ОБЩИНА ОРЯХОВО

WEB регистри
Изтеглете колона тук, за да групирате по нея
Номер
Дата
Собственост
Правно основание за издаване
Заповед на кмета
Вид и описание на имот
Местонахождение
Граници на имота
Номер и дата на съставени по-рано актове
Предоставени права
Отдаден под наем
Файл
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
358523.06.2022 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.3, ал.3 от ЗОС,§ 42 от ПЗР на ЗИД на ЗОС по кад.план одобрен със Заповед № 222/24.12.1991 г.на Кмета на Община Оряхово, по действащ ПУП на с.Лесковец, одобрен със Заповед № 126/18.03.1997 г.на Кмета на Община Оряхово. Урегулиран поземлен имот, представляващ дворно място за индивидуално жилищно строителство в кв.2, парцел IV-13, имот с кад.№ 43400.704.13 с площ от 1604 кв.м.Лесковец, ул."Чавдар Войвода" № 1, кад. район 704, ПИ № 43400.704.13   НеИзтегли файла
357522.06.2022 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.7 от ЗОС,Договор за замяна от 05.06.2014 г.под акт №147, дв.вх.р.№1805 ,т.5,от 10.06.2014 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.58.3 (седемдесет седемстотин двадесет и три точка четиридесет и един точка три ) с площ от 400 кв.м.( четиристотин квадратни метра) в местността "Лъката" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория четвърта.Селановци, местност "Лъката", категория четвърта, кад. район 58,ПИ № 70723.58.3 АОчС № 1984/10.07.2014 г.вписан под акт № 191, том 7, дв.вх.рег.№ 2563 от 17.07.2014 г. НеИзтегли файла
357622.06.2022 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.7 от ЗОС,Договор за замяна от 05.06.2014 г.под акт №138, вх.р.№1789 , т.5 от 06.06.2014 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.58.14 (седемдесет седемстотин двадесет и три точка петдесет и осем точка четиринадесет ) с площ от 2301 кв.м.( две хиляди триста и един квадратни метра) в местността "Лъката" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория четвърта.Селановци, местност "Лъката", категория четвърта, кад. район 58, ПИ № 70723.58.14 АОчС № 1985/10.07.2014 г.вписан под акт № 53, том 9, дв.вх.рег.№ 2842 от 22.07.2014 г. НеИзтегли файла
357722.06.2022 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.7 от ЗОС,Договор за замяна от 05.06.2014 г.под акт №138,вх.р.№1789 , т.5 от 06.06.2014 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.58.15 (седемдесет седемстотин двадесет и три точка петдесет и осем точка петнадесет ) с площ от 2600 кв.м.( две хиляди и шестотин квадратни метра) в местността "Лъката" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория четвърта.Селановци, местност "Лъката", категория четвърта, кад. район 58, ПИ № 70723.58.15 АОчС № 1986/10.07.2014 г.вписан под акт № 52, том 9, дв.вх.рег.№ 2841 от 22.07.2014 г. НеИзтегли файла
357822.06.2022 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.7 от ЗОС,Договор за замяна от 05.06.2014 г.под акт №138, вх.р.№1789 , т.5 от 06.06.2014 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.58.21 (седемдесет седемстотин двадесет и три точка петдесет и осем точка двадесет и един ) с площ от 500 кв.м.( петстотин квадратни метра) в местността "Лъката" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория четвърта.Селановци, местност "Лъката", категория четвърта, кад. район 58, ПИ № 70723.58.21 АОчС № 1987/10.07.2014 г.вписан под акт №51, том 9, дв.вх.рег.№ 2840 от 22.07.2014 г. НеИзтегли файла
357922.06.2022 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.7 от ЗОС,Договор за замяна от 05.06.2014 г.под акт №145, дв.вх.р.№1799 ,т.5 от 09.06.2014 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.58.33 (седемдесет седемстотин двадесет и три точка петдесет и осем точка тридесет и три ) с площ от 400 кв.м.( четиристотин квадратни метра) в местността "Лъката" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория четвърта.Селановци, местност "Лъката",категория четвърта, кад. район 58, ПИ № 70723.58.33 АОчС № 1988/10.07.2014 г.вписан под акт № 37, том 8, дв.вх.рег.№ 2611 от 18.07.2014 г. НеИзтегли файла
