ОБЩИНА ОРЯХОВО

WEB регистри
Изтеглете колона тук, за да групирате по нея
Номер
Дата
Собственост
Правно основание за издаване
Заповед на кмета
Вид и описание на имот
Местонахождение
Граници на имота
Номер и дата на съставени по-рано актове
Предоставени права
Отдаден под наем
Файл
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
421426.04.2024 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2, ал.1,т.2 от ЗОС, Решение № 571 по Протокол № 61/14.08.2023 г.на ОбС Оряхово. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 54020.30.100 (седемдесет хиляди седемстотин двадесет и три точка тридесет точка сто) с площ от 126307 кв.м.в местността "Турски дол" в землището на гр.Оряхово по начин на трайно ползване:друг вид трайно насаждение с трайно предназначение на територията: земеделска,категория пета.гр.Оряхово, местност "Турски дол",категория пета, кад. район 30, ПИ № 54020.30.100 АОС ч № 812/01.06.2009 г. вписан под акт №88 ,том 4, п-да № 7513, дв.вх.рег № 1797/03.06.2009 г. НеИзтегли файла
421318.04.2024 г.Частначл.56 от ЗОС, чл.3,ал.3 от ЗОС, § 42 от ПЗР на ЗИД на ЗОС, по кад.план, одобр.със Заповед № 233/14.02.1974 г.на ОНС гр.Враца, по ПУП ,одобр.със Заповед № 233/14.02.1974 г.на ОНС гр.Враца. Имот с № 16451.501.83 и № 16451.501.84 в кв.33, урегулирани в част от парцели X с площ от 1481 кв.м.и парц.XI с площ от 86 кв.м., за индивидуално жилищно строителство, находящи се на ул. "Душков дол"№ 2.Горни Вадин, ул."Душков дол" № 2, кад. район 501, парцели X и XI, кв.33, имоти с № 16451.501.83 и № 16451.501.84   НеИзтегли файла
420511.04.2024 г.Публичначл.59 от ЗОС,чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ, Решение № 571 по Протокол № 61/14.08.2023 г.на ОбС Оряхово. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.62.206 (седемдесет хиляди седемстотин двадесет и три точка шестдесет и два точка двеста и шест) с площ от 853 кв.м.(осемстотин петдесет и три квадратни метра) в местността "Ковачеля" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:пасище, категория шеста.Селановци, местност "Раев дол",категория шеста, кад. район 62, ПИ №70723.62.206 АОС ч №3132/27.11.2019 г. вписан под акт №140 ,том 7,вх.рег.№ 2553, дв.вх.рег № 2552/28.11.2019 г. НеИзтегли файла
420611.04.2024 г.Публичначл.59 от ЗОС,чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ, Решение № 571 по Протокол № 61/14.08.2023 г.на ОбС Оряхово. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.62.208 (седемдесет хиляди седемстотин двадесет и три точка шестдесет и два точка двеста и осем) с площ от 409 кв.м.(четиристотин и девет квадратни метра) в местността "Раев дол" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:пасище, категория шеста.Селановци, местност "Раев дол", категория шеста, кад. район 62,ПИ № 70723.62.208 АОС ч №3132/27.11.2019 г. вписан под акт №140 ,том 7, вх.рег.№ 2553, дв.вх.рег № 2552/28.11.2019 г. НеИзтегли файла
420711.04.2024 г.Публичначл.59 от ЗОС,чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ, Решение № 571 по Протокол № 61/14.08.2023 г.на ОбС Оряхово. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.62.212 (седемдесет хиляди седемстотин двадесет и три точка шестдесет и два точка двеста и дванадесет) с площ от 7986 кв.м.(седем хиляди деветстотин осемдесет и шест квадратни метра) в местността "Раев дол" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:пасище, категория четвърта.Селановци, местност "Раев дол", категория четвърта, кад. район 62, ПИ № 70723.62.212 АОС ч №3129/27.11.2019 г. вписан под акт №137 ,том 7, вх.рег №2550, дв.вх.рег № 2549/28.11.2019 г. НеИзтегли файла
420811.04.2024 г.Публичначл.59 от ЗОС,чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ, Решение № 571 по Протокол № 61/14.08.2023 г.на ОбС Оряхово. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.64.200 (седемдесет хиляди седемстотин двадесет и три точка шестдесет и четири точка двеста ) с площ от 1230 кв.м.(хиляда двеста и тридесет квадратни метра) в местността "Раев дол" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:пасище, категория шеста.Селановци, местност "Раев дол", категория шеста, кад. район 64,ПИ № 70723.64.200 АОС ч №3141/29.11.2019 г. вписан под акт №170 ,том 7,вх.рег № 2605, дв.вх.рег № 2604/02.12.2019 г. НеИзтегли файла
