ОБЩИНА ОРЯХОВО

WEB регистри
Изтеглете колона тук, за да групирате по нея
Номер
Дата
Собственост
Правно основание за издаване
Заповед на кмета
Вид и описание на имот
Местонахождение
Граници на имота
Номер и дата на съставени по-рано актове
Предоставени права
Отдаден под наем
Файл
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
382931.01.2023 г.Публичначл.59 от ЗОС,чл.3, ал.2, т.3 от ЗОС, Решение № 396 по Протокол № 41/28.07.2022 г.на ОбС Оряхово и Заповед № РД-08-47/15.08.2022 г.на Кмет на Община Оряхово и Заповед № РД-08-49/16.08.2022 г.на Кмет на Община Оряхово за проект за частично изменение на ПУП. Поземлен имот № 54020.502.1504 /петдесет и четири хиляди нула двадесет точка петстотин и два точка хиляда петстотин и четири/ с площ от 9672 кв.м (девет хиляди шестотин седемдесет и два кв.м) в урбанизирана територия на гр.Оряхово, представляващ по начин на трайно ползване:за друг поземлен имот за движение и транспорт.гр.Оряхово, ул "Дунав", кад. район 502, ПИ № 54020.503.1504 по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-95/09.11.2016 г., АОС № 3308/22.03.2021 г.вписан под акт № 173,том I,вх.рег.№ 433,дв.вх.рег.№ 432 от 23.03.2021 г.и АОС № 3309/22.03.2021 г.вписан под акт № 174,том I,вх.рег.№ 434, дв.вх.рег.№ 433 от 23.03.2021 г. НеИзтегли файла
382719.01.2023 г.Публичначл.59 от ЗОС,чл.3,ал.2, т.2 от ЗОС Административна, делова сграда с идентификатор № 54020.502.827.1 със застроена площ от:741 кв.м. с брой самостоятелни обекта:12, брой етажи:2, разположена в поземлен имот с идентификатор54020.502.827 с предназначение:за делова и административна дейност.гр.Оряхово, ул. "Коста Лулчев"№20, кад. район 502, зона 1, сграда № 54020.502.827.1 в ПИ № 54020.502.827 по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-95 / 09.11.2016 г., АОСп№ 959/01.07.2009 г.вписан под акт №182,том 5,дв.вх.рег.№ 8363 от 01.07.2009 г. НеИзтегли файла
382819.01.2023 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.2 от ЗОС Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.330.251 (седемдесет хиляди седемстотин двадесет и три точка триста и тридесет точка двеста петдесет и един) с площ от 2081 кв.м.(две хиляди осемдесет и един квадратни метра) в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята:0.Селановци, кад. район 330, категория 0, ПИ № 70723.330.251   НеИзтегли файла
382617.01.2023 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.3,ал.3 от ЗОС,§ 42 от ПЗР на ЗИД на ЗОС Урегулиран поземлен имот № 501.1323 в кв.375, урегулиран в парцел VI-1323 с площ 1225.0 кв.м., представляващ дворно място за индивидуално жилищно строителство с адрес:ул. "Александър Невски"№ 43.Селановци, ул."Александър Невски" № 43, кад. район 501, кв. 375, парцел VI-1323, поземлен имот № 501.1323, зона втора,   НеИзтегли файла
382410.01.2023 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.3 от ЗОС Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 54020.1.102 (петдесет и четири хиляди и двадесет точка едно точка сто и две) с площ от 38461 кв.м.(тридесет и осем хиляди четиристотин шестдесет и един квадратни метра) в местността "Беглика" в землището на Оряхово с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:ливада, категория пета.Оряхово, местност "Беглика",категория пета, кад. район 1, ПИ № 54020.1.102   НеИзтегли файла
382510.01.2023 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.3 от ЗОС Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 54020.1.41 (петдесет и четири хиляди и двадесет точка едно точка четиридесет и един) с площ от 3661 кв.м.(три хиляди шестстотин шестдесет и един квадратни метра) в местността "Блатото" в землището на Оряхово с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:ливада, категория четвърта.Оряхово, местност "Блатото", категория четвърта, кад. район 1, ПИ № 54020.1.41   НеИзтегли файла
382319.12.2022 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.6, ал.1 от ЗОС, Решение № 445 по Протокол № 49/24.11.2022 г.на ОбС Оряхово,по кадастрална основа на план одобрен със Заповед № 2212/1984 г.и.изменен с Заповед № РД-08-67/16.11.2022 г.на Кмета на Община Оряхово, ПУП одобрен със Заповед №2212/1984 г.,изменен със Заповед № 154 / 21.03.2005 г. и Заповед №164/12.03.2016 г. на Кмета на Община Оряхово,Заповед № РД-08-37/ 08. 07. 2020 г.на Кмета на Община Оряхово и Заповед № РД-08-66/ 16.11.2022 г.на Кмета на Община Оряхово. Урегулиран поземлен имот с № 70723.501.2223 с площ от 150 кв.м в кв.№ 307, урегулиран в парцел № VIІ "За аптека".Селановци, ул. "Стефан Стамболов"№51, кад. район 501, кв.307, парцел VII, зона 1, ПИ № 70723.501.2223 АОС №3266/14.07.2020 г.вписан под акт № 41,т.3,вх.рег. №1101, дв.вх.№1094/16.07.2020 г. НеИзтегли файла