358022.06.2022 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.7 от ЗОС,Договор за замяна от 05.06.2014 г.под акт №147,дв.вх.р.№18 ,т.5,от 10.06.2014 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.58.38 (седемдесет седемстотин двадесет и три точка петдесет и осем точка тридесет и осем ) с площ от 3001 кв.м.( три хиляди и един квадратни метра) в местността "Лъката" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория четвърта.Селановци, местност "Лъката", категория четвърта, кад. район 58, ПИ № 70723.58.38 АОчС № 1989/10.07.2014 г.вписан под акт № 192, том 7, дв.вх.рег.№ 2564 от 17.07.2014 г. НеИзтегли файла
358122.06.2022 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.7 от ЗОС,Договор за замяна от 05.06.2014 г.под акт №138, вх.р.№1789 , т.5 от 06.06.2014 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.2.72 (седемдесет седемстотин двадесет и три точка две точка седемдесет и два ) с площ от 2700 кв.м.( две хиляди и седемстотин квадратни метра) в местността "Лъката"" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория четвърта.Селановци, местност "Лъката", категория четвърта, кад. район 2, ПИ № 70723.2.72 АОчС № 1799/07.07.2014 г.вписан под акт № 67, том 7, дв.вх.рег.№ 2408 от 15.07.2014 г. НеИзтегли файла
358222.06.2022 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.7 от ЗОС,Договор за замяна от 05.06.2014 г.под акт №138, вх.р.№1789 ,т.5 от 06.06.2014 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.55.10 (седемдесет седемстотин двадесет и три точка петдесет и пет точка десет ) с площ от 900 кв.м.( деветстотин квадратни метра) в местността "Лъката" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория четвърта.Селановци, местност "Лъката", категория четвърта, кад. район 55, ПИ № 70723.55.10 АОчС № 1964/10.07.2014 г.вписан под акт № 78, том 9, дв.вх.рег.№ 2880 от 23.07.2014 г. НеИзтегли файла
358322.06.2022 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.7 от ЗОС,Договор за замяна от 05.06.2014 г.под акт №145, дв.вх.р.№1799 ,т.5,от 09.06.2014 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.56.25 (седемдесет седемстотин двадесет и три точка петдесет и шест точка двадесет и пет ) с площ от 599 кв.м.( петстотин деветдесет и девет квадратни метра) в местността "Лъката" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория четвърта.Селановци, местност "Лъката", категория четвърта, кад. район 56, ПИ № 70723.56.25 АОчС № 1974/10.07.2014 г.вписан под акт № 58, том 8, дв.вх.рег.№ 2637 от 18.07.2014 г. НеИзтегли файла
358422.06.2022 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.7 от ЗОС,Договор за замяна от 05.06.2014 г.под акт №145,дв.вх.р.№1799 ,т.5 от 09.06.2014 г Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.57.25 (седемдесет седемстотин двадесет и три точка петдесет и седем точка двадесет и пет ) с площ от 320 кв.м.( триста и двадесет квадратни метра) в местността "Лъката" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория четвърта.Селановци, местност "Лъката", категория четвърта, кад. район 57, ПИ № 70723.57.25 АОчС № 1978/10.07.2014 г.вписан под акт № 56, том 9, дв.вх.рег.№ 2845 от 22.07.2014 г. НеИзтегли файла
355121.06.2022 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.7 от ЗОС,Договор за замяна от 05.06.2014 г.под акт №138,дв.вх.р.№1789 ,т.5 от 06.06.2014 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.54.23 (седемдесет седемстотин двадесет и три точка петдесет и четири точка двадесет и три ) с площ от 2001 кв.м.( две хиляди и един квадратни метра) в местността "Лъката" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория четвърта.Селановци, местност "Лъката", категория четвърта, кад. район 54, ПИ № 70723.54.23 АОчС № 1957/10.07.2014 г.вписан под акт № 83, том 9, дв.вх.рег.№ 2885 от 23.07.2014 г. НеИзтегли файла