420911.04.2024 г.Публичначл.59 от ЗОС,чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ, Решение № 571 по Протокол № 61/14.08.2023 г.на ОбС Оряхово. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.64.202 (седемдесет хиляди седемстотин двадесет и три точка шестдесет и читири точка двеста и два) с площ от 11812 кв.м.(единадесет хиляди осемстотин и дванадесет квадратни метра) в местността "Раев дол" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:пасище, категория шеста.Селановци, местност "Раев дол", категория шеста, кад. район 64,ПИ № 70723.64.202 АОС ч № 3141/29.11.2019 г. вписан под акт №170 ,том 7, вх.рег №2605, дв.вх.рег № 2604/02.12.2019 г. НеИзтегли файла
421011.04.2024 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ, Решение № 571 по Протокол № 61/14.08.2023 г.на ОбС Оряхово. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.64.204 (седемдесет хиляди седемстотин двадесет и три точка шестдесет и четири точка двеста и четири) с площ от 1489 кв.м.(хиляда четиристотин осемдесет и девет квадратни метра) в местността "Раев дол" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:пасище, категория шеста.Селановци, местност "Раев дол", категория шеста, кад. район 64,ПИ №70723.64.204 АОС ч №3141/29.11.2019 г. вписан под акт №170 ,том 7,вх.рег №2605, дв.вх.рег № 2604/02.12.2019 г. НеИзтегли файла
421111.04.2024 г.Публичначл.59 от ЗОС,чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ, Решение № 571 по Протокол № 61/14.08.2023 г.на ОбС Оряхово. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.64.206 (седемдесет хиляди седемстотин двадесет и три точка шестдесет и четири точка двеста и шест) с площ от 476 кв.м.(четиристотин седемдесет и шест квадратни метра) в местността "Раев дол" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:пасище, категория шеста.Селановци, местност "Раев дол", категория шеста, кад. район 64,ПИ № 70723.64.206 АОС ч №3141/29.11.2019 г. вписан под акт №170 ,том 7, вх.рег №2605, дв.вх.рег № 2604/02.12.2019 г. НеИзтегли файла
421211.04.2024 г.Публичначл.59 от ЗОС,чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ, Решение № 571 по Протокол № 61/14.08.2023 г.на ОбС Оряхово. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.64.207 (седемдесет хиляди седемстотин двадесет и три точка шестдесет и четири точка двеста и седем) с площ от 18 кв.м.(осемнадесет квадратни метра) в местността "Раев дол" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:пасище, категория шеста.Селановци, местност "Раев дол", категория шеста, кад. район 64, ПИ № 70723.64.207 АОС ч №3141/29.11.2019 г. вписан под акт №170 ,том 7, вх.рег №2605, дв.вх.рег № 2604/02.12.2019 г. НеИзтегли файла
419801.04.2024 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.7 от ЗОС,Договор за замяна №78,т.6,дв.вх.рег.№ 2073 от 25.06.2014 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 54386.91.12 (петдесет и четири хиляди триста осемдесет и шест точка деветдесет и един точка дванадесет) с площ от 13501 кв.м.(тринадесет хиляди петстотин и един квадратни метра) в местността "Соватище" в землището на Остров с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория четвърта.Остров, местност "Соватище",категория четвърта, кад. район 91,ПИ № 54386.91.12 АОС ч №2189/25.03.2015 г. вписан под акт №22 ,п-да №30873, дв.вх.рег № 47/30.03.2015 г. НеИзтегли файла
419901.04.2024 г.Публичначл.59 от ЗОС,чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ, Решение № 571 по Протокол № 61/14.08.2023 г.на ОбС Оряхово. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 54020.40.101 (седемдесет хиляди седемстотин двадесет и три точка четиридесет точка сто и един) с площ от 274213 кв.м.(двеста седемдесет и четири хиляди двеста и тринадесет квадратни метра) в местността "Ковачеля" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:пасище, категория пета.гр.Оряхово, местност "Ковачеля", категория пета, кад. район 40,ПИ № 54020.40.101 АОС ч №2535/09.06.2017 г. вписан под акт №44 ,том 4, дв.вх.рег № 1271/26.06.2017 г. НеИзтегли файла
