ОБЩИНА ОРЯХОВО

WEB регистри
Изтеглете колона тук, за да групирате по нея
Номер
Дата
Собственост
Правно основание за издаване
Заповед на кмета
Вид и описание на имот
Местонахождение
Граници на имота
Номер и дата на съставени по-рано актове
Предоставени права
Отдаден под наем
Файл
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
328101.10.2020 г.Публичначл.59 от ЗОС,по Кадастрална основа на план,одобрен със Заповед № 233/14.02.1974 г. на ОНС гр.Враца,изменен със Заповед №РД-08-57/09.09.2020 г.на по действащ ПУП на с.Горни Вадин, одобрен със Заповед № 233/14.02.1974 г. на ОНС гр.Враца Имот с кад..№ 16451.501.540, урегулиран в парцел I "За озеленяване"в квартал:.33 с площ от 2478 кв.м.Горни Вадин,ул."Христо Ботев",кад. район 540,имот №16451.501.540, кв. 33,парцел I,   НеИзтегли файла
328030.09.2020 г.Публичначл.59 от ЗОС,чл.3,ал.2,т.2 от ЗОС,§7,АЛ.1,Т.6 от ЗМСМА,кадастрален план на с.Лесковец,одобрен със Заповед №222/24.12.1991 г.на Кмета на Община Оряхово,по действащ ЗРП на с.Лесковец,одобрен със Заповед №126/18.03.1997 г.на Кмета на Община ОряховоОбособен обект в сграда "офис" с № 43400.704.207.1.1 със ЗП-6.25 кв.м., находящ се на първи етаж в двуетажна масивна сграда "Кметство Лесковец"с № 43400.704.207.1, урегулиран в парцел XII "За Кметство"в квартал 45.Лесковец,ул."Дружба" № 16,ет.1,кад. район 704,обект №43400.704.207.1.1 в сграда №43400.704.207.1,имот № 43400.704.207, кв. 45, парцел XII, АОпС № 47/10.06.1998 г.вписан под акт № 51,том II,п-да №291,описна №260,дв.вх.№ 614 от 07.03.2007 г. НеИзтегли файла
327929.09.2020 г.Частначл.59 от ЗОС,§ 42 от ПЗР на ЗИД на ЗОС ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54020.501.6 (петдесет и четири хиляди нула двадесет точка петстотин и едно точка шест) с площ от 1245 (хиляда двеста четиридесет и пет) кв.м. в урбанизирана територия на гр.Оряхово, представляващ по начин на трайно ползване:ниско застрояване ( до 10 м).гр.Оряхово,ул."Цанко Церковски" №2,кад. район 501,ПИ № 54020.501.6 по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-95/09.11.2016 г., АОС № 563/26.02.2008 г.вписан под акт № 95,т.II,п-да №291,описна № 306, дв.вх.№552/13.03.2008. НеИзтегли файла
327714.09.2020 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.2 от ЗОС Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 54386.33.31 (петдесет и четири хиляди триста осемдесет и шест точка тридесет и три точка тридесет и едно) с площ от 14002 (четиринадесет хиляди и два ) кв.м.в местността "Блатото" в землището на Остров с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване: изоставено трайно насаждение,категория четвърта.Няма издадена заповед за изменение в КККР.Остров, местност "Блатото", кад. район 54386,ПИ №54386.33.31,категория четвърта, по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-99/14.02.2019 г., АОС № 2174/04.12.2014 г.вписан под акт № 101,том 14,дв.вх.рег.№ 4596 от 08.12.2014 г. НеИзтегли файла
327814.09.2020 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.2 от ЗОС,Решение № 391 по Протокол №49/25.01.2018 г.на ОбС Оряхово. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 54386.33.34 (петдесет и четири хиляди триста осемдесет и шест точка тридесет и три точка тридесет и четири) с площ от 30768 (тридесет хиляди седемстотин шестдесет и осем) кв.м. в местността "Блатото" в землището на Остров с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване: деградирала орна земя,категория четвърта.Остров, местност "Блатото",кад. район 54386,ПИ № 54386.33.34, категория четвърта по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-99/ 14.02.2019 г., АОС № 2789/25.05.2018 г.вписан под акт №22,том 3,вх.рег.№872/30.05.2018 г. НеИзтегли файла
327614.09.2020 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.6,ал.1,чл.3,ал.2,т.3 от ЗОС,Решение № 522/28.05.2010 г.на ОбС Оряхово. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54020.503.200 (петдесет и четири хиляди нула двадесет точка петстотин и три точка двеста) с площ от 1832 (хиляда осемстотин тридесет и два ) кв.м. в урбанизирана територия на гр.Оряхово, представляващ по начин на трайно ползване:спортно игрище, ведно с построената в него сграда, както следва: 1.Сграда 54020.503.200.1-ЗП-78 кв.м,брой етажи-1, предназначение: Постройка на допълващото застрояване.гр.Оряхово,ул."Цар Асен " №1,кад. район 503,ПИ № 54020.503.200 и сграда № 54020.503.200.1по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-95/ 09.11.2016 г., АОСч №1286/14.07.2010 г.вписан под акт №116,том V, п-да № 8806,дв.вх.рег.№ 1695 от 04.08.2010 г. НеИзтегли файла
