кад. район 502, ПИ № 54020.502.1370,по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-95/09.11.2016 г; АОС № 556/25.02.2008 г.вписан под акт № 81, том II, п-да № 291, описна № 292, описна № 292,дв.вх.рег.№ 532/13.03.2008 г. НеИзтегли файла
367117.08.2022 г.Частначл.56 от ЗОС,чл.3,ал.3 от ЗОС,§ 42 от ПЗР на ЗИД на ЗОС Урегулиран поземлен имот № 501.1285 в кв.375 в п.XV,зона втора,представляващ дворно място на ул. "Петко Д.Петков" № 26 за индивидуално жилищно строителство с площ от 1644,8 кв.мСелановци, ул. "Петко Д.Петков" № 26, кад. район 501, кв. 375, парцел XV-1285, зона 2,   НеИзтегли файла
366915.08.2022 г.Публичначл.59 от ЗОС, Заповед № РД-08-34 /04.06.2021г.на ЗА Кмет на Община Оряхово /съгл. Зап.№РД-11-199/02.06.2021 г./ и Решение №192/25.02.2021 г. по Протокол № 20 на ОбС Оряхово.по действащ РП на с.Галово, за дворищна регулация, одобрен със Заповед №1061/02.05.1927 г.изменен със Заповед № РД-08-48/03.08.2021 г.на ЗА Кмет на Община Оряхово /съгл. Зап.№ РД-11-2899/28.07.2021 г./,за улична регулация, одобрен с Указ № 140/19.04.1927 г. и Заповед №1351/30.08.1965 г.за изключване на територии от строителна граница на населеното място.Урегулиран поземлен имот с пл.№ 501.432, урегулиран в парц.ХV "За Кметство" в квартал 18 с площ от 1807 м2. с административен адрес:ул."Централен площад "№ 2 и находящите се в него сгради, както следва: продължава в т.11Галово, ул."Централен площад" № 2,кад. район 501,зона 1,УПИ № 501.432 и сграда № 501.303,сграда №501.303.1 и № 501.432.1, кв. 18, парцел XV, зона 1, АОС № 2868/ 30.01.2019 г.вписан под акт №72,том 1,вх.рег.№ 210. НеИзтегли файла
367015.08.2022 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.7 от ЗОС,§ 42 от ПЗР на ЗИД на ЗОС, чл.100 от ЗС, Декларация за отказ от право на собственост по чл.100 от ЗС,вписана под акт № 139,том III,дв.вх.рег.№ 1591 от 18.07.2022 г.,Декларация за отказ от право на собственост по чл.100 от ЗС,вписана под акт № 189,том III,дв.вх.рег.№ 1705 от 25.07.2022 г., по план одобрен със Заповед №233/14.02.1974 г. на ОНС гр.Враца и по действащ ПУП на с.Горни Вадин.УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 16451.501.194 (шестнадесет хиляди четиристотин петдесет и един точка петстотин и едно точка сто деветдесет и четири) с площ от 1549.7 (хиляда петстотин четиридесет и девет точка седем) кв.м. в парцел VII-194 в кв.5.Горни Вадин,ул."Георги Димитров" №42, кад. район 501,ПИ № 16451.501.194, кв.5,парцел VII-194   НеИзтегли файла
365427.07.2022 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.7 от ЗОС,Договор за замяна от 05.06.2014 г.под акт №138,вх.р.№1789 ,т.5 от 06.06.2014 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.33.5 (седемдесет седемстотин двадесет и три точка тридесет и три точка пет ) с площ от 8451 кв.м.( осем хиляди четиристотин петдесет и един квадратни метра) в местността "Калугерски гред"" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория четвърта.Селановци, местност "Калугерски гред", кад. район 33, ПИ № 70723.33.5, категория четвърта АОчС № 1877/09.07.2014 г.вписан под акт № 16, том 9, дв.вх.рег.№ 2805 от 22.07.2014 г. НеИзтегли файла
365527.07.2022 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.7 от ЗОС,Договор за замяна от 05.06.2014 г.под акт №138, вх.р.№1789 ,т.5 от 06.06.2014 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.33.14 (седемдесет седемстотин двадесет и три точка тридесет и три точка четиринадесет) с площ от 1501 кв.м.( хиляда петстотин и един квадратни метра) в местността "Калугерски гред"" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория четвърта.Селановци,местност "Калугерски гред", кад. район 33, ПИ № 70723.33.14, категория четвърта АОчС № 1878/09.07.2014 г.вписан под акт № 17, том 9, дв.вх.рег.№ 2806 от 22.07.2014 г. НеИзтегли файла
365627.07.2022 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.7 от ЗОС,Договор за замяна от 05.06.2014 г.под акт №138, вх.р.№1789 ,т.5 от 06.06.2014 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.33.50 (седемдесет седемстотин двадесет и три точка тридесет и три точка петдесет) с площ от 4000 кв.м.( четири хиляди квадратни метра) в местността "Калугерски гред" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория четвърта.Селановци, местност "Калугерски гред", кад. район 33, ПИ № 70723.33.50, категория четвърта АОчС № 1879/09.07.2014 г.вписан под акт № 18, том 9, дв.вх.рег.№ 2807 от 22.07.2014 г. НеИзтегли файла