355221.06.2022 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.7 от ЗОС,Договор за замяна от 05.06.2014 г.под акт №145, дв.вх.р.№1799 ,т.5,от 09.06.2014 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.54.24 (седемдесет седемстотин двадесет и три точка петдесет и четири точка двадесет и четири ) с площ от 1000 кв.м.( хиляда квадратни метра) в местността "Лъката" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория четвърта.Селановци, местност "Лъката",категория четвърта, кад. район 54, ПИ № 70723.54.24 АОчС № 1958/10.07.2014 г.вписан под акт № 50, том 8, дв.вх.рег.№ 2624 от 18.07.2014 г. НеИзтегли файла
355321.06.2022 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.7 от ЗОС,Договор за замяна от 05.06.2014 г.под акт №138,вх.р.№1789 ,т.5 от 06.06.2014 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.54.39 (седемдесет седемстотин двадесет и три точка петдесет и четири точка тридесет и девет ) с площ от 1131 кв.м.( хиляда сто тридесет и един квадратни метра) в местността "Лъката"" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория четвърта.Селановци, местност "Лъката", категория четвърта, кад. район 54, ПИ № 70723.54.39 АОчС № 1959/10.07.2014 г.вписан под акт № 82, том 9, дв.вх.рег.№ 2884 от 23.07.2014 г. НеИзтегли файла
355421.06.2022 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.7 от ЗОС,Договор за замяна от 05.06.2014 г.под акт №138,вх.р.№1789 ,т.5 от 06.06.2014 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.54.40 (седемдесет седемстотин двадесет и три точка петдесет и четири точка четиридесет ) с площ от 1731 кв.м.( хиляда седемстотин тридесет и един квадратни метра) в местността "Лъката"" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория четвърта.Селановци, местност "Лъката", категория четвърта, кад. район 54, ПИ № 70723.54.40 АОчС № 1960/10.07.2014 г.вписан под акт № 81, том 9, дв.вх.рег.№ 2883 от 23.07.2014 г. НеИзтегли файла
355521.06.2022 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.7 от ЗОС,Договор за замяна от 05.06.2014 г.под акт №138,вх.р.№1789 ,т.5,от 06.06.2014 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.55.3 (седемдесет седемстотин двадесет и три точка петдесет и пет точка три ) с площ от 1100 кв.м.( хиляда и сто квадратни метра) в местността "Лъката" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория четвърта.Селановци, местност "Лъката", категория четвърта, кад. район 55, ПИ № 70723.55.3 АОчС № 1961/10.07.2014 г.вписан под акт № 80, том 9, дв.вх.рег.№ 2882 от 23.07.2014 г. НеИзтегли файла
355721.06.2022 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.7 от ЗОС,Договор за замяна от 05.06.2014 г.под акт №138,вх.р.№1789 ,т.5,от 06.06.2014 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.55.5 (седемдесет седемстотин двадесет и три точка петдесет и пет точка пет ) с площ от 1500 кв.м.( хиляда и петстотин квадратни метра) в местността "Лъката" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория четвърта.Селановци, местност "Лъката", категория четвърта, кад. район 55, ПИ № 70723.55.5 АОчС № 1962/10.07.2014 г.вписан под акт № 79, том 9, дв.вх.рег.№ 2881 от 23.07.2014 г. НеИзтегли файла
355821.06.2022 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.7 от ЗОС,Договор за замяна от 05.06.2014 г.под акт №145,дв.вх.р.№1799 ,т.5,от 09.06.2014 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.55.6 (седемдесет седемстотин двадесет и три точка петдесет и пет точка шест ) с площ от 1100 кв.м.( хиляда и сто квадратни метра) в местността "Лъката" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория четвърта.Селановци, местност "Лъката",категория четвърта, кад. район 55, ПИ № 701723.55.6 АОчС № 1963/10.07.2014 г.вписан под акт № 95, том 8, дв.вх.рег.№ 2674 от 21.07.2014 г. НеИзтегли файла
355921.06.2022 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.7 от ЗОС,Договор за замяна от 05.06.2014 г.под акт №145, дв.вх.р.№1799 ,т.5,от 09.06.2014 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.55.13 (седемдесет седемстотин двадесет и три точка петдесет и пет точка тринадесет) с площ от 1200 кв.м.( хиляда и двеста квадратни метра) в местността "Лъката" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория четвърта.Селановци, местност "Лъката", категория четвърта, кад. район 55, ПИ № 70723.55.13 АОчС № 1965/10.07.2014 г.вписан под акт № 17, том 8, дв.вх.рег.№ 2591 от 17.07.2014 г. НеИзтегли файла