327513.08.2020 г.Частначл.59 от ЗОС,§ 42 от ПЗР на ЗИД на ЗОС ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54020.502.1413 (петдесет и четири хиляди нула двадесет точка петстотин и две точка хиляда четиристотин и тринадесет) с площ от 772 (седемстотин седемдесет и два ] кв.м. в урбанизирана територия на гр.Оряхово, представляващ по начин на трайно ползване:ниско застрояване ( до 10 м).гр.Оряхово,ул."Странджата" № 1,кад. район 502,ПИ № 54020.502.1413 по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-95/09.11.2016 г., АОС ч № 621/19.03.2008 г.вписан под № 36,т.III,п-да №291,н.д. № 449, дв.р.906/01.04.2008. НеИзтегли файла
327412.08.2020 г.Частначл.59 от ЗОС,§ 42 от ПЗР на ЗИД на ЗОС  гр.Оряхово,ул."Ген. Тотлебен" №6,кад. район 502,ПИ № 54020.502.1344 по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-95/09.11.2016 г., АОСч №1518/01.08.2011 г.вписан под акт №70,том VI,п-да №20852,дв.вх.рег.№ 1901 от 04.08.2011 г. НеИзтегли файла
327128.07.2020 г.Частначл.59 от ЗОС,Заповед №229/15.09.1999 г.на Кмета на Община Оряхово. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54020.501.658 (петдесет и четири хиляди нула двадесет точка петстотин и едно точка шестотин петдесет и осем) с площ от 743 (седемстотин четиридесет и три) кв.м. в урбанизирана територия на гр.Оряхово, представляващ по начин на трайно ползване:ниско застрояване ( до 10 м).гр.Оряхово,ул."Явор",кад. район 501,ПИ № 54020.501.658 по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-95/09.11.2016 г., АОСч №89/19.02.2001 г.вписан под акт №122,том I,п-да №11992,дв.вх.рег.№ 213 от 19.02.2010 г. НеИзтегли файла
327228.07.2020 г.Частначл.59 от ЗОС,Заповед №229/15.09.1999 г.на Кмета на Община Оряхово. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54020.501.673 (петдесет и четири хиляди нула двадесет точка петстотин и едно точка шестотин седемдесет и три) с площ от 986 (деветстотин осемдесет и шест ) кв.м. в урбанизирана територия на гр.Оряхово, представляващ по начин на трайно ползване:ниско застрояване ( до 10 м).гр.Оряхово,ул."Явор",кад. район 501,ПИ № 54020.501.673 по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-95/09.11.2016 г., АОСч №108/30.05.2001 г.вписан под акт №132,том I,п-да №12029,дв.вх.рег.№ 236 от 22.02.2010 г. НеИзтегли файла
327328.07.2020 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.30,ал.1 и ал.2 от ЗСПЗЗ Административна, делова сграда с идентификатор № 54020.415.1.1 с площ от 310 кв.м, брой етажи:2, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор № 54020.415.1,брой самостоятелни обекти в сградата:няма даннигр.Оряхово,ул."Врачанско шосе" №2,местност "Каиша",сграда с № 54020.415.1.1 в ПИ № 54020.415.1 частна държавна собственост по нтп:стопански двор АОСч №233/05.10.2004 г.вписан под акт №76,том II,описна №288,п-да №291,дв.вх.№ 1027 от 26.04.2005 г. НеИзтегли файла
327022.07.2020 г.Частначл.59 от ЗОС, кадастрална основа на план одобрен със Заповед № 2212/1984г.и ПУП одобрен със Заповед № 2212/ 1984 г.,изменен със Заповед №154/21.03.2005 г. и Заповед № РД-08-38/08.07.2020 г.на Кмета на Община Оряхово и Решение № 88 по Протокол № 7/30.04.2020 г.на ОбС Оряхово. Урегулиран поземлен имот с № 70723.501.1332 с площ от 2929.00 кв.м в кв.№307, урегулиран в парцел № VІ "За стопанска дейност".Селановци,ул."Сергей Румянцев"№ 11 А,кад. район 501, кв. 307,парцел VI,зона 1, АОС №1539/02.04.2012 г.вписан под акт № 132,т.2, дв.вх.рег.№700/06.04.2012 г. НеИзтегли файла
325421.07.2020 г.Частначл.59 от ЗОС,Заповед №229/15.09.1999 г.на Кмета на Община Оряхово,Констативен протокол №2/18.06.2020 г.по чл.181,ал.2 от ЗУТ и Заповед № 1/20.04.2007 г.към Разрешение за строеж №4Д/02.03.2007 г. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54020.501.659 (петдесет и четири хиляди нула двадесет точка петстотин и едно точка шестотин петдесет и девет) с площ от 798 ( седемстотин деветдесет и осем) кв.м. в урбанизирана територия на гр.Оряхово, представляващ по начин на трайно ползване:ниско застрояване ( до 10 м)., ведно с построената в него сграда, както следва: 1.Сграда 54020.501.659.1-ЗП-42 кв.м,брой етажи-1, предназначение: Друг вид сграда за обитаване. 2.Сграда 54020.501.663.2-ЗП-42 кв.м,брой етажи-1, предназначение: Друг вид сграда за обитаване.гр.Оряхово,ул."Явор",кад. район 54020,ПИ № 54020.501.659 и сгради с № 54020.501.659.1 и № 54020.501.659.2, по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-95/ 09.11.2016 г., АОСч №90/19.02.2001 г.вписан под акт №108,том I,п-да №11978,дв.вх.рег.№ 199 от 18.02.2010 г. НеИзтегли файла