365727.07.2022 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.7 от ЗОС,Договор за замяна от 05.06.2014 г.под акт №138, вх.р.№1789 ,т.5 от 06.06.2014 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.34.13 (седемдесет седемстотин двадесет и три точка тридесет и четири точка тринадесет) с площ от 2000 кв.м.( две хиляди квадратни метра) в местността "Добрешков гред" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория четвърта.Селановци, местност "Добрешков гред", кад. район 34, ПИ № 70723.34.13,категория четвърта АОчС № 1881/09.07.2014 г.вписан под акт № 20, том 9, дв.вх.рег.№ 2809 от 22.07.2014 г. НеИзтегли файла
365827.07.2022 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.7 от ЗОС,Договор за замяна от 05.06.2014 г.под акт №147,дв.вх.р.№1805 ,т.5,от 10.06.2014 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.42.8 (седемдесет седемстотин двадесет и три точка четиридесет и два точка осем) с площ от 1750 кв.м.( хиляда седемстотин и петдесет квадратни метра) в местността "Под градините" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория четвърта.Селановци, местност "Под градините", кад. район 42, ПИ № 70723.42.8, категория четвърта АОчС № 1893/09.07.2014 г.вписан под акт № 120, том 8, дв.вх.рег.№ 2699 от 21.07.2014 г. НеИзтегли файла
365927.07.2022 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.7 от ЗОС,Договор за замяна от 05.06.2014 г.под акт №138,вх.р.№1789 ,т.5 от 06.06.2014 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.44.11 (седемдесет седемстотин двадесет и три точка четиридесет и четири точка единадесет) с площ от 1201 кв.м.( хиляда двеста и един квадратни метра) в местността "Долни градини" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория четвърта.Селановци, местност "Долни градини", кад. район 44,ПИ № 70723.44.11,категория четвърта АОчС № 1898/09.07.2014 г.вписан под акт № 106, том 9, дв.вх.рег.№ 2908 от 23.07.2014 г. НеИзтегли файла
366027.07.2022 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.7 от ЗОС,Договор за замяна от 05.06.2014 г.под акт №138 ,вх.р.№1789 ,т.5 от 06.06.2014 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.44.12 (седемдесет седемстотин двадесет и три точка четиридесет и четири точка дванадесет) с площ от 1000 кв.м.( хиляда квадратни метра) в местността "Долни градини" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория четвърта.Селановци, местност "Долни градини", кад. район 44, ПИ № 70723.44.12, категория четвърта АОчС № 1899/09.07.2014 г.вписан под акт № 107, том 9, дв.вх.рег.№ 2909 от 23.07.2014 г. НеИзтегли файла
366127.07.2022 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.7 от ЗОС,Договор за замяна от 05.06.2014 г.под акт №138, вх.р.№1789 ,т.5 от 06.06.2014 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.44.57 (седемдесет седемстотин двадесет и три точка четиридесет и четири точка петдесет и седем) с площ от 500 кв.м.( петстотин квадратни метра) в местността "Долни градини" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория четвърта.Селановци, местност "Долни градини", кад. район 44, ПИ №70723.44.57, категория четвърта АОчС № 1902/09.07.2014 г.вписан под акт № 108, том 9, дв.вх.рег.№ 2910 от 23.07.2014 г. НеИзтегли файла
366227.07.2022 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.7 от ЗОС,Договор за замяна от 05.06.2014 г.под акт №145,дв.вх.р.№1799 ,т.5 от 09.06.2014 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.44.99 (седемдесет седемстотин двадесет и три точка четиридесет и четири точка деветдесет и девет ) с площ от 200 кв.м.( двеста квадратни метра) в местността "Долни градини"" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория четвърта.Селановци, местност "Долни градини", кад. район 44, ПИ № 70723.44.99, категория четвърта АОчС № 1909/09.07.2014 г.вписан под акт № 168, том 7, дв.вх.рег.№ 2524 от 16.07.2014 г.Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 06.10.2021 г. Предишен идентификатор:няма.Номер по предходен план:044099. Носители на други вещни права по данни от КРНИ:няма данни.НеИзтегли файла