382213.12.2022 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, Решение № 7/ 07.04.1999 г.на ПК Оряхово. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.91.480 (седемдесет хиляди седемстотин двадесет и три точка деветдесет и един точка четиристотин и осемдесет) с площ от 11112 (единадесет хиляди сто и дванадесет) кв.м. в местността "Ст.село" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:изоставено трайно насаждение,категория на земята:четвърта.Селановци, местност "Ст.село", категория четвърта, кад. район 91, ПИ №70723.91.480 АОС № 731/10.03.2009 г.вписан под акт № 48, том 2, п-да № 5685, дв.вх.рег.№ 900/11.03.2009 г. НеИзтегли файла
382112.12.2022 г.Публичначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.5 от ЗОС Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.83.469 (седемдесет хиляди седемстотин двадесет и три точка осемдесет и три точка четиристотин шестдесет и девет) с площ от 37579 (тридесет и седем хиляди петстотин седемдесет и девет) кв.м. в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:гробищен парк, категория на земята: 0.Селановци,, ул."Паисий Хилендарски" , кад. район 83, категория нула, ПИ № 70723.83.469   НеИзтегли файла
380908.12.2022 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, Договор за замяна № 263/19.04.2004 г.,т.II,П-ДА № 291,1993, дв.вх.р.№ 783/2004 г. на РС Оряхово. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.31.12 (седемдесет хиляди седемстотин двадесет и три точка тридесет и един точка дванадесет) с площ от 3001 (три хиляди и един) кв.м. в местността "Добрешков гред" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория на земята:четвърта.Селановци, местност Добрешков гред,кад.район 31, ПИ № 70723.31.12   НеИзтегли файла
381008.12.2022 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, Договор за замяна № 212, т.III,п-да № 291,16573, дв.р.№ 1619 от 11.06.2008 г. на РС Оряхово. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.36.18 (седемдесет хиляди седемстотин двадесет и три точка тридесет и шест точка осемнадесет) с площ от 3001 (три хиляди и един) кв.м. в местността "Славов гред" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория на земята:четвърта.Селановци, местност "Славов гред", кад. район 36, ПИ № 70723.36.18   НеИзтегли файла
381108.12.2022 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, Договор за замяна № 85, том VI, ДВ.Р.№ 2373, п-да № 291,6070 от 18.11.2004 г. на РС Оряхово. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.48.62 (седемдесет хиляди седемстотин двадесет и три точка четиридесет и осем точка шестдесет и два) с площ от 300 (триста) кв.м. в местността "Долни градини" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория на земята:четвърта.Селановци, местност "Долни градини", кад. район 48, ПИ № 70723.48.62   НеИзтегли файла
381208.12.2022 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, Договор за замяна № 67,т.II,ДВ.Р №508,п-да № 291,6085 от 16.02.2006 г. на ПК Оряхово Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.85.8 (седемдесет хиляди седемстотин двадесет и три точка осемдесет и пет точка осем) с площ от 1000 ( хиляда) кв.м. в местността "Старото село" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:изоставено трайно насаждение,категория на земята:четвърта.Селановци, местност "Ст.село", кад. район 85, ПИ № 70723.85.8   НеИзтегли файла
381308.12.2022 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, Решение № 7/07.04.1999 г. на ПК Оряхово. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.91.13 (седемдесет хиляди седемстотин двадесет и три точка деветдесет и един точка тринадесет) с площ от 2999 (две хиляди деветстотин деветдесет и девет) кв.м. в местността "Ст.село" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:изоставено трайно насаждение,категория на земята:четвърта.Селановци, местност "Ст.село", кад. район 91,ПИ № 70723.91.13Съседи: 70723.91.14, 70723.91.15, 70723.91.16, 70723.91.17, 70723.91.18, 70723.91.19, 70723.91.20, 70723.91.21, 70723.91.22, 70723.91.333, 70723.91.12, 70723.91.11, 70723.91.10, 70723.91.9, 707253.91.8, 70723.91.324, 70723.91.328, 70723.91.7, 70723.91.6, 70723.91.5, 70723.91.4, 70723.91.3, 70723.91.2, 70723.91.1  НеИзтегли файла