325621.07.2020 г.Частначл.59 от ЗОС,Заповед №229/15.09.1999 г.на Кмета на Община Оряхово,Констативен протокол № 2/18.06.2020 г.по чл.181,ал.2 от ЗУТ,Заповед №2/20.04.2007 г.към Разрешение №4Е/02.03.2007 г. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54020.501.672 (петдесет и четири хиляди нула двадесет точка петстотин и едно точка шестотин седемдесет и два) с площ от 1028 (хиляда двадесет и осем ) кв.м. в урбанизирана територия на гр.Оряхово, представляващ по начин на трайно ползване:ниско застрояване ( до 10 м)., ведно с построената в него сграда, както следва: 1.Сграда 54020.501.663.1-ЗП-42 кв.м,брой етажи-1, предназначение: Друг вид сграда за обитаване. 2.Сграда 54020.501.663.2-ЗП-42 кв.м,брой етажи-1, предназначение: Друг вид сграда за обитаване.гр.Оряхово,ул."Явор",кад. район 501,ПИ № 54020.501.672 и сграда №54020.501.672.1, сграда №54020.501.672.2 по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-95/ 09.11.2016 г., АОСч №1185/01.03.2010 г.вписан под акт №192,том I,п-да №12152,дв.вх.рег.№346 от 05.03.2010 г. НеИзтегли файла
326821.07.2020 г.Частначл.59 от ЗОС, кадастрална основа на план одобрен със Заповед № 2212/1984г.и ПУП одобрен със Заповед № 2212/ 1984 г.,изменен със Заповед №154/21.03.2005 г. и Заповед № РД-08-38/08.07.2020 г.на Кмета на Община Оряхово и Решение № 88 по Протокол № 7/30.04.2020 г.на ОбС Оряхово. Урегулиран поземлен имот с № 70723.501.1332 с площ от 1478.00 кв.м в кв.№307, урегулиран парцел IIІ "За стопанска дейност", ведно с подземно противорадиационно укритие с № 70723.501.2168 със ЗП-прилежаща територия-244 кв.м.Селановци,ул."Сергей Румянцев" № 11А,кад. район 501, кв. 307,имот №70723.501.1332 и укритие с № 70723.501.1332.1, кв.307, п.III,зона 1, АОС №1539/02.04.2012 г.вписан под акт № 132,т.2,дв.вх.рег.№700/06.04.2012 г. НеИзтегли файла
326921.07.2020 г.Частначл.59 от ЗОС, кадастрална основа на план одобрен със Заповед № 2212/1984г.и ПУП одобрен със Заповед № 2212/ 1984 г.,изменен със Заповед №154/21.03.2005 г. и Заповед № РД-08-38/08.07.2020 г.на Кмета на Община Оряхово и Решение № 88 по Протокол № 7/30.04.2020 г.на ОбС Оряхово. Урегулиран поземлен имот с № 70723.501.1332 с площ от 2177.4 кв.м в кв.№307, урегулиран парцел № V "За Комплексно обществено обслужване".Селановци,ул."Сергей Румянцев" № 11А,ПИ № 70723.501.1332,кад. район 501, кв. 307, парцел V,зона 1 АОС №1539/02.04.2012 г.вписан под акт № 132,т.2, дв.вх.рег.№700/06.04.2012 г. НеИзтегли файла
326715.07.2020 г.Частначл.59 от ЗОС, кадастрална основа на план одобрен със Заповед.№ 2212/1984г.и ПУП,одобрен Заповед № 2212/1984г ,изменен със Заповед №154/21.03.2005 г. и Заповед №164/ 12.03.2016 г. на Кмета на Община Оряхово и Заповед № РД-08-37/08.07.2020 г. на Кмета на Община Оряхово и Решение № 90 по Протокол № 7 от 30.04.2020 г.на ОбС Оряхово. Урегулиран поземлен имот с площ от 144.2 кв.м.в кв.307,урегулиран в парцел IV "За комплексно обществено обслужване".Селановци,ул. "Стефан Стамболов"№51,кад. район 501, ПИ № 70723.501.1332,кв. 307,парцел IV, АОС № 2359/12.03.2016 г.вписан под акт № 112,том 2,п-да № 8365,дв.вх.рег.№ 557 от 14.03.2016 г. НеИзтегли файла
326614.07.2020 г.Публичначл.59 от ЗОС,чл.6,ал.2 от ЗОС,Решение № 80 по Протокол №6/25.02.2016 г.на ОбС Оряхово, кадастрален план одобрен със зап.№2212/1984г.и изменен със зап.№З-52/11.02.2005 г.,изменен със Зап.№154/21.03.2005 г и Зап.№164/12.03.2016 г. на Община Оряхово.Заповед № РД-08-37/08.07.2020 г.на Кмета на Община Оряхово и Решение № 90 по Протокол № 7/30.04.2020 г.на ОбС Оряхово.Урегулиран поземлен имот с № 70723.501.1332, представляващ дворно място с площ от 1785.7 кв.м, урегулирано в парцел № І "За Здравна служба, трафопост и озеленяване " в кв.№307 и ведно със застроената в него сграда: -Двуетажна масивна сграда "Здравна служба"на два етажа №501.1332.1-279 кв.м.и РЗП 558 кв.м. на два етажа: 1 ви етаж-коридор и 11 бр.помещения и санитарен възел; 2 ри етаж-6 бр.кабинети, коридор, 2 бр.санитарни възелаСелановци,ул."Стефан Стамболов"№ 51, кад. район 501,имот №70723.501.1332 и сграда с № 70723.501.1332.1,кв.307,п.I,зона 1 АОС №2359/12.03.2016 г.вписан под акт № 112,т.2,п-да №8365, дв.вх.№557/14.03.2016 г. НеИзтегли файла
326308.07.2020 г.Частначл.59 от ЗОС,§ 42 от ПЗР на ЗИД на ЗОС ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54020.501.395 (петдесет и четири хиляди нула двадесет точка петстотин и едно точка триста деветдесет и пет) с площ от 2528 (две хиляди петстотин двадесет и осем) кв.м. в урбанизирана територия на гр.Оряхово, представляващ по начин на трайно ползване:Комплексно застрояване .гр.Оряхово,ул. "Христо Смирненски" № 15,кад. район 501,ПИ №54020.501.395 по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-95/09.11.2016 г., АОС ч № 1506/13.06.2011 г.вписан под акт № 41,т.5,п-да № 20193, дв.вх.№1571 от 22.06.2011 г. НеИзтегли файла