366327.07.2022 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.7 от ЗОС,Договор за замяна от 05.06.2014 г.под акт №138, вх.р.№1789 ,т.5 от 06.06.2014 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.44.103 (седемдесет седемстотин двадесет и три точка четиридесет и четири точка сто и три ) с площ от 200 кв.м.( двеста квадратни метра) в местността "Долни градини"" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория четвърта.Селановци, местност "Долни градини", кад. район 44,ПИ № 70723.44.103, категория четвърта АОчС № 1910/09.07.2014 г.вписан под акт № 112, том 9, дв.вх.рег.№ 2914 от 23.07.2014 г. НеИзтегли файла
366427.07.2022 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.7 от ЗОС,Договор за замяна от 05.06.2014 г.под акт №138, вх.р.№1789 , т.5 от 06.06.2014 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.44.137 (седемдесет седемстотин двадесет и три точка четиридесет и четири точка сто тридесет и седем ) с площ от 300 кв.м.( триста квадратни метра) в местността "Долни градини" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория четвърта.Селановци, местност "Долни градини", кад. район 44, ПИ № 70723.44.137, категория четвърта АОчС № 1912/09.07.2014 г.вписан под акт № 114, том 9, дв.вх.рег.№ 2916 от 23.07.2014 г. НеИзтегли файла
366527.07.2022 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.7 от ЗОС,Договор за замяна от 05.06.2014 г.под акт №138, вх.р.№1789 ,т.5 от 06.06.2014 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.44.143 (седемдесет седемстотин двадесет и три точка четиридесет и четири точка сто четиридесет и три ) с площ от 200 кв.м.( двеста квадратни метра) в местността "Долни градини" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория четвърта.Селановци, местност "Долни градини", кад. район 44, ПИ № 70723.44.143, категория четвърта АОчС № 1913/09.07.2014 г.вписан под акт № 115, том 9, дв.вх.рег.№ 2917 от 23.07.2014 г. НеИзтегли файла
366627.07.2022 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.7 от ЗОС,Договор за замяна от 05.06.2014 г.под акт №138, вх.р.№1789 ,т.5 от 06.06.2014 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.51.90 (седемдесет седемстотин двадесет и три точка петдесет и един точка деветдесет ) с площ от 700 кв.м.( седемстотин квадратни метра) в местността "Лъката" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория четвърта.Селановци, местност "Лъката", кад. район 51,ПИ № 70723.51.90, категория четвърта АОчС № 1945/09.07.2014 г.вписан под акт № 99, том 8, дв.вх.рег.№ 2678 от 21.07.2014 г. НеИзтегли файла
366727.07.2022 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.7 от ЗОС,Договор за замяна от 05.06.2014 г.под акт №145,дв.вх.р.№1799 ,т.5,от 09.06.2014 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.52.17 (седемдесет седемстотин двадесет и три точка петдесет и два точка седемнадесет ) с площ от 1500 кв.м.( хиляда и петстотин квадратни метра) в местността "Лъката" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория четвърта.Селановци, местност "Лъката", кад. район 52, ПИ № 70723.52.17, категория четвърта АОчС № 1947/09.07.2014 г.вписан под акт № 63, том 8, дв.вх.рег.№ 2642 от 18.07.2014 г. НеИзтегли файла
366827.07.2022 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.7 от ЗОС,Договор за замяна от 05.06.2014 г.под акт №138,вх.р.№1789 ,т.5 от 06.06.2014 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.52.23 (седемдесет седемстотин двадесет и три точка петдесет и два точка двадесет и три) с площ от 1000 кв.м.( хиляда квадратни метра) в местността "Лъката" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория четвърта.Селановци, местност "Лъката", кад. район 52, ПИ № 70723.52.23, категория четвърта АОчС № 1948/09.07.2014 г.вписан под акт № 90, том 9, дв.вх.рег.№ 2892 от 23.07.2014 г. НеИзтегли файла
