ОБЩИНА ОРЯХОВО

WEB регистри
Изтеглете колона тук, за да групирате по нея
Номер
Дата
Собственост
Правно основание за издаване
Заповед на кмета
Вид и описание на имот
Местонахождение
Граници на имота
Номер и дата на съставени по-рано актове
Предоставени права
Отдаден под наем
Файл
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
406307.12.2023 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.3, ал.3 от ЗОС,Решение № 451 по Протокол № 50/15.12.2022 г.на ОбС Оряхово, Решение № 571 по Протокол № 61/14.08.2023 г.на ОбС Оряхово. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.68.113 (седемдесет хиляди седемстотин двадесет и три точка шестдесет и осем точка сто и тринадесет) с площ от 38620 кв.м.(тридесет и осем хиляди шестотин и двадесет квадратни метра) в местността "Лесковски връх" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория шеста.Селановци, местност "Лесковски връх", кад. район 68, ПИ № 70723.68.113, категория шеста АОС № 3906/13.02.2023 г.вх.рег.№ 314, дв.вх.р.№ 309 от 14.02.2023 г.,акт № 175,т.1. НеИзтегли файла
406407.12.2023 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.3, ал.3 от ЗОС,Решение № 451 по Протокол № 50/15.12.2022 г.на ОбС Оряхово, Решение № 571 по Протокол № 61/14.08.2023 г.на ОбС Оряхово. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.68.114 (седемдесет хиляди седемстотин двадесет и три точка шестдесет и осем точка сто и четиринадесет) с площ от 2395 кв.м.(две хиляди триста деветдесет и пет квадратни метра) в местността "Лесковски връх" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория шеста.Селановци, местност "Лесковски връх", кад. район 68, категория шеста. АОС № 3906/13.02.2023 г.вх.рег.№ 314, дв.вх.р.№ 309 от 14.02.2023 г.,акт № 175,т.1. НеИзтегли файла
406220.11.2023 г.Публичначл.59 от ЗОС,чл.3,ал.2,т.3 от ЗОС ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54020.502.1597 (петдесет и четири нула двадесет точка петстотин и два точка хиляда петстотин деветдесет и седем) с площ от 40033 (четиридесет хиляди и тридесет и три) кв.м. в урбанизирана територия на гр.Оряхово, представляващ по начин на трайно ползване:за друг обществен обект, комплекс,ведно с построената в него: Сграда 54020.502.1597.1-ЗП-174 кв.м., брой етажи 1, с предназначение:Спортна сграда, база-собственост на Община Оряхово-ЕИК:000193414.гр.Оряхово, ул."Ген.Гурко" № 2, кад. район 502, ПИ № 54020.502.1597 и сграда с № 54020.502.1597.1 АОпС№ 121/11.06.2001 г.вписан под акт № 60,том 7,п-да № 291, описна № 1309, дв.вх.рег.№ 2859 от 12.09.2008 г. НеИзтегли файла
405914.11.2023 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.3,ал.3 от ЗОС,§ 42 от ПЗР на ЗИД на ЗОС ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54020.501.166 (петдесет и четири нула двадесет точка петстотин и едно точка сто шестдесет и шест) с площ от 605 (шестотин и пет) кв.м. в урбанизирана територия на гр.Оряхово, представляващ по начин на трайно ползване:ниско застрояване ( до 10 м.).гр.Оряхово, ул."Цанко Церковски" № 11, кад. район 501,ПИ № 54020.501.166   НеИзтегли файла
406014.11.2023 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.3,ал.3 от ЗОС,§ 42 от ПЗР на ЗИД на ЗОС ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54020.502.1402 (петдесет и четири нула двадесет точка петстотин и два точка хиляда четиристотин и два) с площ от 900 ( деветстотин ) кв.м. в урбанизирана територия на гр.Оряхово, представляващ по начин на трайно ползване:ниско застрояване ( до 10 м.).гр.Оряхово, ул."Иван Вазов" №73, кад. район 502, ПИ № 54020.502.1402 АОчС№ 608/12.03.2008 г.вписан под акт № 141,том II, дв.вх.рег.№ 713 ,п-да № 291, описна № 353 от 21.03.2008 г., НеИзтегли файла