420001.04.2024 г.Публичначл.59 от ЗОС,чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ, Решение № 571 по Протокол № 61/14.08.2023 г.на ОбС Оряхово. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 54020.70.101 (седемдесет хиляди седемстотин двадесет и три точка седемдесет точка сто и един) с площ от 4303 кв.м.(четири хиляди триста и три квадратни метра) в местността "Ст.село" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:пасище, категория четвърта.Селановци, местност "Ст.село",категория четвърта, кад. район 70,ПИ № 54020.70.101 АОС ч №3219/17.12.2019 г. вписан под акт №140 ,том 8,вх.рег.№2834, дв.вх.рег № 2833/19.12.2019 г. НеИзтегли файла
420101.04.2024 г.Публичначл.59 от ЗОС,чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ, Решение № 571 по Протокол № 61/14.08.2023 г.на ОбС Оряхово. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 54020.70.103 (седемдесет хиляди седемстотин двадесет и три точка седемдесет точка сто и три) с площ от 335394 кв.м.(триста тридесет и пет хиляди триста деветдесет и четири квадратни метра) в местността "Ст.село" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:пасище, категория четвърта.Селановци, местност "Ст.село",категория четвърта, кад. район 70,ПИ № 54020.70.103 АОС ч №3219/17.12.2019 г., вписан под акт №140 ,том 8,вх.рег.№ 2834, дв.вх.рег № 2833/19.12.2019 г. НеИзтегли файла
420201.04.2024 г.Публичначл.59 от ЗОС,чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ, Решение № 571 по Протокол № 61/14.08.2023 г.на ОбС Оряхово. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 54020.311.201 (седемдесет хиляди седемстотин двадесет и три точка триста и единадесет точка двеста и един) с площ от 37033 кв.м.(тридесет и седем хиляди и тридесет и три квадратни метра) в местността "Раев дол" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:пасище, категория шеста.Селановци, местност "Раев дол", категория шеста, кад. район 311,ПИ № 54020.311.201 АОС ч №3140/28.11.2019 г. вписан под акт №154 ,том 7,вх.рег.№2579, дв.вх.рег № 2579/29.11.2019 г. НеИзтегли файла
420301.04.2024 г.Публичначл.59 от ЗОС,чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ, Решение № 571 по Протокол № 61/14.08.2023 г.на ОбС Оряхово. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.311.205 (седемдесет хиляди седемстотин двадесет и три точка триста и единадесет точка двеста и пет) с площ от 15685 кв.м.в местността "Раев дол" в землището на Селановци по начин на трайно ползване:пасище с трайно предназначение на територията: земеделска,категория шеста..Селановци, местност "Раев дол", категория шеста, кад. район 311,ПИ № 70723.311.205 АОС п № 3149/29.11.2019 г.вписан под акт № 168,том 7, дв.вх.№ 2602,вх.рег.№ 2603 от 02.12.2019 г. НеИзтегли файла
420401.04.2024 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2, ал.1,т.2 от ЗОС, Решение № 571 по Протокол № 61/14.08.2023 г.на ОбС Оряхово. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.62.213 (седемдесет хиляди седемстотин двадесет и три точка шестдесет и два точка двеста и тринадесет) с площ от 23101 кв.м.в местността "Лъката" в землището на Селановци по начин на трайно ползване:изоставено трайно насаждение с трайно предназначение на територията: земеделска,категория шеста.Селановци, местност "Лъката", категория шеста, кад. район 62,ПИ № 70723.62.213 АОС ч №389/06.11.2006 г. вписан под акт №158 ,том 8, описна № 1601,п-да № 291, дв.вх.рег № 3555/15.11.2006 г. НеИзтегли файла
419026.03.2024 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.7 от ЗОС,Договор за замяна от 05.06.2014 г.вписан под акт №138,т.5,вх.рег.№ 1789 от 06.06.2014 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор № 70723.205.35 (седемдесет хиляди седемстотин двадесет и три точка двеста и пет точка тридесет и пет) с площ от 16620 кв.м в местността "Раецкото"в землището на с.Селановци, с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория трета.Селановци, местност "Раецкото",категория трета, кад. район 205,ПИ № 70723.205.35 АОС ч № 2074/11.07.2014 г. вписан под акт №166 ,том 8, дв.вх.рег № 2745/21.07.2014 г. НеИзтегли файла