381408.12.2022 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, Договор за замяна акт № 1 от 15.01.2007 г,т.I,дв.рег.№ 7,п-да № 12201,291. на РС Оряхово. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.15.17 (седемдесет хиляди седемстотин двадесет и три точка петнадесет точка седемнадесет) с площ от 7201 (седем хиляди двеста и един) кв.м. в местността "Гола бара" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория на земята:четвърта.Селановци, местност "Гола бара", кад. район 15, ПИ № 70723.15.17 АОС № 2504/21.04.2017 г.вписан под акт № 83, том 2, дв.вх.рег.№ 660/26.04.2017 г. НеИзтегли файла
381508.12.2022 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, Договор за замяна акт № 1 от 15.01.2007 г,т.I,дв.рег.№ 7,п-да № 12201,291. на РС Оряхово. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.15.51 (седемдесет хиляди седемстотин двадесет и три точка петнадесет точка петдесет и един) с площ от 4001 (четири хиляди и един) кв.м. в местността "Гола бара" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория на земята:четвърта.Селановци, местност "Гола бара", кад. район 15, ПИ № 70723.15.51 АОС № 2505/21.04.2017 г.вписан под акт № 82, том 2, дв.вх.рег.№ 659/26.04.2017 г. НеИзтегли файла
381608.12.2022 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, Договор за замяна акт № 1 от 15.01.2007 г,т.I,дв.рег.№ 7,п-да № 12201,291. на РС Оряхово. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.22.30 (седемдесет хиляди седемстотин двадесет и три точка двадесет и два точка тридесет) с площ от 5001 (пет хиляди и един) кв.м. в местността "Околчица" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория на земята:четвърта.Селановци, местност "Околчица", кад. район 22, ПИ № 70723.22.30 АОС № 2502/21.04.2017 г.вписан под акт № 85, том 2, дв.вх.рег.№ 662/26.04.2017 г. НеИзтегли файла
381708.12.2022 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, Договор за замяна акт № 1 от 15.01.2007 г,т.I,дв.рег.№ 7,п-да № 12201,291. на РС Оряхово. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.23.7 (седемдесет хиляди седемстотин двадесет и три точка двадесет и три точка седем) с площ от 5800 (пет хиляди и осемстотин) кв.м. в местността "Околчица" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория на земята:четвърта.Селановци, местност "Околчица", кад. район 23, ПИ № 70723.23.7 АОС № 2501/21.04.2017 г.вписан под акт № 86, том 2, дв.вх.рег.№ 663/26.04.2017 г. НеИзтегли файла
381908.12.2022 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, Договор за замяна акт № 1 от 15.01.2007 г,т.I,дв.рег.№ 7,п-да № 12201,291. агенция по вписванията към РС Оряхово. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.57.8 (седемдесет хиляди седемстотин двадесет и три точка петдесет и седем точка осем) с площ от 2001 (две хиляди и един) кв.м. в местността "Лъката" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория на земята:четвърта.Селановци, местност "Лъката", кад. район 57, ПИ № 70723.57.8 АОС № 2492/13.04.2017 г.вписан под акт № 95, том 2, дв.вх.рег.№ 672/26.04.2017 г. НеИзтегли файла
382008.12.2022 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, Договор за замяна акт № 1 от 15.01.2007 г,т.I,дв.рег.№ 7,п-да № 12201,291. на агенция по вписванията към РС Оряхово. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.57.19 (седемдесет хиляди седемстотин двадесет и три точка петдесет и седем точка деветнадесет) с площ от 5001 (пет хиляди и един) кв.м. в местността "Лъката" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно олзване:нива, категория на земята:четвърта.Селановци, местност "Лъката", кад. район 57, ПИ № 70723.57.19 АОС № 2491/13.04.2017 г.вписан под акт № 96, том 2, дв.вх.рег.№ 673/26.04.2017 г. НеИзтегли файла
379907.12.2022 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, Решение № 7/07.04.1999 г. на ПК Оряхово. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.175.64 (седемдесет хиляди седемстотин двадесет и три точка сто седемдесет и пет точка шестдесет и четири) с площ от 1998 (хиляда деветстотин деветдесет и осем) кв.м. в местността "Косаня" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория на земята:шеста.Селановци, местност Косаня, кад. район 175, ПИ № 70723.175.64   НеИзтегли файла