363725.07.2022 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.7 от ЗОС,Договор за замяна от 05.06.2014 г.под акт №138,вх.р.№1789 ,т.5 от 06.06.2014 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.28.46 (седемдесет седемстотин двадесет и три точка двадесет и осем точка четиридесет и шест ) с площ от 3001 кв.м.( три хиляди и един квадратни метра) в местността "Добребшов гред"" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория четвърта.Селановци, местност "Добрешков гред", кад. район 28, ПИ № 70723.28.46, категория четвърта АОчС № 1858/09907.2014 г.вписан под акт № 96, том 9, дв.вх.рег.№ 2898 от 23.07.2014 г. НеИзтегли файла
363825.07.2022 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.7 от ЗОС,Договор за замяна от 05.06.2014 г.под акт №138,вх.р.№1789 ,т.5 от 06.06.2014 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.28.47 (седемдесет седемстотин двадесет и три точка двадесет и осем точка четиридесет и седем ) с площ от 5000 кв.м.( пет хиляди квадратни метра) в местността "Добрешков гред" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория четвърта.Селановци, местност "Добрешков гред", кад. район 28, ПИ № 70723.28.47, категория четвърта АОчС № 1859/09.07.2014 г.вписан под акт № 97, том 9, дв.вх.рег.№ 2899 от 23.07.2014 г. НеИзтегли файла
363925.07.2022 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.7 от ЗОС,Договор за замяна от 05.06.2014 г.под акт №145,дв.вх.р.№1799 ,т.5,от 09.06.2014 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.28.56 (седемдесет седемстотин двадесет и три точка двадесет и осем точка петдесет и шест ) с площ от 1303 кв.м.( хиляда триста и три квадратни метра) в местността "Добрешков гред" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория четвърта.Селановци, местност "Добрешков гред", кад. район 28, ПИ № 70723.28.56, категория четвърта АОчС № 1860/08.07.2014 г.вписан под акт № 45, том 7, дв.вх.рег.№ 2381 от 14.07.2014 г. НеИзтегли файла
364025.07.2022 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.7 от ЗОС,Договор за замяна от 05.06.2014 г.под акт №138,вх.р.№1789 ,т.5 от 06.06.2014 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.30.29 (седемдесет седемстотин двадесет и три точка тридесет точка двадесет и девет ) с площ от 991 кв.м.( деветстотин деветдесет и един квадратни метра) в местността "Добрешков гред" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория четвърта.Селановци, местност "Добрешков гред", кад. район 30, ПИ № 70723.30.29, категория четвърта АОчС № 1861/08.07.2014 г.вписан под акт № 101, том 7, дв.вх.рег.№ 2442 от 15.07.2014 г. НеИзтегли файла
364125.07.2022 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.7 от ЗОС,Договор за замяна от 05.06.2014 г.под акт №145,дв.вх.р.№1799 ,т.5,от 09.06.2014 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.30.32 (седемдесет седемстотин двадесет и три точка тридесет точка тридесет и два ) с площ от 600 кв.м.( шестотин квадратни метра) в местността "Добрешков гред" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория четвърта.Селановци, местност "Добрешков гред", кад. район 30, ПИ № 70723.30.32, категория четвърта АОчС № 1862/08.07.2014 г.вписан под акт № 29, том 7, дв.вх.рег.№ 2354 от 11.07.2014 г. НеИзтегли файла
364225.07.2022 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.7 от ЗОС,Договор за замяна от 05.06.2014 г.под акт №138,вх.р.№1789 ,т.5 от 06.06.2014 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.31.14 (седемдесет седемстотин двадесет и три точка тридесет и един точка четиринадесет ) с площ от 1500 кв.м.( хиляда и петстотин квадратни метра) в местността "Добрешков гред" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория четвърта.Селановци, местност "Добрешков гред", кад. район 31, ПИ № 70723.31.14, категория четвърта АОчС № 1863/08.07.2014 г.вписан под акт № 102, том 7, дв.вх.рег.№ 2443 от 15.07.2014 г. НеИзтегли файла