419126.03.2024 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.7 от ЗОС,Договор за замяна от 05.06.2014 г. вписан под акт №138,т.5,вх.рег.№ 1789 от 06.06.2014 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор № 70723.206.3 (седемдесет хиляди седемстотин двадесет и три точка двеста и щест точка три) с площ от 7350 кв.м в местността "Край Галово"в землището на с.Селановци, с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория трета.Селановци, местност "Край Галово",категория трета, кад. район 206,ПИ № 70723.206.3 АОС ч № 2075/11.07.2014 г. вписан под акт №165 ,том 8, дв.вх.рег № 2744/21.07.2014 г. НеИзтегли файла
419226.03.2024 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.7 от ЗОС,Договор за замяна от 05.06.2014 г.вписан под акт №138,т.5,вх.рег.№ 1789 от 06.06.2014 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор № 70723.209.19 (седемдесет хиляди седемстотин двадесет и три точка двеста и девет точка деветнадесет) с площ от 11602 кв.м в местността "Край Галово"в землището на с.Селановци, с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория трета.Селановци, местност "Край Галово",категория трета, кад. район 209,ПИ № 70723.209.19 АОС ч № 2076/11.07.2014 г. вписан под акт №164 ,том 8, дв.вх.рег № 2743/21.07.2014 г. НеИзтегли файла
419426.03.2024 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.7 от ЗОС,Договор за замяна от 05.06.2014 г. вписан под акт №138,т.5,вх.рег.№ 1789 от 06.06.2014 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор № 70723.209.22 (седемдесет хиляди седемстотин двадесет и три точка двеста и девет точка двадесет и два) с площ от 6207 кв.м в местността "Край Галово"в землището на с.Селановци, с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория трета.Селановци, местност "Край Галово",категория трета, кад. район 209,ПИ № 70723.209.22 АОС ч № 2077/11.07.2014 г. вписан под акт №163 ,том 8, дв.вх.рег № 2742/21.07.2014 г. НеИзтегли файла
419526.03.2024 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.7 от ЗОС,Договор за замяна от 05.06.2014 г.вписан под акт №147,т.5,вх.рег.№ 1805 от 10.06.2014 г. вписан под акт №138,т.5,вх.рег.№ 1789 от 06.06.2014 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор № 70723.210.7 (седемдесет хиляди седемстотин двадесет и три точка двеста и десет точка седем) с площ от 18003 кв.м в местността "Край Галово"в землището на с.Селановци, с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория пета.Селановци, местност "Край Галово", категория пета, кад. район 210,ПИ № 70723.210.7 АОС ч №2079/11.07.2014 г. вписан под акт №161 ,том 8, дв.вх.рег № 2740/21.07.2014 г. НеИзтегли файла
418825.03.2024 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.7 от ЗОС,Договор за замяна от 05.06.2014 г.вписан под акт №147,т.5,вх.рег.№ 1805 от 10.06.2014 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор № 70723.202.17 (седемдесет хиляди седемстотин двадесет и три точка двеста и два точка седемнадесет) с площ от 17403 кв.м в местността "Бацови явори"в землището на с.Селановци, с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория трета.Селановци, местност "Раецкото",категория трета, кад. район 202,ПИ № 70723.202.17 АОС ч № 2069/11.07.2014 г. вписан под акт №199 ,том 7, дв.вх.рег № 2571/17.07.2014 г. НеИзтегли файла
418925.03.2024 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.7 от ЗОС,Договор за замяна от 05.06.2014 г.вписан под акт №145,т.5,вх.рег.№ 1799 от 09.06.2014 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор № 70723.205.22 (седемдесет хиляди седемстотин двадесет и три точка двеста и пет точка двадесет и два) с площ от 7001 кв.м в местността "Раецкото"в землището на с.Селановци, с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория трета.Селановци, местност "Раецкото",категория трета, кад. район 205,ПИ № 70723.205.22 АОС ч № 2073/11.07.2014 г. вписан под акт №21 ,том 8, дв.вх.рег № 2595/17.07.2014 г. НеИзтегли файла
419325.03.2024 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.7 от ЗОС,Договор за замяна от 05.06.2014 г. вписан под акт №138,т.5,вх.рег.№ 1789 от 06.06.2014 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор № 70723.209.23 (седемдесет хиляди седемстотин двадесет и три точка двеста и девет точка двадесет и три) с площ от 18808 кв.м в местността "Край Галово"в землището на с.Селановци, с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория трета.Селановци, местност "Край Галово",категория трета, кад. район 209,ПИ № 70723.209.23 АОС ч № 2078/11.07.2014 г. вписан под акт №162 ,том 8, дв.вх.рег № 2741/21.07.2014 г. НеИзтегли файла