326408.07.2020 г.Частначл.59 от ЗОС,§ 42 от ПЗР на ЗИД на ЗОС ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54020.501.338 (петдесет и четири хиляди нула двадесет точка петстотин и едно точка триста тридесет и осем) с площ от 948 (деветстотин четиридесет и осем) кв.м. в урбанизирана територия на гр.Оряхово, представляващ по начин на трайно ползване:ниско застрояване ( до 10 м).гр.Оряхово,ул."Васил Петлешков",кад. район 501,ПИ № 54020.501.338 по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-95/09.11.2016 г.,   НеИзтегли файла
326508.07.2020 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.2 от ЗОС ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54020.502.632 (петдесет и четири хиляди нула двадесет точка петстотин и две точка шестотин тридесет и два) с площ от 138 (сто тридесет и осем) кв.м. в урбанизирана територия на гр.Оряхово, представляващ по начин на трайно ползване:ниско застрояване ( до 10 м).гр.Оряхово,ул."Г.Димитров"№49,кад. район 502,ПИ № 54020.502.632 по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-95/09.11.2016 г., АОС ч № 1672/29.03.2013 г.вписан под акт № 177,т.3, дв.вх.№1524/01.04.2013 г. НеИзтегли файла
326201.07.2020 г.Частначл.59 от ЗОС,§ 42 от ПЗР на ЗИД на ЗОС ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54020.502.1348 (петдесет и четири хиляди нула двадесет точка петстотин и две точка хиляда триста четиридесет и осем) с площ от 372 кв.м. ( триста седемдесет и два ) в урбанизирана територия на гр.Оряхово, представляващ по начин на трайно ползване:ниско застрояване ( до 10 м).гр.Оряхово,ул."Радецки" № 1, кад. район 502,ПИ № 54020.502.1348 по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-95/09.11.2016 г., АОС ч № 1528/08.09.2011 г.вписан под акт № 66,т.VII,п-да №21268, дв.вх.№2153/19.09.2011 г. НеИзтегли файла
326124.06.2020 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.1 от ЗОС,Решение № 5/17.09.1997 г.по чл.17,ал.1 от ЗСПЗЗ ( чл.27 от ППЗСПЗЗ ) на ОСЗ Оряхово Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 43400.38.52 (четиридесет и три хиляди и четиристотин точка тридесет и осем точка петдесет и две) с площ от 3260 (три хиляди двеста и шестдесет) кв.м.в местността "Смърка" в землището на Лесковец с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя,категория пета.Лесковец, местност "Смърка", ПИ № 43400.38.52,категория пета,одобрена със Заповед № РД-18-98/14.02.2019 г.,   НеИзтегли файла
325822.06.2020 г.Публичначл.59 от ЗОС,чл.3,ал.2,т.2 от ЗОС,§ 7,ал.1,т.6 от ЗМСМА,Кад.основа, одобрена със Заповед №233/14.02.1974 г.на ОНС гр.Враца,по действащ ЗРП на Горни Вадинсъс Заповед №233/14.02.1974 г.на ОНС гр.ВрацаОбособен обект с №16451.501.267.1.1 с ПП-86.10 кв.м.и ЗП-133.43 кв.м."бивша гостилница-ресторант, сега хранителен магазин и кафе аперитив"находящ се на първи етаж, състоящ се от три търговски помещения със ЗП-264 кв.м. в триетажна масивна сграда със сутерен с №501.267.1 в имот №501.267, урегулирана в парцел XX "За административна сграда и магазин" в квартал:16.Горни Вадин,кад. район 501, кв. 16,част от парцел XX,обособен обект с №16451.501.267.1.1 в сграда № 16451.501.267.1 в имот №№501.267 АОчС № 2405/10.05.2016 г.вписан под акт № 160,том 4,дв.вх.рег.№ 1266 от 12.05.2016 г. НеИзтегли файла
325922.06.2020 г.Публичначл.59 от ЗОС,чл.3,ал.2,т.2 от ЗОС,§ 7,ал.1,т.6 от ЗМСМА,Кад.основа, одобрена със Заповед №233/14.02.1974 г.на ОНС гр.Враца,по действащ ЗРП на Горни Вадин Обособен обект с №16451.501.267.1.2 със ЗП-49.01 кв.м." хранителен магазин и склад"находящ се на първи етаж, състоящ се от три търговски помещения със ЗП-264 кв.м. в триетажна масивна сграда със сутерен с №501.267.1 в имот №501.267, урегулирана в част от парцел XX "За административна сграда и магазин" в квартал:16.Горни Вадин,кад. район 501,кв. 16,част от парцел XX,обособен обект с №16451.501.267.1.2 в сграда № 16451.501.267.1 в имот №501.267, АОчС № 2405/10.05.2016 г.вписан под акт № 160,том 4,дв.вх.рег.№ 1266 от 12.05.2016 г. НеИзтегли файла
326022.06.2020 г.Публичначл.59 от ЗОС,чл.3,ал.2,т.2 от ЗОС,§ 7,ал.1,т.6 от ЗМСМА,Кад.основа, одобрена със Заповед №233/14.02.1974 г.на ОНС гр.Враца,по действащ ЗРП на Горни Вадин Обособен обект с №16451.501.267.1.3 със ЗП-68.96 кв.м."Сладкарница" със склад и тоалетна със ЗП-12.60 кв.м., находящ се на първи етаж с обща площ ЗП-81.56 кв.м, състоящ се от три търговски помещения със ЗП-264 кв.м. в триетажна масивна сграда със сутерен с №501.267.1 в имот №501.267, урегулирана в част от парцел XX "За административна сграда и магазин" в квартал:16Горни Вадин, кад. район 501,кв. 16,част от парцел XX,обособен обект с №16451.501.267.1.3 в сграда № 16451.501.267.1,ет.1 в имот №501.267, АОчС № 2405/10.05.2016 г.вписан под акт № 160,том 4,дв.вх.рег.№ 1266 от 12.05.2016 г. НеИзтегли файла