364325.07.2022 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.7 от ЗОС,Договор за замяна от 05.06.2014 г.под акт №138,вх.р.№1789 ,т.5 от 06.06.2014 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.31.30 (седемдесет седемстотин двадесет и три точка тридесет и един точка тридесет)с площ от 1000 кв.м.( хиляда квадратни метра) в местността "Добрешков гред" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория четвърта.Селановци, местност "Добрешков гред", кад. район 31, ПИ № 70723.31.30, категория четвърта АОчС № 1751/03.07.2014 г.вписан под акт № 60, том 7, дв.вх.рег.№ 2401 от 14.07.2014 г. АОчС № 1865/08.07.2014 г.вписан под акт № 104, том 7, дв.вх.рег.№ 2445 от 15.07.2014 г АОчС № 1791/07.07.2014 г.вписан под акт № 86, том 7, дв.вх.рег.№ 2427 НеИзтегли файла
3605-125.07.2022 г.Частначл.59,ал.2 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.7 от ЗОС,Договор за замяна от 05.06.2014 г.под акт №145,дв.вх.р.№1799 ,т.5,от 09.06.2014 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.3.120 (седемдесет седемстотин двадесет и три точка три точка сто и двадесет ) с площ от 500 кв.м.( петстотин квадратни метра) в местността "Мокиевото" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория четвърта.Селановци, местност "Мокиевото", кад. район 3,ПИ №70723.3.120, категория четвърта АОчС № 3605/21.07.2022 г.вписан под акт № 183, том IV, вх.рег.№ 1661, дв.вх.рег.№ 1659 от 22.07.2014 г. НеИзтегли файла
364425.07.2022 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.7 от ЗОС,Договор за замяна от 05.06.2014 г.под акт №138,вх.р.№1789 ,т.5 от 06.06.2014 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.31.31 (седемдесет седемстотин двадесет и три точка тридесет и един точка тридесет и един ) с площ от 2002 кв.м.( две хиляди и два квадратни метра) в местността "Добрешков гред" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория четвърта.Селановци, местност "Добрешков гред", кад. район 31,ПИ № 70723.31.31, категория четвърта АОчС № 1866/08.07.2014 г.вписан под акт № 105, том 7, дв.вх.рег.№ 2446 от 15.07.2014 г. НеИзтегли файла
364525.07.2022 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.7 от ЗОС,Договор за замяна от 05.06.2014 г.под акт №147,дв.вх.р.№ 2400 ,т.5,от 10.06.2014 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.31.33 (седемдесет седемстотин двадесет и три точка тридесет и един точка тридесет и три) с площ от 3001 кв.м.( трриста и един квадратни метра) в местността "Добрешков гред" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория четвърта.Селановци, местност "Добрешков гред", кад. район 31, ПИ № 70723.31.33, категория четвърта АОчС № 1867/08.07.2014 г.вписан под акт № 59, том 7, дв.вх.рег.№ 2400 от 14.07.2014 г. НеИзтегли файла
364625.07.2022 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.7 от ЗОС,Договор за замяна от 05.06.2014 г.под акт №138,вх.р.№1789 ,т.5 от 06.06.2014 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.31.58 (седемдесет седемстотин двадесет и три точка тридесет и един точка петдесет и осем) с площ от 6651 кв.м.( шест хиляди шестотин петдесет и един квадратни метра) в местността "Добрешков гред" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория четвърта.Селановци, местност "Добрешков гред ", кад. район 31,ПИ № 70723.31.58, категория четвърта АОчС № 1868/08.07.2014 г.вписан под акт № 106, том 7, дв.вх.рег.№ 2447 от 15.07.2014 г. НеИзтегли файла
364725.07.2022 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.7 от ЗОС,Договор за замяна от 05.06.2014 г.под акт №138,вх.р.№1789 ,т.5 от 06.06.2014 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.31.63 (седемдесет седемстотин двадесет и три точка тридесет и един точка шестдесет и три) с площ от 1750 кв.м.( хиляда седемстотин и петдесет квадратни метра) в местността "Добрешков гред" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория четвърта.Селановци, местност "Добрешков гред", кад. район 31, ПИ № 70723.31.63, категория четвърта АОчС № 1869/08.07.2014 г.вписан под акт № 107, том 7, дв.вх.рег.№ 2448 от 15.07.2014 г. НеИзтегли файла
364825.07.2022 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.7 от ЗОС,Договор за замяна от 05.06.2014 г.под акт №138,вх.р.№1789 ,т.5 от 06.06.2014 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.31.66 (седемдесет седемстотин двадесет и три точка тридесет и един точка шестдесет и шест ) с площ от 2000 кв.м.( две хиляди квадратни метра) в местността "Добрешков гред" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория четвърта.Селановци, местност "Добрешков гред", кад. район 31, ПИ № 70723.31.66, категория четвърта АОчС № 1870/08.07.2014 г.вписан под акт № 108, том 7, дв.вх.рег.№ 2449 от 15.07.2014 г. НеИзтегли файла