419625.03.2024 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.7 от ЗОС,Договор за замяна от 05.06.2014 г. вписан под акт №138,т.5,вх.рег.№ 1789 от 06.06.2014 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор № 70723.212.2 (седемдесет хиляди седемстотин двадесет и три точка двеста и дванадесет точка два) с площ от 5166 кв.м в местността "Раецкото"в землището на с.Селановци, с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория трета.Селановци, местност "Раецкото", категория трета, кад. район 212,ПИ № 70723.212.2 АОС ч №2080/11.07.2014 г. вписан под акт №160 ,том 8, дв.вх.рег № 2739/21.07.2014 г. НеИзтегли файла
419725.03.2024 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.7 от ЗОС,Договор за замяна от 05.06.2014 г. вписан под акт №138,т.5,вх.рег.№ 1789 от 06.06.2014 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор № 70723.242.31 (седемдесет хиляди седемстотин двадесет и три точка двеста четиридсет и два точка тридесет и един) с площ от 9577 кв.м в местността "Дълбока падина"в землището на с.Селановци, с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория трета.Селановци, местност "Дълбока падина", категория трета, кад. район 242,ПИ № 70723.242.31 АОС ч №2114/11.07.2014 г. вписан под акт №131 ,том 8, дв.вх.рег № 2710/21.07.2014 г. НеИзтегли файла
418619.03.2024 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.7 от ЗОС,Договор за замяна от 05.06.2014 г.вписан под акт №145,т.5,вх.рег.№ 1799 от 09.06.2014 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор № 70723.200.76 (седемдесет хиляди седемстотин двадесет и три точка двеста точка седемдесет и шест) с площ от 4001 кв.м в местността "Бацови явори"в землището на с.Селановци, с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория трета.Селановци, местност "Бацови явори", категория трета, кад. район 200,ПИ № 70723.200.76 АОС ч №2067/11.07.2014 г. вписан под акт №45 ,том 8, дв.вх.рег № 2619/18.07.2014 г. НеИзтегли файла
418719.03.2024 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.7 от ЗОС,Договор за замяна от 05.06.2014 г.вписан под акт №147,т.5,вх.рег.№ 1805 от 10.06.2014 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор № 70723.201.69 (седемдесет хиляди седемстотин двадесет и три точка двеста точка шестдесет и девет) с площ от 7299 кв.м в местността "Бацови явори"в землището на с.Селановци, с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория трета.Селановци, местност "Бацови явори",категория трета, кад. район 201, ПИ № 70723.201.69 АОС ч № 2068/11.07.2014 г. вписан под акт №198 ,том 7, дв.вх.рег № 2570/17.07.2014 г. НеИзтегли файла
417213.03.2024 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.7 от ЗОС,Договор за замяна от 05.06.2014 г. вписан под акт №145,т.5,вх.рег.№ 1799 от 09.06.2014 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор № 70723.146.6 (седемдесет хиляди седемстотин двадесет и три точка сто четиридесет и шест точка шест) с площ от 4791 кв.м в местността "Воденичарски път"в землището на с.Селановци, с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория трета.Селановци, местност "Воденичарски път",категория трета, кад. район 146, ПИ № 70723.146.6 АОС ч № 2020/11.07.2014 г. вписан под акт №34 ,том 8, дв.вх.рег № 2608/18.07.2014 г. НеИзтегли файла
417313.03.2024 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.7 от ЗОС,Договор за замяна от 05.06.2014 г.вписан под акт №138, т.5,вх.рег.№ 1789 от 06.06.2014 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор № 70723.151.10 (седемдесет хиляди седемстотин двадесет и три точка сто петдесет и един точка десет) с площ от 2700 кв.м в местността "Гръстарски път"в землището на с.Селановци, с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория трета.Селановци, местност "Гръстарски път",категория трета, кад. район 151,ПИ № 151.10 АОС ч № 2022/11.07.2014 г. вписан под акт №97 ,том 8, дв.вх.рег № 2676/21.07.2014 г. НеИзтегли файла