380007.12.2022 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, Решение № 7/07.04.1999 г. на ПК Оряхово. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.283.23 (седемдесет хиляди седемстотин двадесет и три точка двеста осемдесет и три точка двадесет и три) с площ от 9350 (девет хиляди триста и петдесет) кв.м. в местността "Въртопът" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:изоставено трай насаждение,категория на земята:шеста.Селановци, местност "Въртопът", кад. район 283, ПИ № 70723.283.23   НеИзтегли файла
380207.12.2022 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, Решение № 7/07.04.1999 г. на ПК Оряхово. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.94.306 (седемдесет хиляди седемстотин двадесет и три точка деветдесет и четири точка триста и шест) с площ от 8249 (осем хиляди двеста четиридесет и девет) кв.м. в местността "Ст.село" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:изоставено трай насаждение,категория на земята:четвърта.Селановци, местност "Ст.село", кад. район 94, ПИ № 70723.94.306   НеИзтегли файла
380307.12.2022 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, Решение № 7/07.04.1999 г. на ПК Оряхово. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.184.850 (седемдесет хиляди седемстотин двадесет и три точка сто осемдесет и четири точка осемстотин и петдесет) с площ от 11870 (единадесет хиляди осемстотит и седемдесет) кв.м. в местността "Мончова падина" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:изоставено трай насаждение,категория на земята:трета.Селановци, местност "Мончова падина", кад. район 184, ПИ № 70723.184.850   НеИзтегли файла
380407.12.2022 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, Договор за замяна № 85 т.VI, П-ДА № 291.6070,дв.вх.р.№ 2373 от 18.11.2004 г. на РС Оряхово Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.3.73 (седемдесет хиляди седемстотин двадесет и три точка три точка седемдесет и три) с площ от 1300 ( хиляда и триста ) кв.м. в местността "Мокиевото" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория на земята:шеста.Селановци, местност "Мокиевото", кад. район 3, ПИ № 70723.3.73   НеИзтегли файла
380507.12.2022 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, Решение № 7/07.04.1999 г. на ПК Оряхово. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.32.17 (седемдесет хиляди седемстотин двадесет и три точка тридесет и две точка седемнадесет) с площ от 450 (четиристотин и петдесет) кв.м. в местността "Добрешков гред" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:изоставено трайно насаждение,категория на земята:четвърта.Селановци, местност Добрешков гред, кад. район 32, ПИ № 70723.32.17   НеИзтегли файла
380607.12.2022 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, Решение № 7/07.04.1999 г. на ПК Оряхово. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.35.22 (седемдесет хиляди седемстотин двадесет и три точка тридесет и пет точка двадесет и два) с площ от 8976 (осем хиляди деветстотин седемдесет и шест) кв.м. в местността "Славов гред" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:изоставено трайно насаждение,категория на земята:шеста.Селановци, местност "Славов гред", кад. район 35, ПИ № 70723.35.22   НеИзтегли файла
380707.12.2022 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2, ал.1, т.7 от ЗОС, Договор за замяна № 212, том III, п-да № 291,16573,РЕГ.1619 от 11.06.2008 г. на РС Оряхово. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.36.18 (седемдесет хиляди седемстотин двадесет и три точка тридесет и шест точка осемнадесет) с площ от 3001 (три хилязи и един) кв.м. в местността "Славов гред" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория на земята:четвърта.Селановци, местност "Славов гред", кад. район 36, ПИ № 70723.36.18   НеИзтегли файла
380807.12.2022 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, Решение № 7/07.04.1999 г. на ПК Оряхово. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.37.3 (седемдесет хиляди седемстотин двадесет и три точка тридесет и седем точка три) с площ от 3000 (три хиляди ) кв.м. в местността "Славов гред" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория на земята:четвърта.Селановци, местност "Славов гред", кад. район 37, ПИ № 70723.37.3   НеИзтегли файла