325718.06.2020 г.Публичначл.59 от ЗОС,чл.3,ал.1,т.2 от ЗОС,по действащ План за регулация, одобрен със Заповед №1912 /14.09.1967г. на ОНС гр.Враца, изменен със Заповед №231/21.05.1997г. на Кмета на Община Оряхово. Урегулиран поземлен имот с №501.1259, урегулиран в терен за обществено мероприятие в квартал 79А, е с площ 495.6 м2. Съседи на имот №501.1259, урегулиран в терен за обществено мероприятие в квартал 79А, са: 1.Север: дига - ул."Дунав" - публично общинска собственост 2.Юг: ул."Васил Коларов" - публично общинска собственост 3.Изток: имот №501.104, урегулиран в парц.ІV "За общ. складове" в кв.79А 4.Запад: имот №501.101, урегулиран в парц.І и имот №501.103, урегулиран в парц.ІІІ в кв.79А на Славчо Димитров Савов и Калина Иванова Борисова  НеИзтегли файла
325018.06.2020 г.Частначл.59 от ЗОС,Заповед №229/15.09.1999 г.на Кмета на Община Оряхово,Констативен протокол № 1/18.06.2020 г.по чл.181,ал.2 от ЗУТ. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54020.501.663 (петдесет и четири хиляди нула двадесет точка петстотин и едно точка шестотин шестдесет и три) с площ от 627 (шестотин двадесет и седем) кв.м. в урбанизирана територия на гр.Оряхово, представляващ по начин на трайно ползване:ниско застрояване ( до 10 м)., ведно с построената в него сграда, както следва: 1.Сграда 54020.501.663.1-ЗП-42 кв.м,брой етажи-1, предназначение: Друг вид сграда за обитаване.гр.Оряхово,ул. "Хемус", кад. район 54020, ПИ № 54020.501.663 и сграда с № 54020.501.663.1 по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-95/09.11.2016 г., АОСч №94/19.02.2001 г.вписан под акт №121,том I,п-да №11991,дв.вх.рег.№ 212 от 19.02.2010 г. НеИзтегли файла
325118.06.2020 г.Частначл.59 от ЗОС,Заповед №229/15.09.1999 г.на Кмета на Община Оряхово,Констативен протокол №1/18.06.2020 г.по чл.181,ал.2 от ЗУТ. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54020.501.664 (петдесет и четири хиляди нула двадесет точка петстотин и едно точка шестотин шестдесет и две) с площ от 666 (шестотин шестдесет и шест ) кв.м. в урбанизирана територия на гр.Оряхово, представляващ по начин на трайно ползване:ниско застрояване ( до 10 м)., ведно с построената в него сграда, както следва: 1.Сграда 54020.501.662.1-ЗП-42 кв.м,брой етажи-1, предназначение: Друг вид сграда за обитаване.гр.Оряхово,ул."Хемус",кад. район 54020,ПИ № 54020.501.662 и сграда с № 54020.662.1 по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-95/ 09.11.2016 г., АОСч №93/19.02.2001 г.вписан под акт №118,том I,п-да №11988,дв.вх.рег.№ 209 от 18.02.2010 г. НеИзтегли файла
325218.06.2020 г.Частначл.59 от ЗОС,Заповед №229/15.09.1999 г.на Кмета на Община Оряхово,Констативен протокол №1/18.06.2020 г.по чл.181,ал.2 от ЗУТ. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54020.501.661 (петдесет и четири хиляди нула двадесет точка петстотин и едно точка шестотин шестдесет и един) с площ от 703 ( седемстотин и три) кв.м. в урбанизирана територия на гр.Оряхово, представляващ по начин на трайно ползване:ниско застрояване ( до 10 м)., ведно с построената в него сграда, както следва: 1.Сграда 54020.501.661.1-ЗП-42 кв.м,брой етажи-1, предназначение: Друг вид сграда за обитаване.гр.Оряхово,ул."Хемус", кад. район 54020,ПИ № 54020.501.661 и сграда с № 54020.661.1 по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-95/ 09.11.2016 г., АОСч №92/19.02.2001 г.вписан под акт №117,том I,п-да №11987,дв.вх.рег.№ 208, от 18.02.2010 г. НеИзтегли файла
325318.06.2020 г.Частначл.59 от ЗОС,Заповед №229/15.09.1999 г.на Кмета на Община Оряхово, Констативен протокол №1/18.06.2020 г.по чл.181,ал.2 от ЗУТ. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54020.501.660 (петдесет и четири хиляди нула двадесет точка петстотин и едно точка шестотин и шестдесет ) с площ от 741 (седемстотин четиридесет и едно ) кв.м. в урбанизирана територия на гр.Оряхово, представляващ по начин на трайно ползване:ниско застрояване ( до 10 м)., ведно с построената в него сграда, както следва: 1.Сграда 54020.501.660.1-ЗП-42 кв.м,брой етажи-1, предназначение: Друг вид сграда за обитаване.гр.Оряхово,ул. "Хемус",кад. район 54020,ПИ № 54020.501.660 и сграда с № 54020.660.1 по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-95/ 09.11.2016 г. , АОСч №91/19.02.2001 г.вписан под акт №109,том I, п-да №11979,дв.вх.рег.№ 200 от 18.02.2010 г. НеИзтегли файла