356021.06.2022 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.7 от ЗОС,Договор за замяна от 05.06.2014 г.под акт №147,дв.вх.р.№18 ,т.5 от 10.06.2014 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.55.17 (седемдесет седемстотин двадесет и три точка петдесет и пет точка седемнадесет ) с площ от 1100 кв.м.( хиляда и сто квадратни метра) в местността "Лъката" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория четвърта.Селановци, местност "Лъката", категория четвърта, кад. район 55, ПИ № 70723.55.17 АОчС № 1966/10.07.2014 г.вписан под акт № 189, том 7, дв.вх.рег.№ 2561 от 17.07.2014 г. НеИзтегли файла
356121.06.2022 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.7 от ЗОС,Договор за замяна от 05.06.2014 г.под акт №138, вх.р.№1789 ,т.5 от 06.06.2014 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.55.19 (седемдесет седемстотин двадесет и три точка петдесет и пет точка деветнадесет ) с площ от 1500 кв.м.( хиляда и петстотин квадратни метра) в местността "Лъката" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория четвърта.Селановци, местност "Лъката",категория четвърта, кад. район 55,ПИ № 70723.55.19 АОчС № 1967/10.07.2014 г.вписан под акт № 77, том 9, дв.вх.рег.№ 2879 от 23.07.2014 г. НеИзтегли файла
356221.06.2022 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.7 от ЗОС,Договор за замяна от 05.06.2014 г.под акт №138,вх.р.№1789 ,т.5 от 06.06.2014 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.55.31 (седемдесет седемстотин двадесет и три точка петдесет и пет точка тридесет и един ) с площ от 500 кв.м.( петстотин квадратни метра) в местността "Лъката" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория четвърта.Селановци, местност "Лъката",категория четвърта, кад. район 55, ПИ № 70723.55.31 АОчС № 1968/10.07.2014 г.вписан под акт № 76, том 9, дв.вх.рег.№ 2878 от 23.07.2014 г. НеИзтегли файла
356321.06.2022 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.7 от ЗОС,Договор за замяна от 05.06.2014 г.под акт №138,вх.р.№1789 ,т.5 от 06.06.2014 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.55.33 (седемдесет седемстотин двадесет и три точка петдесет и пет точка тридесет и три ) с площ от 699 кв.м.(шестотин деветдесет и девет квадратни метра) в местността "Лъката" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория четвърта.Селановци, местност "Лъката",категория четвърта, кад. район 55,ПИ № 70723.55.33 АОчС № 1969/10.07.2014 г.вписан под акт № 75, том 9, дв.вх.рег.№ 2877 от 23.07.2014 г. НеИзтегли файла
356421.06.2022 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.7 от ЗОС,Договор за замяна от 05.06.2014 г.под акт №138,вх.р.№1789 ,т.5 от 06.06.2014 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.55.34 (седемдесет седемстотин двадесет и три точка петдесет и пет точка тридесет и четири) с площ от 500 кв.м.( петстотин квадратни метра) в местността "Лъката" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория четвърта.Селановци, местност "Лъката",категория четвърта, кад. район 55,ПИ № 70723.55.34 АОчС № 1970/10.07.2014 г.вписан под акт № 74, том 9, дв.вх.рег.№ 2876 от 23.07.2014 г. НеИзтегли файла
356521.06.2022 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.7 от ЗОС,Договор за замяна от 05.06.2014 г.под акт №138,вх.р.№1789 ,т.5,от 06.06.2014 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.55.53 (седемдесет седемстотин двадесет и три точка петдесет и пет точка петдесет и три ) с площ от 2000 кв.м.( две хиляди квадратни метра) в местността "Лъката" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория четвърта.Селановци, местност "Лъката", категория четвърта, кад. район 55, ПИ № 70723.55.53 АОчС № 1971/10.07.2014 г.вписан под акт № 61, том 9, дв.вх.рег.№ 2852 от 22.07.2014 г. НеИзтегли файла