417413.03.2024 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.7 от ЗОС,Договор за замяна от 05.06.2014 г. вписан под акт №138,т.5,вх.рег.№ 1789 от 06.06.2014 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор № 70723.155.1 (седемдесет хиляди седемстотин двадесет и три точка сто петдесет и пет точка едно) с площ от 3251 кв.м в местността "Букьовски път"в землището на с.Селановци, с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория трета.Селановци, местност "Букьовски път", категория трета, кад. район 155,ПИ № 70723.155.1 АОС ч № 2023/11.07.2014 г. вписан под акт №28 ,том 9, дв.вх.рег № 2817/22.07.2014 г. НеИзтегли файла
417513.03.2024 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.7 от ЗОС,Договор за замяна от 05.06.2014 г. вписан под акт №138,т.5,вх.рег.№ 1789 от 06.06.2014 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор № 70723.155.3 (седемдесет хиляди седемстотин двадесет и три точка сто петдесет и пет точка три) с площ от 1000 кв.м в местността "Букьовски път"в землището на с.Селановци, с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория трета.Селановци, местност "Букьовски път",категория трета, кад. район 155,ПИ № 70723.155.3 АОС ч № 2024/11.07.2014 г. вписан под акт №27 ,том 9, дв.вх.рег № 2816/22.07.2014 г. НеИзтегли файла
417613.03.2024 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.7 от ЗОС,Договор за замяна от 05.06.2014 г. вписан под акт №138,т.5,вх.рег.№ 1789 от 06.06.2014 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор № 70723.155.25 (седемдесет хиляди седемстотин двадесет и три точка сто петдесет и пет точка двадесет и пет) с площ от 2000 кв.м в местността "Букьовски път"в землището на с.Селановци, с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория трета.Селановци, местност "Букьовски път",категория трета, кад. район 155, ПИ № 70723.155.25 АОС ч № 2025/11.07.2014 г. вписан под акт №26 ,том 9, дв.вх.рег № 2815/22.07.2014 г. НеИзтегли файла
417713.03.2024 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.7 от ЗОС,Договор за замяна от 05.06.2014 г.вписан под акт №145, т.5,вх.рег.№ 17 от 09.06.2014 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор № 70723.171.25 (седемдесет хиляди седемстотин двадесет и три точка сто седемдесет и един точка двадесет и пет) с площ от 14601 кв.м в местността "Банова падина"в землището на с.Селановци, с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория трета.Селановци, местност "Банова падина", категория трета, кад. район 171,ПИ № 70723.171.25 АОС ч № 2034/11.07.2014 г. вписан под акт №48 ,том 8, дв.вх.рег № 2622/18.07.2014 г. НеИзтегли файла
417813.03.2024 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.7 от ЗОС,Договор за замяна от 05.06.2014 г.. вписан под акт №138,т.5,вх.рег.№ 1789 от 06.06.2014 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор № 70723.175.13 (седемдесет хиляди седемстотин двадесет и три точка сто седемдесет и пет точка тринадесет) с площ от 5002 кв.м в местността "Косаня"в землището на с.Селановци, с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория трета.Селановци, местност Косаня,категория трета, кад. район 175,ПИ № 70723.175.13 АОС ч № 2037/11.07.2014 г. вписан под акт №191 ,том 8, дв.вх.рег № 2780/22.07.2014 г. НеИзтегли файла
417913.03.2024 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.7 от ЗОС,Договор за замяна от 05.06.2014 г. вписан под акт №138,т.5,вх.рег.№ 1789 от 06.06.2014 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор № 70723.175.14 (седемдесет хиляди седемстотин двадесет и три точка сто седемдесет и пет точка четиринадесет) с площ от 2000 кв.м в местността "Косаня"в землището на с.Селановци, с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория шеста.Селановци, местност Косаня, категория шеста, кад. район 175,ПИ № 70723.175.14 АОС ч № 2038/11.07.2014 г. вписан под акт №190 ,том 8, дв.вх.рег № 2779/22.07.2014 г. НеИзтегли файла