364925.07.2022 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.7 от ЗОС,Договор за замяна от 05.06.2014 г.под акт №138,вх.р.№1789 ,т.5 от 06.06.2014 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.31.78 (седемдесет седемстотин двадесет и три точка тридесет и един точка седемдесет и осем ) с площ от 2501 кв.м.( две хиляди петстотин и един квадратни метра) в местността "Добрешков гред" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория четвърта.Селановци, местност "Добрешков гред", кад. район 31,ПИ № 70723.31.78, категория четвърта АОчС № 1871/08.07.2014 г.вписан под акт № 94, том 9, дв.вх.рег.№ 2896 от 23.07.2014 г. НеИзтегли файла
365025.07.2022 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.7 от ЗОС,Договор за замяна от 05.06.2014 г.под акт №138,вх.р.№1789 ,т.5 от 06.06.2014 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.31.83 (седемдесет седемстотин двадесет и три точка тридесет и един точка осемдесет и три ) с площ от 1801 кв.м.( хиляда осемстотин и един квадратни метра) в местността "Добрешков гред" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория четвърта.Селановци, местност "Добрешков гред", кад. район 31,ПИ № 70723.31.83, категория четвърта АОчС № 1873/08.07.2014 г.вписан под акт № 99, том 9, дв.вх.рег.№ 2901 от 23.07.2014 г. НеИзтегли файла
365125.07.2022 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.7 от ЗОС,Договор за замяна от 05.06.2014 г.под акт №138,вх.р.№1789 ,т.5 от 06.06.2014 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.31.83 (седемдесет седемстотин двадесет и три точка тридесет и един точка деветдесет и седем ) с площ от 9507 кв.м.( девет хиляди петстотин и седем квадратни метра) в местността "Добрешков гред" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория четвърта.Селановци, местност "Добрешков гред", кад. район 31, ПИ № 70723.31.97, категория четвърта АОчС № 1874/08.07.2014 г.вписан под акт № 101, том 9, дв.вх.рег.№ 2903 от 23.07.2014 г. НеИзтегли файла
365225.07.2022 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.7 от ЗОС,Договор за замяна от 05.06.2014 г.под акт №138,вх.р.№1789 ,т.5 от 06.06.2014 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.31.105 (седемдесет седемстотин двадесет и три точка тридесет и един точка сто и пет ) с площ от 5671 кв.м.( пет хиляди шестотин седемдесет и един квадратни метра) в местността "Добрешков гред" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория четвърта.Селановци, местност "Добрешков гред", кад. район 31,ПИ № 70723.31.105, категория четвърта АОчС № 1876/09.07.2014 г.вписан под акт № 98, том 9, дв.вх.рег.№ 2900 от 23.07.2014 г. НеИзтегли файла
365325.07.2022 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.7 от ЗОС,Договор за замяна от 05.06.2014 г.под акт №138, вх.р.№1789 ,т.5 от 06.06.2014 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.31.110 (седемдесет седемстотин двадесет и три точка тридесет и един точка сто и десет ) с площ от 11082 кв.м.( единадесет хиляди и осемдесет квадратни метра) в местността "Добрешков гред" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория четвърта.Селановци, местност "Добрешков гред", кад. район 31, ПИ № 70723.31.110, категория четвърта АОчС № 1875/09.07.2014 г.вписан под акт № 102, том 9, дв.вх.рег.№ 2904 от 23.07.2014 г. НеИзтегли файла
362922.07.2022 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.7 от ЗОС,Договор за замяна от 05.06.2014 г.под акт №138,вх.р.№1789 ,т.5 от 06.06.2014 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.18.35 (седемдесет седемстотин двадесет и три точка осемнадесет точка тридесет и пет) с площ от 2200 кв.м.( две хиляди двеста квадратни метра) в местността "Лаков гред" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория четвърта.Селановци, местност "Лаков гред", кад. район 18, ПИ № 70723.18.35, категория четвърта АОчС № 1814/08.07.2014 г.вписан под акт № 110, том 7, дв.вх.рег.№ 2451 от 15.07.2014 г. НеИзтегли файла