356621.06.2022 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.7 от ЗОС,Договор за замяна от 05.06.2014 г.под акт №145, дв.вх.р.№1799 ,т.5,от 09.06.2014 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.55.56 (седемдесет седемстотин двадесет и три точка петдесет и пет точка петдесет и шест ) с площ от 500 кв.м.( петстотин квадратни метра) в местността "Лъката"" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория четвърта.Селановци, местност "Лъката", категория четвърта, кад. район 55, ПИ № 70723.55.56 АОчС № 1972/10.07.2014 г.вписан под акт № 36, том 8, дв.вх.рег.№ 2610 от 18.07.2014 г. НеИзтегли файла
356721.06.2022 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.7 от ЗОС,Договор за замяна от 05.06.2014 г.под акт №145,дв.вх.р.№1799 ,т.5 от 09.06.2014 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.56.19 (седемдесет седемстотин двадесет и три точка петдесет и шест точка деветнадесет ) с площ от 1000 кв.м.(хиляда квадратни метра) в местността "Лъката" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория четвърта.Селановци, местност "Лъката",категория четвърта, кад. район 56, ПИ № 70723.56.19 АОчС № 1973/10.07.2014 г.вписан под акт № 29, том 8, дв.вх.рег.№ 2603 от 18.07.2014 г. НеИзтегли файла
356821.06.2022 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.7 от ЗОС,Договор за замяна от 05.06.2014 г.под акт №138,вх.р.№1789 ,т.5 от 06.06.2014 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.56.28 (седемдесет седемстотин двадесет и три точка петдесет и шест точка двадесет и осем ) с площ от 800 кв.м.( осемстотин квадратни метра) в местността "Лъката"" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория четвърта.Селановци, местност "Лъката", категория четвърта, кад. район 56, ПИ № 70723.56.28 АОчС № 1975/10.07.2014 г.вписан под акт № 58, том 9, дв.вх.рег.№ 2847 от 22.07.2014 г. НеИзтегли файла
356921.06.2022 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.7 от ЗОС,Договор за замяна от 05.06.2014 г.под акт №138,вх.р.№ 1789 ,т.5 от 06.06.2014 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.56.33 (седемдесет седемстотин двадесет и три точка петдесет и шест точка тридесет и три ) с площ от 1200 кв.м.( хиляда и двеста квадратни метра) в местността "Лъката" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория четвърта.Селановци, местност "Лъката",категория четвърта, кад. район 56, ПИ № 70723.56.33 АОчС № 1976/10.07.2014 г.вписан под акт № 55, том 9, дв.вх.рег.№ 2848 от 22.07.2014 г. НеИзтегли файла
357021.06.2022 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.7 от ЗОС,Договор за замяна от 05.06.2014 г.под акт №138,вх.р.№1789 ,т.5 от 06.06.2014 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.57.16 (седемдесет седемстотин двадесет и три точка петдесет и седем точка шестнадесет) с площ от 2176 кв.м.( две хиляди сто седемдесет и шест квадратни метра) в местността "Лъката" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория четвърта.Селановци, местност "Лъката", категория четвърта, кад. район 57, ПИ № 701723.57.16 АОчС № 1977/10.07.2014 г.вписан под акт № 57, том 9, дв.вх.рег.№ 2846 от 22.07.2014 г. НеИзтегли файла
357121.06.2022 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.7 от ЗОС,Договор за замяна от 05.06.2014 г.под акт №145,дв.вх.р.№1799 ,т.5 от 09.06.2014 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.57.33 (седемдесет седемстотин двадесет и три точка петдесет и седем точка тридесет и три ) с площ от 1250 кв.м.( хиляда двеста и петдесет квадратни метра) в местността "Лъката" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория четвърта.Селановци, местност "Лъката",категория четвърта, кад. район 57, ПИ № 70723.57.33 АОчС № 1979/10.07.2014 г.вписан под акт № 30, том 8, дв.вх.рег.№ 2604 от 18.07.2014 г. НеИзтегли файла