325518.06.2020 г.Частначл.59 от ЗОС,Заповед №229/15.09.1999 г.на Кмета на Община Оряхово,Констативен протокол № 1/18.06.2020 г.по чл.181,ал.2 от ЗУТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54020.501.671 (петдесет и четири хиляди нула двадесет точка петстотин и едно точка шестотин седемдесет и едно) с площ от 994 (деветстотин деветдесет и четири ) кв.м. в урбанизирана територия на гр.Оряхово, представляващ по начин на трайно ползване:ниско застрояване ( до 10 м)., ведно с построената в него сграда, както следва: 1.Сграда 54020.501.671.1-ЗП-42 кв.м,брой етажи-1, предназначение: Друг вид сграда за обитаване.гр.Оряхово,ул."Хемус",кад. район 54020,ПИ №54020.501.671 и сграда с № 54020.671.1 по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-95/ 09.11.2016 г., АОСч №106/30.05.2001 г.вписан под акт №133,том I, п-да №12030,дв.вх.рег.№ 237 от 22.02.2010 г. НеИзтегли файла
324917.06.2020 г.Частначл.59 от ЗОС,Заповед №229/15.09.1999 г.на Кмета на Община Оряхово. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54020.501.664 (петдесет и четири хиляди нула двадесет точка петстотин и едно точка шестотин шестдесет и четири) с площ от 714 (седемстотин и четиринадесет ) кв.м. в урбанизирана територия на гр.Оряхово, представляващ по начин на трайно ползване:ниско застрояване ( до 10 м).гр.Оряхово,ул."Хемус", кад. район 54020,ПИ № 54020.501.664 по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-95/09.11.2016 г., АОСч №98/30.05.2001 г.вписан под акт №120,том I,п-да №11990,дв.вх.рег.№ 211 от 19.02.2010 г. НеИзтегли файла
324810.06.2020 г.Частначл.59 от ЗОС,§ 42 от ПЗР на ЗИД на ЗОС ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54020.502.1311 (петдесет и четири хиляди нула двадесет точка петстотин и две точка хиляда триста и единадесет) с площ от 521 (петстотин двадесет и един) кв.м. в урбанизирана територия на гр.Оряхово, представляващ по начин на трайно ползване:ниско застрояване ( до 10 м).гр.Оряхово,ул."Иван Вазов"№ 64,кад. район 54020,ПИ №54020.502.1311 по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-95/09.11.2016 г., АОС ч № 1517/28.06.2011 г.вписан под акт № 56,т.VI,п-да №20839, дв.вх.№1887/04.08.2011. НеИзтегли файла
324720.05.2020 г.Частначл.59 от ЗОС,§ 42 от ПЗР на ЗИД на ЗОС ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54020.501.93 (петдесет и четири хиляди нула двадесет точка петстотин и едно точка деветдесет и три) с площ от 1008 (хиляда и осем) кв.м. в урбанизирана територия на гр.Оряхово, представляващ по начин на трайно ползване:ниско застрояване ( до 10 м).гр.Оряхово,ул."Цанко Церковски" № 91,кад. район 54020,ПИ № 54020.501.93 по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-95/09.11.2016 г.,   НеИзтегли файла
324614.05.2020 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.1 от ЗОС,Решение № 7/07.04.1999 г.на ОСЗ Оряхово Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.388.363 (седемдесет хиляди седемстотин двадесет и три точка триста осемдесет и осем точка триста шестдесет и три) с площ от 24288 кв.м.(двадесет и четири хиляди двеста осемдесет и осем квадратни метра) в местността "Старото село" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване: нива,категория четвърта.Няма издадена заповед за изменение в КККР.Селановци, местност "Ст.село", кад. район 70723,ПИ №70723.388.363, категория четвърта одобрена със Заповед № РД-18-100/14.02.2019 г. АОС №1502 /19.05.2011 г.вписан под акт № 86,п-да № 19143,том IV,дв.вх.рег.№ 1210 от 20.05.2011 г. НеИзтегли файла
323227.03.2020 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.2 от ЗОС Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.64.134 (седемдесет хиляди седемстотин двадесет и три точка шестдесет и четири точка сто тридесет и четири] с площ от 237911 кв.м.( двеста тридесет и седем хиляди деветстотин и единадесет]в местността "Раев дол" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:овощна градина,категория пета.Няма издадена заповед за изменение в КККР.Селановци,кад. район 70723, ПИ № 70723.64.134,категория пета,местност "Раев дол"по кадастрална карта,одобрена със Заповед № РД-18-100/14.02.2019 г. АОС №2488/09.03.2017 г.вписан под акт № 130,том 1,дв.вх.№378/09.03.2017 г. НеИзтегли файла
324127.03.2020 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.2 от ЗОС Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.290.574 (седемдесет хиляди седемстотин двадесет и три точка двеста и деветдесет точка петстотин седемдесет и четири) с площ от 6686 кв.м.( шест хиляди шестотин осемдесет и шест квадратни метра ) в местността "Старите лозя" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване: изоставено трайно насаждение, категория шеста.Няма издадена заповед за изменение в КККР.Селановци, местност "Ст.лозя",кад. район 70723,ПИ № 70723.290.574,категория шеста, местност "Старите лозя"по кадастрална карта,одобрена със Заповед № РД-18-100/14.02.2019 г., АОС № 430/14.11.2006 г.вписан под акт № 90,том IX,дв.вх.№ 3714/27.11.2006,п-да № 291,описна №1735 г. НеИзтегли файла