380102.12.2022 г.Публичначл.59 от ЗОС,чл.3,ал.3 от ЗОС, Друг вид самостоятелен обект с идентификатор № 54020.502.827.1.19 / петдесет и четири нула двадесет точка петстотин и две точка осемстотин двадесет и седем точка едно точка деветнадесет/със ЗП-12.50 кв.м , находящ се в масивна сграда № 54020.502.827.1, ет.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 54020.502.827 с предназначение:Административна, делова, сграда.Няма издадена заповед за изменение в КККР.гр.Оряхово, ул."Коста Лулчев"№20, кад. район 502, обект № 54020.502.827.1.19, в сграда № 54020.502.827.1, ет.1 в ПИ №54020.502.827, по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-95 / 09.11.2016 г., АОСп№ 959/01.07.2009 г.вписан под акт №182,том 5,дв.вх.рег. № 8363 от 01.07.2009 г. НеИзтегли файла
379128.11.2022 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, Решение № 7/07.04.1999 г. на ПК Оряхово. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.105.552 (седемдесет хиляди седемстотин двадесет и три точка сто и пет точка петстотин петдесет и два ) с площ от 2446 (две хиляди четиристотин четиридесет и шест) кв.м. в местността "Старите лозя" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:изоставено трайно насаждение,категория на земята:шеста.Селановци, категория шеста, местност "Старите лозя", кад. район 105, ПИ № 70723.105.552   НеИзтегли файла
379228.11.2022 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, Решение № 7/07.04.1999 г. на ПК Оряхово. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.115.584 (седемдесет хиляди седемстотин двадесет и три точка сто и петнадесет точка петстотин осемдесет и четири) с площ от 11505 (единадесет хиляди петстотин и пет) кв.м. в местността "Старите лозя" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:лозе, категория на земята:шеста.Селановци, местност Старите лозя, категория шеста, кад. район 584, ПИ № 70723.115.584  Последно изменение на КККР, засягащо поземления имот:няма данни за изменение.Предишен идентификатор:няма.Номер по предходен план:000584. Носители на други вещни права по данни от КРНИ:няма данни.НеИзтегли файла
379328.11.2022 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, Решение № 7/07.04.1999 г. на ПК Оряхово. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.391.917 (седемдесет хиляди седемстотин двадесет и три точка триста деветдесет и един точка деветстотин и седемнадесет) с площ от 787 (седемстотин осемдесет и седем) кв.м. в местността "Парцелите" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:изоставено трайно насаждение,категория на земята:пета.Селановци, местност "Парцелите",категория пета, кад. район 391, ПИ № 70723.391.917   НеИзтегли файла
379428.11.2022 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, Решение № 7/07.04.1999 г. на ПК Оряхово. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.39.3 (седемдесет хиляди седемстотин двадесет и три точка тридесет и девет точка три) с площ от 6207 (седем хиляди двеста и седем) кв.м. в местността "Славов гред" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:изоставено трайно насаждение, категория на земята:четвърта.Селановци, местност "Славов гред", категория четвърта, кад. район 39, ПИ № 70723.39.3   НеИзтегли файла
379528.11.2022 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, Решение № 7/07.04.1999 г. на ПК Оряхово. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.52.19 (седемдесет хиляди седемстотин двадесет и три точка петдесет и два точка деветнадесет) с площ от 1774 (хиляда седемстотин седемдесет и четири) кв.м. в местността "Лъката" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория на земята:четвърта.Селановци, местност "Лъката", категория четвърта, кад. район 52, ПИ № 70723.52.19   НеИзтегли файла