357221.06.2022 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.7 от ЗОС,Договор за замяна от 05.06.2014 г.под акт №145 ,дв.вх.р.№1799 ,т.5 от 09.06.2014 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.57.42 (седемдесет седемстотин двадесет и три точка петдесет и седем точка четиридесет и два ) с площ от 1201 кв.м.( хиляда двеста и един квадратни метра) в местността "Лъката" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория четвърта.Селановци, местност "Лъката",категория четвърта, кад. район 57, ПИ № 70723.57.42 АОчС № 1980/10.07.2014 г.вписан под акт № 62, том 8, дв.вх.рег.№ 2641 от 18.07.2014 г. НеИзтегли файла
357321.06.2022 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.7 от ЗОС,Договор за замяна от 05.06.2014 г.под акт №147,дв.вх.р.№1805 ,т.5,от 10.06.2014 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.57.46 (седемдесет седемстотин двадесет и три точка петдесет и седем точка четиридесет и шест ) с площ от 800 кв.м.( осемстотин квадратни метра) в местността "Лъката" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория четвърта.Селановци, местност "Лъката", категория четвърта, кад. район 57, ПИ №70723.57.46 АОчС № 1981/10.07.2014 г.вписан под акт № 190, том 7, дв.вх.рег.№ 2562 от 17.07.2014 г. НеИзтегли файла
357421.06.2022 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.7 от ЗОС,Договор за замяна от 05.06.2014 г.под акт №138,вх.р.№1789 ,т.5 от 06.06.2014 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.57.62 (седемдесет седемстотин двадесет и три точка петдесет и седем точка шестдесет и два ) с площ от 4501 кв.м.( четири хиляди петстотин и един квадратни метра) в местността "Лъката" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория четвърта.Селановци, местност "Лъката", категория четвърта, кад. район 57, ПИ № 70723.57.62 АОчС № 1982/10.07.2014 г.вписан под акт № 55, том 9, дв.вх.рег.№ 2844 от 22.07.2014 г. НеИзтегли файла
355621.06.2022 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.7 от ЗОС,Договор за замяна от 05.06.2014 г.под акт №138, вх.р.№1789 ,т.5 от 06.06.2014 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.57.63 (седемдесет седемстотин двадесет и три точка петдесет и седем точка шестдесет и три ) с площ от 4501 кв.м.( четири хиляди петстотин и един квадратни метра) в местността "Лъката" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория четвърта.Селановци, местност "Лъката" ,категория четвърта, кад. район 57, ПИ № 70723.57.63 АОчС № 1983/10.07.2014 г.вписан под акт № 54, том 9, дв.вх.рег.№ 2843 от 22.07.2014 г. НеИзтегли файла
352620.06.2022 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.7 от ЗОС,Договор за замяна от 05.06.2014 г.под акт №138,вх.р.№1789 ,т.5 от 06.06.2014 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.48.71 (седемдесет седемстотин двадесет и три точка четиридесет и осем точка седемдесет и един ) с площ от 600 кв.м.( шестотин квадратни метра) в местността "Долни градини"" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория четвърта.Селановци, местност "Долни градини", категория четвърта, кад. район 48, ПИ № 70723.48.71 АОчС № 1929/09.07.2014 г.вписан под акт № 122, том 9, дв.вх.рег.№ 2924 от 23.07.2014 г. НеИзтегли файла
352720.06.2022 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.7 от ЗОС,Договор за замяна от 05.06.2014 г.под акт №145,дв.вх.р.№1799 ,т.5,от 09.06.2014 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.48.71 (седемдесет седемстотин двадесет и три точка четиридесет и осем точка седемдесет и един ) с площ от 600 кв.м.( шестотин квадратни метра) в местността "Долни градини"" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория четвърта.Селановци, местност "Долни градини", категория четвърта, кад. район 48, ПИ № 70723.48.75 АОчС № 1930/09.07.2014 г.вписан под акт № 19, том 8, дв.вх.рег.№ 2593 от 17.07.2014 г. НеИзтегли файла