324227.03.2020 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.2 от ЗОС Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.290.577 (седемдесет хиляди седемстотин двадесет и три точка двеста и деветдесет точка петстотин седемдесет и седем) с площ от 26491 кв.м.( двадесет и шест хиляди четиристотин деветдесет и един квадратни метра) в местността "Старите лозя" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване: изоставено трайно насаждение, категория шеста.Няма издадена заповед за изменение в КККР.Селановци, местност "Ст.лозя",кад. район 70723,ПИ № 70723.290.577,категория шеста,местност "Старите лозя"по кадастрална карта,одобрена със Заповед № РД-18-100/14.02.2019 г., АОС № 431/14.11.2006 г.вписан под акт № 85,том IX, дв.вх.№ 3709/27.11.2006 г.,п-да №291,описна №1730 НеИзтегли файла
324327.03.2020 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.2 от ЗОС Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.290.606 (седемдесет хиляди седемстотин двадесет и три точка двеста и деветдесет точка шестотин и шест) с площ от 65777 кв.м.( шестдесет и пет хиляди седемстотин седемдесет и седем квадратни метра) в местността "Неверов дол" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване: изоставено трайно насаждение, категория шеста.Няма издадена заповед за изменение в КККР.Селановци,местност "Неверов дол",категория шеста,кад. район 70723,ПИ №70723.290.606 по кадастрална карта,одобрена със Заповед № РД-18-100/14.02.2019 г., АОС № 732/09.03.2009 г.вписан под акт № 50,том II,дв.вх.№ 902/12.03.2009 г.,п-да № 5687 НеИзтегли файла
324427.03.2020 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.2 от ЗОС Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.290.607 (седемдесет хиляди седемстотин двадесет и три точка двеста и деветдесет точка шестотин и седем) с площ от 83900 кв.м.(осемдесет и три хиляди и деветстотин квадратни метра) в местността "Неверов дол" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване: изоставено трайно насаждение, категория шеста.Няма издадена заповед за изменение в КККР.Селановци, местност "Неверов дол",кад. район 70723,ПИ № 70723.290.607,категория шеста по кадастрална карта,одобрена със Заповед № РД-18-100/14.02.2019 г., АОС № 741/16.04.2009 г.вписан под акт № 22,том III,дв.вх.№ 1285/21.04.2009 г.,п-да № 6542 НеИзтегли файла
324527.03.2020 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.2 от ЗОС Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.290.16 (седемдесет хиляди седемстотин двадесет и три точка двеста и деветдесет точка шестнадесет) с площ от 34892 кв.м.( тридесет и четири хиляди осемстотин деветдесет и два квадратни метра) в местността "Неверов дол" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване: изоставено трайно насаждение, категория шеста.Няма издадена заповед за изменение в КККР.Селановци, местност "Неверов дол",кад. район 70723,ПИ № 70723.290.16, категория шеста по кадастрална карта,одобрена със Заповед № РД-18-100/14.02.2019 г., АОС № 457/23.11.2006 г.вписан под акт № 138,том IX,п-да № 291,описна №1783,дв.вх.№ 3770/01.12.2006 г. НеИзтегли файла
323705.03.2020 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.2 от ЗОС Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.43.98( седемдесет хиляди седемстотин двадесет и три точка четиридесет и три точка деветдесет и осем) с площ от 36333 кв.м.в местността "Блатото" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване: изоставено трайно насаждение,категория четвърта.Няма издадена заповед за изменение в КККР.Селановци, местност "Блатото",кад. район 70723,ПИ № 70723.43.98, категория четвърта, одобрена със Заповед № РД-18-100/14.02.2019 г. АОС ч № 384/06.11.2006 г.вписан под акт № 174,т.VIII,п-да №291,описна № 1617, дв.вх.№3571/15.11.2006. НеИзтегли файла
323805.03.2020 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.3 от ЗОС Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.388.364 ( седемдесет хиляди седемстотин двадесет и три точка триста осемдесет и осем точка триста шестдесет и четири) с площ от 44168 кв.м.( четиридесет и четири хиляди сто шестдесет и осем кв.м.) в местността "Старото село" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване: овощна градина,категория четвърта.Няма издадена заповед за изменение в КККР.Селановци, местност "Ст.село",кад. район 70723,ПИ № 70723.388.364, категория четвърта по кадастрална карта,категория пета, одобрена със Заповед № РД-18-100/14.02.2019 г. АОС ч № 811/01.06.2009 г.вписан под акт № 83,том IV,дв.вх.рег.№ 1787,п-да №7459 от 01.06.2009 г.. НеИзтегли файла