379628.11.2022 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, Решение № 7/07.04.1999 г. на ПК Оряхово. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.82.1 (седемдесет хиляди седемстотин двадесет и три точка осемдесет и два точка едно) с площ от 1500 (хиляда и петстотин ) кв.м. в местността "Ст.село" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:изоставено трайно насаждение, категория на земята:четвърта.Селановци, местност "Ст.село", категория четвърта, кад. район 82, ПИ № 70723.82.1  Последно изменение на КККР, засягащо поземления имот:няма данни за изменение.Предишен идентификатор:няма.Номер по предходен план:082001. Носители на други вещни права по данни от КРНИ:няма данни.НеИзтегли файла
379728.11.2022 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, Решение № 7/07.04.1999 г. на ПК Оряхово. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.82.40 (седемдесет хиляди седемстотин двадесет и три точка осемдесет и два точка четиридесет) с площ от 1652 (хиляда шестотин петдесет и два ) кв.м. в местността "Ст.село" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:изоставено трайно насаждение, категория на земята:четвърта.Селановци, местност "Ст.село", местност "Ст.село", кад. район 82, ПИ № 70723.82.40   НеИзтегли файла
379828.11.2022 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, Решение № 7/07.04.1999 г. на ПК Оряхово. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.91.13 (седемдесет хиляди седемстотин двадесет и три точка деветдесет и един точка тринадесет) с площ от 2999 (две хиляди деветстотин деветдесет и девет) кв.м. в местността "Ст.село" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:изоставено трайно насаждение,категория на земята:четвърта.Селановци,местност "Ст.село", кад. район 91,ПИ № 70723.91.13  Последно изменение на КККР, засягащо поземления имот:няма данни за изменение. Предишен идентификатор:няма.Номер по предходен план:091013. Носители на други вещни права по данни от КРНИ:няма данни.Сгради, които попадат върху имота:няма данни за сгради.НеИзтегли файла
378123.11.2022 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.3,ал.3 от ЗОС,§ 42 от ПЗР на ЗИД на ЗОС ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54020.501.242 (петдесет и четири нула двадесет точка петстотин и едно точка двеста четиридесет и два) с площ от 1065 (хиляда шестдесет и пет) кв.м. в урбанизирана територия на гр.Оряхово, представляващ по начин на трайно ползване:ниско застрояване ( до 10 м.).гр.Оряхово, ул."Сергей Румянцев"№ 47, кад. район 501, ПИ № 54020.501.242 АОС № 1500/17.05.2011 г.вписан под акт № 83, том IV, п-да № 19136, дв.вх.рег.№ 1202/19.05.2011 г. НеИзтегли файла
378223.11.2022 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.3,ал.3 от ЗОС,§ 42 от ПЗР на ЗИД на ЗОС ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54020.501.85 (петдесет и четири нула двадесет точка петстотин и едно точка осемдесет и пет) с площ от 632 (шестотин тридесет и два) кв.м. в урбанизирана територия на гр.Оряхово, представляващ по начин на трайно ползване:ниско застрояване ( до 10 м.).гр.Оряхово, ул."Сергей Румянцев" №106, кад. район 501, ПИ № 54020.501.85   НеИзтегли файла
378323.11.2022 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, Решение № 7/07.04.1999 г. на ПК Оряхово Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.105.528 (седемдесет хиляди седемстотин двадесет и три точка сто и пет точка петстотин двадесет и осем) с площ от 1590 (хиляда петстотин и деветдесет) кв.м. в местността "Старите лозя" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:изоставено трайно насаждение,категория на земята:шеста.Селановци, местност Старите лозя, категория шеста, кад. район 105, ПИ № 70723.105.528   НеИзтегли файла
378423.11.2022 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, Решение № 7/07.04.1999 г. на ПК Оряхово. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.109.568 (седемдесет хиляди седемстотин двадесет и три точка сто и девет точка петстотин шестдесет и осем) с площ от 3910 (три хиляди деветстотин и десет) кв.м. в местността "Старите лозя" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:изоставено трайно насаждение,категория на земята:шеста.Селановци, местност Старите лозя,категория шеста, кад. район 109, ПИ № 70723.109.568   НеИзтегли файла
378523.11.2022 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, Решение № 7/07.04.1999 г. на ПК Оряхово. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.115.585 (седемдесет хиляди седемстотин двадесет и три точка сто и петнадесет точка петстотин осемдесет и пет) с площ от 1340 (хиляда триста и четиридесет) кв.м. в местността "Старите лозя" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:изоставено трайно насаждение, категория на земята:шестаСелановци, местност "Старите лозя", категория шеста, кад. район 115, ПИ № 70723.115.585   НеИзтегли файла