352820.06.2022 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.7 от ЗОС,Договор за замяна от 05.06.2014 г.под акт №138, вх.р.№1789 ,т.5,от 06.06.2014 г Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.48.79 (седемдесет седемстотин двадесет и три точка четиридесет и осем точка седемдест и девет ) с площ от 300 кв.м.( триста квадратни метра) в местността "Долни градини" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория четвърта.Селановци, местност "Долни градини",категория четвърта, кад. район 48, ПИ № 70723.48.79 АОчС № 1931/07.07.2014 г.вписан под акт № 121, том 9, дв.вх.рег.№ 2923 от 23.07.2014 г. НеИзтегли файла
352920.06.2022 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.7 от ЗОС,Договор за замяна от 05.06.2014 г.под акт №138, вх.р.№1789 ,т.5 от 06.06.2014 Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.48.81 (седемдесет седемстотин двадесет и три точка четиридесет и осем точка осемдесет и един ) с площ от 300 кв.м.( триста квадратни метра) в местността "Долни градини" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория четвърта.Селановци, местност "Долни градини",категория четвърта, кад. район 48, ПИ № 70723.48.81 АОчС № 1932/09.07.2014 г.вписан под акт № 120, том 9, дв.вх.рег.№ 2922 от 23.07.2014 г. НеИзтегли файла
353020.06.2022 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.7 от ЗОС,Договор за замяна от 05.06.2014 г.под акт №145,дв.вх.р.№1799 ,т.5 от 09.06.2014 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.48.95 (седемдесет седемстотин двадесет и три точка четиридесет и осем точка деветдесет и пет ) с площ от 300 кв.м.( триста квадратни метра) в местността "Долни градини""" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория четвърта.Селановци, местност "Долни градини", категория четвърта, кад. район 48, ПИ № 70723.48.95 АОчС № 1933/09.07.2014 г.вписан под акт № 18, том 8, дв.вх.рег.№ 2592 от 17.07.2014 г. НеИзтегли файла
353120.06.2022 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.7 от ЗОС,Договор за замяна от 05.06.2014 г.под акт №147,дв.вх.р.№1805 ,т.5,от 10.06.2014 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.49.1 (седемдесет седемстотин двадесет и три точка четиридесет и девет точка едно ) с площ от 3200 кв.м.( три хиляди и двеста квадратни метра) в местността "Г.Градини" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория четвърта.Селановци, местност "Г. Градини",категория четвърта, кад. район 49,ПИ № 70723.49.1 АОчС № 1934/09.07.2014 г.вписан под акт № 188, том 7, дв.вх.рег.№ 2560 от 17.07.2014 г. НеИзтегли файла
353220.06.2022 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.7 от ЗОС,Договор за замяна от 05.06.2014 г.под акт №138, вх.р.№1789 ,т.5 от 06.06.2014 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.49.12 (седемдесет седемстотин двадесет и три точка четиридесет и девет точка дванадесет ) с площ от 60 кв.м.( шестдесет квадратни метра) в местността "Г.Градини" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория четвърта.Селановци, местност "Г. Градини",категория четвърта, кад. район 49, ПИ № 70723.49.12 АОчС № 1935/09.07.2014 г.вписан под акт № 119, том 9, дв.вх.рег.№ 2921 от 23.07.2014 г. НеИзтегли файла
353320.06.2022 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.7 от ЗОС,Договор за замяна от 05.06.2014 г.под акт №145, дв.вх.р.№1799 ,т.5,от 09.06.2014 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.49.31(седемдесет седемстотин двадесет и три точка четиридесет и девет точка тридесет и един ) с площ от 250 кв.м.( двеста и петдесет квадратни метра) в местността "Г.Градини" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория четвърта.Селановци, местност "Г. Градини", кад. район 49, АОчС № 1936/09.07.2014 г.вписан под акт № 44, том 8, дв.вх.рег.№ 2618 от 18.07.2014 г. НеИзтегли файла
353420.06.2022 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.7 от ЗОС,Договор за замяна от 05.06.2014 г.под акт №145,дв.вх.р.№1799 ,т.5 от 09.06.2014 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.49.72 (седемдесет седемстотин двадесет и три точка четиридесет и девет точка седемдесет и два) с площ от 300 кв.м.( триста квадратни метра) в местността "Г.Градини" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория четвърта.Селановци, местност "Г. Градини",категория четвърта, кад. район 49, ПИ № 70723.49.72 АОчС № 1937/09.07.2014 г.вписан под акт № 92, том 8, дв.вх.рег.№ 2671 от 21.07.2014 г. НеИзтегли файла