406114.11.2023 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.3,ал.3 от ЗОС,§ 42 от ПЗР на ЗИД на ЗОС. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54020.502.1403 (петдесет и четири нула двадесет точка петстотин и два точка хиляда четиристотин и три) с площ от 1080 (хиляда и осемдесет) кв.м. в урбанизирана територия на гр.Оряхово, представляващ по начин на трайно ползване:ниско застрояване ( до 10 м.).гр.Оряхово, ул."Иван Вазов" № 75, кад. район 502, ПИ № 54020.502.1403 АОчС№ 609/12.03.2008 г.вписан под акт № 142,том II, дв.вх.рег.№ 714 ,п-да № 291, описна № 354 от 21.03.2008 г., АОчС№ 610/12.03.2008 г.вписан под акт № 143,том II, дв.вх.рег.№ 715 ,п-да 291, описна № 355 от 21.03.2008 г НеИзтегли файла
405523.10.2023 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.3,ал.3 от ЗОС,§ 42 от ПЗР на ЗИД на ЗОС Урегулиран поземлен имот № 70723.501.1803 в кв.390, п.XX-1803 с площ от 952.7 кв.м., зона втора, ул. "Васил Левски"№ 33 , представляващ дворно място за индивидуално жилищно строителство с отстъпено право на строеж с площ от 952.7 кв.м.Селановци, ул. "Васил Левски"№33, кад. район 501, кв. 390, парцел XX-1803,ПИ № 70723.501.1803Изток:имот № 501.2119 на Венцислав Стоянов Ангелов Запад:имот № 501.9137- ул."Васил Левски"на Община Оряхово Север:имот № 501.1804 на Община Оряхово, Александър Петков Алеков, Живко Петков Алеков и Кръстяна Петкова Геновска Юг:имот № 501.1802 на н-ци на Игнат Илиев Маджарски  НеИзтегли файла
405623.10.2023 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.3,ал.3 от ЗОС,§ 42 от ПЗР на ЗИД на ЗОС ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54020.503.213 (петдесет и четири нула двадесет точка петстотин и три точка двеста и тринадесет) с площ от 941 (деветстотин четиридесет и един) кв.м. в урбанизирана територия на гр.Оряхово, представляващ по начин на трайно ползване:ниско застрояване ( до 10 м.).гр.Оряхово, ул."Александър Стамболийски", кад. район 503, зона 1,ПИ № 54020.503.213   НеИзтегли файла
405723.10.2023 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.3,ал.3 от ЗОС,§ 42 от ПЗР на ЗИД на ЗОС, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54020.503.215 (петдесет и четири нула двадесет точка петстотин и три точка двеста и петнадесет) с площ от 202 (двеста и два) кв.м. в урбанизирана територия на гр.Оряхово, представляващ по начин на трайно ползване:ниско застрояване ( до 10 м.).гр.Оряхово, ул."Александър Стамболийски", кад. район 503, зона 1,ПИ № 54020.503.215   НеИзтегли файла
405823.10.2023 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.3,ал.3 от ЗОС,§ 42 от ПЗР на ЗИД на ЗОС, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54020.503.216 (петдесет и четири нула двадесет точка петстотин и три точка двеста и шестнадесет) с площ от 199 (сто деветдесет и девет) кв.м. в урбанизирана територия на гр.Оряхово, представляващ по начин на трайно ползване:ниско застрояване ( до 10 м.).гр.Оряхово, ул."Александър Стамболийски", кад. район 503, зона 1, ПИ № 54020.503.216   НеИзтегли файла
405318.10.2023 г.Публичначл.59 от ЗОС,чл.3, ал.2,т.3 от ЗОС, §42 от ПЗР на ЗИД на ЗОС, Решение № 583 по Протокол № 63/14.09.2023 г.на ОбС Оряхово, Заповед № РД-08-27/08.08.2023 г.на Кмет на Община Оряхово, по действащ ПУП на Горни Вадин,одобрен със Заповед № 233/14.02.1974 г.изменен със Заповед № РД-08-33/15.08.2023 г.на ЗА Кмет на Обшина Оряхово. Урегулиран поземлен имот № 16451.501.541 в кв.12 в парцел XI-541"За плувен басейн" с площ от 3579 кв.м., находящ се на ул. "Леденика".Горни Вадин, ул "Леденика", кад. район 501, кв. 12, парцел XI-541,ПИ №16451.501.541 АОпС № 3985/11.05.2023 г.,вписан под акт №133,том III,вх.рег. № 1138,дв.вх.р 1128 от 15.05.2023 г. НеИзтегли файла