378623.11.2022 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, Решение № 7/07.04.1999 г. на ПК Оряхово. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.115.587 (седемдесет хиляди седемстотин двадесет и три точка сто и петнадесет точка петстотин осемдесет и седем) с площ от 18994 (осемнадесет хиляди деветстотин деветдесет и четири) кв.м. в местността "Старите лозя" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:лозе, категория на земята:шестаСелановци, местност Старите лозя, категория шеста, кад. район 115, ПИ № 70723.115.587   НеИзтегли файла
378723.11.2022 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, Решение № 7/07.04.1999 г. на ПК Оряхово. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.123.592 (седемдесет хиляди седемстотин двадесет и три точка сто двадесет и три точка петстотин деветдесет и два) с площ от 14377 (четиринадесет хиляди триста седемдесет и седем) кв.м. в местността "Могилите" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:изоставено трайно насаждение,категория на земята:трета.Селановци, местност "Могилите", категория трета, кад. район 123, ПИ № 70723.123.592   НеИзтегли файла
378823.11.2022 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, Решение № 7/07.04.1999 г. на ПК Оряхово. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.109.593 (седемдесет хиляди седемстотин двадесет и три точка сто и девет точка петстотин деветдесет и три) с площ от 1489 (хиляда четиристотин осемдесет и девет) кв.м. в местността "Старите лозя" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:изоставено трайно насаждение,категория на земята:шеста.Селановци, местност Старите лозя, категория шеста, кад. район 109, ПИ № 70723.109.593   НеИзтегли файла
378923.11.2022 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, Решение № 7/07.04.1999 г. на ПК Оряхово. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.123.602 (седемдесет хиляди седемстотин двадесет и три точка сто двадесет и три точка шестотин и два) с площ от 2603 (две хиляди шестотин и три) кв.м. в местността "Старите лозя" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:изоставено трайно насаждение,категория на земята:пета.Селановци, местност Старите лозя, категория пета, кад. район 123, ПИ № 70723.123.602   НеИзтегли файла
379023.11.2022 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, Решение № 7/07.04.1999 г. на ПК Оряхово. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.163.847 (седемдесет хиляди седемстотин двадесет и три точка сто шестдесет и три точка ( осемстотин четиридесет и седем) с площ от 3427 (три хиляди четиристотин двадесет и седем) кв.м. в местността "Малкия косан" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:изоставено трайно насаждение, категория на земята:четвърта.Селановци, местност "Малкия косан", категория четвърта, кад. район 163, ПИ № 70723.163.847   НеИзтегли файла
376922.11.2022 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, Решение № 7/07.04.1999 г. на ПК Оряхово Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.11.271 (седемдесет хиляди седемстотин двадесет и три точка единадесет и с площ от 2968 (две хиляди деветстотин шестдесет и осем) кв.м. в местността "Блатото" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:овощна градина,категория на земята:шеста.Селановци, местност "Блатото", категория шеста, кад. район 271, ПИ № 70723.11.271   НеИзтегли файла
377022.11.2022 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, Решение № 7/07.04.1999 г. на ПК Оряхово. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.15.275 (седемдесет хиляди седемстотин двадесет и три точка петнадесет точка двеста седемдесет и пет) с площ от 13252 (тринадест хиляди двеста петдесет и два) кв.м. в местността "Гола Бара" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:изоставено трайно насаждение, категория на земята:десета.Селановци, местност "Гола бара", категория десета, кад. район 15, ПИ № 70723.15.275   НеИзтегли файла
            
Страница 1 от 77 (3840 записа)
Предишна
[1]
2
3
4
5
6
7
75
76
77
Следваща
[Условие]Създаване на филтър