363022.07.2022 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.7 от ЗОС,Договор за замяна от 05.06.2014 г.под акт №138,вх.р.№1789 ,т.5 от 06.06.2014 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.19.16 (седемдесет седемстотин двадесет и три точка деветнадесет точка шестнадесет) с площ от 8668 кв.м.( осем хиляди шестотин шестдесет и осем квадратни метра) в местността "Манова падина" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория четвърта.Селановци, местност "Манова падина", кад. район 19, ПИ № 70723.19.16, ПИ № 70723.19.16,категория четвърта АОчС № 1815/08.07.2014 г.вписан под акт № 86, том 8, дв.вх.рег.№ 2665 от 18.07.2014 г. НеИзтегли файла
363122.07.2022 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.7 от ЗОС,Договор за замяна от 05.06.2014 г.под акт №147,дв.вх.р.№1805 ,т.5,от 10.06.2014 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.21.3 (седемдесет седемстотин двадесет и три точка двадесет и един точка три) с площ от 2001 кв.м.( две хиляди и един квадратни метра) в местността "Чивиджийски гред" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория четвърта.Селановци, местност "Чивиджийски гред", кад. район 21, ПИ № 70723.21.3 АОчС № 1826/08.07.2014 г.вписан под акт № 91, том 8, дв.вх.рег.№ 2670 от 18.07.2014 г. НеИзтегли файла
363222.07.2022 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.7 от ЗОС,Договор за замяна от 05.06.2014 г.под акт №145,дв.вх.р.№1799 ,т.5,от 09.06.2014 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.21.7 (седемдесет седемстотин двадесет и три точка двадесет и един точка седем) с площ от 3905 кв.м.( три хиляди деветстотин и пет квадратни метра) в местността "Чивиджийски гред" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория четвърта.Селановци, местност "Чивиджийски гред", кад. район 21, ПИ № 70723.21.7, категория четвърта АОчС № 1827/08.07.2014 г.вписан под акт № 42, том 7, дв.вх.рег.№ 2378 от 14.07.2014 г. НеИзтегли файла
363322.07.2022 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.7 от ЗОС,Договор за замяна от 05.06.2014 г.под акт №138,вх.р.№1789 ,т.5 от 06.06.2014 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.21.33 (седемдесет седемстотин двадесет и три точка двадесет и един точка тридесет и три) с площ от 1000 кв.м.( хиляда квадратни метра) в местността "Чивиджийски гред" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория четвърта.Селановци, местност "Чивиджийски гред", кад. район 21,ПИ № 70723.21.33, категория четвърта АОчС № 1831/08.07.2014 г.вписан под акт № 121, том 7, дв.вх.рег.№ 2462 от 15.07.2014 г. НеИзтегли файла
363422.07.2022 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.7 от ЗОС,Договор за замяна от 05.06.2014 г.под акт №138,вх.р.№1789 ,т.5 от 06.06.2014 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.21.35 (седемдесет седемстотин двадесет и три точка двадесет и един точка тридесет и пет с площ от 498 кв.м.( четиристотин деветдесет и осем квадратни метра) в местността "Чивиджийски гред" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория четвърта.Селановци, местност "Чивиджийски гред", кад. район 21, ПИ № 70723.21.35, категория четвърта АОчС № 1832/08.07.2014 г.вписан под акт № 122, том 7, дв.вх.рег.№ 2463 от 15.07.2014 г. НеИзтегли файла
363522.07.2022 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.7 от ЗОС,Договор за замяна от 05.06.2014 г.под акт №138,вх.р.№1789 ,т.5 от 06.06.2014 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.24.44 (седемдесет седемстотин двадесет и три точка двадесет и четири точка четиридесет и четири ) с площ от 1200 кв.м.( хиляда и двеста квадратни метра) в местността "Гръбльов гред" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория четвърта.Селановци, местност"Гръбльов гред", кад. район 24, ПИ №70723.24.44, категория четвърта АОчС № 1845/08.07.2014 г.вписан под акт № 9, том 9, дв.вх.рег.№ 2798 от 22.07.2014 г. НеИзтегли файла
            
Страница 1 от 74 (3689 записа)
Предишна
[1]
2
3
4
5
6
7
72
73
74
Следваща
[Условие]Създаване на филтър