323905.03.2020 г.Публичначл.59 от ЗОС,чл.25,ал.1 от ЗСПЗЗ,Протокол от комисия от 24.07.2019 г.за техническа грешка Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 14427.73.241(четиринадесет хиляди четиристотин двадесет и седем точка седемдесет и три точка двеста четиридесет и едно) с площ от 5387 кв.м.в местността "Блатото" в землището на Галово с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване: пасище,категория шеста.Няма издадена заповед за изменение в КККР.Галово, местност "Блатото",кад.район 14427,ПИ № 14427.73.241, категория шеста по кадастрална карта,категория пета, одобрена със Заповед № РД-18-96/14.02.2019 г. АОСч № 2711/31.01.2018 г.вписан под акт № 79,том I,вх.рег.№ 157 от 06.02.2018 г. НеИзтегли файла
324005.03.2020 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.3,ал.3 от ЗОС,Протокол от комисия от 24.07.2019 г.за техническа грешка. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 14427.73.242 (четиринадесет хиляди четиристотин двадесет и седем точка седемдесет и три точка двеста четиридесет и две) с площ от 9876 кв.м.(девет хиляди осемстотин седемдесет и шест) в местността "Блатото" в землището на Галово с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване: пасище,категория шеста.Няма издадена заповед за изменение в КККР.Галово, местност "Блатото",кад. район 14427,ПИ № 14427.73.242, категория шеста одобрена със Заповед № РД-18-96/14.02.2019 г. АОС п № 2718/31.01.2018 г.вписан под акт № 89,том 1,вх.рег.№ 171 от 08.02.2018 г. ДаИзтегли файла
323304.03.2020 г.Публичначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.2 от ЗОС ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54020.503.2540 (петдесет и четири хиляди нула двадесет точка петстотин и три точка две хиляди петстотин и четиридесет ) с площ от 2046 (две хиляди четиридесет и шест) кв.м. в урбанизирана територия на гр.Оряхово, представляващ по начин на трайно ползване: ниско застрояване ( до 10 м.).Няма издадена заповед за изменение в КККР.гр.Оряхово,ул."Драгоман" № 36,кад. район 54020,ПИ № 54020.503.2540 по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-95/09.11.2016 г.   НеИзтегли файла
323404.03.2020 г.Публичначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.2 от ЗОС ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54020.503.2541 (петдесет и четири хиляди нула двадесет точка петстотин и три точка две хиляди петстотин четиридесет и един ) с площ от 1044 (хиляда четиридесет и четири) кв.м. в урбанизирана територия на гр.Оряхово, представляващ по начин на трайно ползване: за друг вид озеленени площи.Няма издадена заповед за изменение в КККР.гр.Оряхово,ул."Драгоман"№36,кад. район 54020,ПИ № 54020.503.2541 по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-95/09.11.2016 г.   НеИзтегли файла
323504.03.2020 г.Публичначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.2 от ЗОС ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54020.503.2542 (петдесет и четири хиляди нула двадесет точка петстотин и три точка две хиляди петстотин четиридесет и две ) с площ от 1266 (хиляда двеста шестдесет и шест) кв.м. в урбанизирана територия на гр.Оряхово, представляващ по начин на трайно ползване: за друг вид озеленени площи.Няма издадена заповед за изменение в КККР.гр.Оряхово,ул."Драгоман"№36,кад. район 54020,ПИ № 54020.503.2542 по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-95/09.11.2016 г.   НеИзтегли файла
323604.03.2020 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.2 от ЗОС Самостоятелен обект с идентификатор № 54020.503.681.1.6 / петдесет и четири нула двадесет точка петстотин и три точка шестотин осемдесет и едно точка едно точка шест /със ЗП-18.25 кв.м / осемнадесет точка двадесет и пет кв.м./, с предназначение: за офис,находящ се на втори етаж в масивна сграда № 1 -за делова и административна дейност, построена 1984 г.гр.Оряхово,ул."Васил Левски" № 17,бл.ДЗС, вх.Б,ет.1кад. район 54020,самостоятелен обект № 54020.503.644.1.15,ет.1,брой нива: 1, сграда № 54020.503.644.1, ПИ №54020.503.644 по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-95/ 09.11.2016 г., АОчС № 16/14.05.1997 г.вписан под акт № 13,том V,дв.рег.№ 850/04 г.,п-да № 291 от 29.12.2004 г.Договор за наем №211-2020/01.07.2020 г.със Здравка Георгиева Йонова вписан под акт № 227,том II,ВХ.РЕГ.№994,дв.вх.рег.988 от 02.07.2020 г.със срок от 5 г.ДаИзтегли файла
            
Страница 1 от 66 (3291 записа)
Предишна
[1]
2
3
4
5
6
7
64
65
66
Следваща
[Условие]Създаване на филтър