353520.06.2022 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.7 от ЗОС,Договор за замяна от 05.06.2014 г.под акт №138,вх.р.№1789 ,т.5 от 06.06.2014 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.49.118 (седемдесет седемстотин двадесет и три точка четиридесет и девет точка седемдесет и два) с площ от 300 кв.м.( триста квадратни метра) в местността "Г.Градини" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория четвърта.Селановци, местност "Г. Градини", категория четвърта, кад. район 49, ПИ № 70723.49.118 АОчС № 1938/09.07.2014 г.вписан под акт № 118, том 9, дв.вх.рег.№ 2920 от 23.07.2014 г. НеИзтегли файла
353620.06.2022 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.7 от ЗОС,Договор за замяна от 05.06.2014 г.под акт №138,вх.р.№1789 ,т.5 от 06.06.2014 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.50.7 (седемдесет седемстотин двадесет и три точка петдесет точка седем) с площ от 1500 кв.м.( хиляда и петстотин квадратни метра) в местността "Г.Градини" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория четвърта.Селановци, местност "Г. Градини", категория четвърта, кад. район 50, ПИ № 70723.50.7 АОчС № 1939/09.07.2014 г.вписан под акт № 117, том 9, дв.вх.рег.№ 2919 от 23.07.2014 г. НеИзтегли файла
353720.06.2022 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.7 от ЗОС,Договор за замяна от 05.06.2014 г.под акт №145,дв.вх.р.№1799 ,т.5 от 09.06.2014 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.50.12 (седемдесет седемстотин двадесет и три точка петдесет точка дванадесет ) с площ от 3000 кв.м.( три хиляди квадратни метра) в местността "Лъката" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория четвърта.Селановци, местност "Лъката",категория четвърта, кад. район 50, ПИ № 70723.50.12 АОчС № 1940/09.07.2014 г.вписан под акт № 41, том 8, дв.вх.рег.№ 2615 от 18.07.2014 г. НеИзтегли файла
353820.06.2022 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.7 от ЗОС,Договор за замяна от 05.06.2014 г.под акт №138,вх.р.№1789 ,т.5 от 06.06.2014 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.50.47 (седемдесет седемстотин двадесет и три точка петдесет точка четиридесет и седем ) с площ от 350 кв.м.( триста и петдесет квадратни метра) в местността "Лъката" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория четвърта.Селановци, местност "Лъката",категория четвърта, кад. район 50, ПИ № 70723.50.47 АОчС № 1941/09.07.2014 г.вписан под акт № 93, том 9, дв.вх.рег.№ 2895 от 23.07.2014 г. НеИзтегли файла
353920.06.2022 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.7 от ЗОС,Договор за замяна от 05.06.2014 г.под акт №145,дв.вх.р.№1799 ,т.5 от 09.06.2014 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.51.40 (седемдесет седемстотин двадесет и три точка петдесет и един точка четиридесет) с площ от 100 кв.м.( сто квадратни метра) в местността "Лъката" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория четвърта.Селановци, местност "Лъката", категория четвърта, кад. район 51,ПИ № 70723.51.40 АОчС № 1942/09.07.2014 г.вписан под акт № 60, том 8, дв.вх.рег.№ 2639 от 18.07.2014 г. НеИзтегли файла
354020.06.2022 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.7 от ЗОС,Договор за замяна от 05.06.2014 г.под акт №138,вх.р.№1789 ,т.5 от 06.06.2014 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.51.60 (седемдесет седемстотин двадесет и три точка петдесет и един точка шестдесет ) с площ от 200 кв.м.( двеста квадратни метра) в местността "Лъката"" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория четвърта.Селановци, местност "Лъката",категория четвърта, кад. район 51,ПИ № 70723.51.60 АОчС № 1943/09.07.2014 г.вписан под акт № 92, том 9, дв.вх.рег.№ 2894 от 23.07.2014 г. НеИзтегли файла
            
Страница 1 от 72 (3595 записа)
Предишна
[1]
2
3
4
5
6
7
70
71
72
Следваща
[Условие]Създаване на филтър