418013.03.2024 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.7 от ЗОС,Договор за замяна от 05.06.2014 г.вписан под акт №147, т.5,вх.рег.№ 1800 от 10.06.2014 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор № 70723.175.25 (седемдесет хиляди седемстотин двадесет и три точка сто седемдесет и пет точка двадесет и пет) с площ от 18303 кв.м в местността "Косаня"в землището на с.Селановци, с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория шеста.Селановци, местност Косаня, категория шеста, кад. район 175,ПИ № 70723.175.25 АОС ч № 2039/11.07.2014 г. вписан под акт №197 ,том 7, дв.вх.рег № 2569/17.07.2014 г. НеИзтегли файла
418113.03.2024 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.7 от ЗОС,Договор за замяна от 05.06.2014 г.вписан под акт №147, т.5,вх.рег.№ 1805 от 10.06.2014 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор № 70723.175.27 (седемдесет хиляди седемстотин двадесет и три точка сто седемдесет и пет точка двадесет и седем) с площ от 14302 кв.м в местността "Косаня"в землището на с.Селановци, с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория шеста.Селановци, местността "Косаня, категория шеста, кад. район 175,ПИ № 70723.175.27 АОС ч № 2040/10.07.2014 г. вписан под акт № 9 ,том 8, дв.вх.рег № 2583/17.07.2014 г. НеИзтегли файла
418213.03.2024 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.7 от ЗОС,Договор за замяна от 05.06.2014 г. вписан под акт №138,т.5,вх.рег.№ 1789 от 06.06.2014 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор № 70723.175.32 (седемдесет хиляди седемстотин двадесет и три точка сто седемдесет и пет точка тридесет и два) с площ от 7001 кв.м в местността "Косаня"в землището на с.Селановци, с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория шеста.Селановци, местност Косаня, категория шеста, кад. район 175,ПИ № 70723.175.32 АОС ч № 2041/10.07.2014 г. вписан под акт №184 ,том 8, дв.вх.рег № 2763/21.07.2014 г. НеИзтегли файла
418313.03.2024 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.7 от ЗОС,Договор за замяна от 05.06.2014 г. вписан под акт №138,т.5,вх.рег.№ 1789 от 06.06.2014 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор № 70723.175.41 (седемдесет хиляди седемстотин двадесет и три точка сто седемдесет и пет точка четиридесет и един) с площ от 15003 кв.м в местността "Косаня"в землището на с.Селановци, с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория шеста.Селановци, местност Косаня, категория шеста, кад. район 175,ПИ № 70723.175.41 АОС ч № 2042/10.07.2014 г. вписан под акт №183 ,том 8, дв.вх.рег № 2762/21.07.2014 г. НеИзтегли файла
418413.03.2024 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.7 от ЗОС,Договор за замяна от 05.06.2014 г. вписан под акт №138,т.5,вх.рег.№ 1789 от 06.06.2014 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор № 70723.200.65 (седемдесет хиляди седемстотин двадесет и три точка двеста точка шестдесет и пет) с площ от 9227 кв.м в местността "Бацови явори"в землището на с.Селановци, с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория трета.Селановци, местност "Бацови явори",категория трета, кад. район 200,ПИ № 70723.200.65 АОС ч № 2065/11.07.2014 г. вписан под акт №170 ,том 8, дв.вх.рег № 2749/21.07.2014 г. НеИзтегли файла
418513.03.2024 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.7 от ЗОС,Договор за замяна от 05.06.2014 г. вписан под акт №138,т.5,вх.рег.№ 1789 от 06.06.2014 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор № 70723.200.66 (седемдесет хиляди седемстотин двадесет и три точка двеста точка шестдесет и шест) с площ от 9226 кв.м в местността "Бацови явори"в землището на с.Селановци, с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория трета.Селановци, местност "Бацови явори", категория трета, кад. район 200,ПИ № 70723.200.66 АОС ч № 2066/11.07.2014 г. вписан под акт №169 ,том 8, дв.вх.рег № 2748/21.07.2014 г. НеИзтегли файла
415912.03.2024 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.7 от ЗОС,Договор за замяна от 05.06.2014 г. вписан под акт №138,т.5,вх.рег.№ 1789 от 06.06.2014 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор № 70723.269.14 (седемдесет хиляди седемстотин двадесет и три точка двеста шестдесет и девет точка четиринадесет) с площ от 5000 кв.м в местността "Обща гора"в землището на с.Селановци, с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория трета.Селановци, местност "Обща гора",категория трета, кад. район 269,ПИ № 70723.269.14 АОС ч №2155/11.07.2014 г. вписан под акт №144 ,том 7, дв.вх.рег № 2495/16.07.2014 г. НеИзтегли файла
416012.03.2024 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.7 от ЗОС,Договор за замяна от 05.06.2014 г.вписан под акт №145,т.5,вх.рег.№ 17 от 09.06.2014 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор № 70723.269.32 (седемдесет хиляди седемстотин двадесет и три точка двеста шестдесет и девет точка тридесет и два) с площ от 17004 кв.м в местността "Обща гора"в землището на с.Селановци, с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория трета.Селановци, местност "Обща гора",категория трета, кад. район 269,ПИ № 70723.269.32 АОС ч №2156/11.07.2014 г. вписан под акт №27 ,том 8, дв.вх.рег № 2601/18.07.2014 г. НеИзтегли файла
416112.03.2024 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.7 от ЗОС,Договор за замяна от 05.06.2014 г. вписан под акт №138,т.5,вх.рег.№ 1789 от 06.06.2014 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор № 70723.270.18 (седемдесет хиляди седемстотин двадесет и три точка двеста и седемдесет точка осемнадесет) с площ от 9001 кв.м в местността "Обща гора"в землището на с.Селановци, с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория трета.Селановци, местност "Обща гора", категория трета, кад. район 270,ПИ № 70723.270.18 АОС ч №2157/11.07.2014 г. вписан под акт №143 ,том 7, дв.вх.рег № 2494/16.07.2014 г. НеИзтегли файла
416212.03.2024 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.7 от ЗОС,Договор за замяна от 05.06.2014 г.вписан под акт №147,т.5,вх.рег.№ 1805 от 10.06.2014 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор № 70723.270.39 (седемдесет хиляди седемстотин двадесет и три точка двеста и седемдесет точка тридесет и девет) с площ от 6001 кв.м в местността "Обща гора"в землището на с.Селановци, с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория трета.Селановци, местност "Обща гора",категория трета, кад. район 270,ПИ № 70723.270.39 АОС ч №2158/11.07.2014 г. вписан под акт №8 ,том 8, дв.вх.рег № 2582/17.07.2014 г. НеИзтегли файла
416312.03.2024 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.7 от ЗОС,Договор за замяна от 05.06.2014 г. вписан под акт №138,т.5,вх.рег.№ 1789 от 06.06.2014 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор № 70723.271.15 (седемдесет хиляди седемстотин двадесет и три точка двеста седемдесет и един точка петнадесет) с площ от 10201 кв.м в местността "Обща гора"в землището на с.Селановци, с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория трета.Селановци, местност "Обща гора",категория трета, кад. район 271, ПИ № 70723.271.15 АОС ч №2159/11.07.2014 г. вписан под акт №142 ,том 7, дв.вх.рег № 2493/16.07.2014 г. НеИзтегли файла
416412.03.2024 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.7 от ЗОС,Договор за замяна от 05.06.2014 г. вписан под акт №138,т.5,вх.рег.№ 1789 от 06.06.2014 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор № 70723.272.8 (седемдесет хиляди седемстотин двадесет и три точка двеста седемдесет и два точка осем) с площ от 4701 кв.м в местността "Високото"в землището на с.Селановци, с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория трета.Селановци, местност "Високото",категория трета, кад. район 272,ПИ № 70723.272.8 АОС ч №2161/11.07.2014 г. вписан под акт №141 ,том 7, дв.вх.рег № 2492/16.07.2014 г. НеИзтегли файла
416512.03.2024 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.7 от ЗОС,Договор за замяна от 05.06.2014 г. вписан под акт №138,т.5,вх.рег.№ 1789 от 06.06.2014 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор № 70723.274.3 (седемдесет хиляди седемстотин двадесет и три точка двеста седемдесет и четири точка три) с площ от 16304 кв.м в местността "Високото"в землището на с.Селановци, с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория трета.Селановци, местност "Високото", категория трета, кад. район 274,ПИ № 70723.274.3 АОС ч №2160/11.07.2014 г. вписан под акт №140 ,том 7, дв.вх.рег № 2491/16.07.2014 г. НеИзтегли файла
            
Страница 1 от 85 (4224 записа)
Предишна
[1]
2
3
4
5
6
7
83
84
85
Следваща
[Условие]Създаване на филтър