405418.10.2023 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.3, ал.2,т.3 от ЗОС, §42 от ПЗР на ЗИД на ЗОС, чл.60, ал.1 от ЗОС, Решение № 583 по Протокол № 63/14.09.2023 г.на ОбС Оряхово, Заповед № РД-08-27/08.08.2023 г.на Кмет на Община Оряхово, по действащ ПУП на Горни Вадин,одобрен със Заповед № 233/14.02.1974 г.изменен със Заповед № РД-08-33/15.08.2023 г.на ЗА Кмет на Обшина Оряхово. Урегулиран поземлен имот № 16451.501.542 в кв.12 в парцел XIX-542 "За малкоетажно жил.застрояване" с площ от 1506 кв.м., находящ се на ул. "Леденика".Горни Вадин,ул. "Леденика", кад. район 501, кв. 12, парцел XIX-542,ПИ № 16451.501.542 АОпС № 3985/11.05.2023 г.,вписан под акт №133,том III,вх.рег. № 1138,дв.вх.р 1128 от 15.05.2023 г. НеИзтегли файла
405214.09.2023 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.3,ал.3 от ЗОС,§ 42 от ПЗР на ЗИД на ЗОС. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54020.502.1345 (петдесет и четири нула двадесет точка петстотин и два точка хиляда триста четиридесет и пет) с площ от 207 (двеста и седем) кв.м. в урбанизирана територия на гр.Оряхово, представляващ по начин на трайно ползване:ниско застрояване ( до 10 м.).гр.Оряхово ,ул."Ген.Тотлебен" № 4, кад. район 502,ПИ № 54020.502.1345   НеИзтегли файла
405117.07.2023 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.3,ал.3 от ЗОС,§ 42 от ПЗР на ЗИД на ЗОС ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54020.501.76 (петдесет и четири нула двадесет точка петстотин и едно точка седемдесет и шест) с площ от 602 (шестотин и два) кв.м. в урбанизирана територия на гр.Оряхово, представляващ по начин на трайно ползване:ниско застрояване ( до 10 м.).гр.Оряхово, ул."Цанко Церковски" № 75, кад. район 501, ПИ № 54020.501.76   НеИзтегли файла
405013.07.2023 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, Решение № 6/25.11.1995 г. на ПК Оряхово. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 54386.287.16 (петдесет и четири хиляди триста осемдесет и шест точка двеста осемдесет и седем точка шестнадесет) с площ от 6285 (шест хиляди двеста осемдесет и пет) кв.м. в местността "Соватище" в землището на Остров с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:изоставено трайно насаждение категория четвърта.Остров, местност "Соватище", категория четвърта, кад. район 287,ПИ № 54386.287.16   НеИзтегли файла
404803.07.2023 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.3,ал.3 от ЗОС,§ 42 от ПЗР на ЗИД на ЗОС, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54020.501.389 (петдесет и четири нула двадесет точка петстотин и един точка триста осемдесет и девет) с площ от 4419 (четири хиляди четиристотин и деветнадесет) кв.м. в урбанизирана територия на гр.Оряхово, представляващ по начин на трайно ползване:комплексно застрояване.гр.Оряхово, ул."Христо Смирненски" №7, кад. район 501,ПИ №54020.501.389 АОчС№ 702/06.10.2008 г.вписан под акт № 104,том 8,п-да № 330, дв.вх.рег.№ 3342 от 15.10.2008 г. НеИзтегли файла
404903.07.2023 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.3,ал.3 от ЗОС,§ 42 от ПЗР на ЗИД на ЗОС ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54020.501.134 (петдесет и четири нула двадесет точка петстотин и един точка сто тридесет и четири) с площ от 1089 ( хиляда осемдесет и девет) кв.м. в урбанизирана територия на гр.Оряхово, представляващ по начин на трайно ползване:ниско застрояване ( до 10 м.).гр.Оряхово, ул."Цанко Церковски" № 41, кад. район 501,ПИ № 54020.501.134   НеИзтегли файла
404712.06.2023 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.3,ал.3 от ЗОС,§ 42 от ПЗР на ЗИД на ЗОС ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54020.503.724 (петдесет и четири нула двадесет точка петстотин и три точка седемстотин двадесет и четири) с площ от 397 (триста деветдесет и седем) кв.м. в урбанизирана територия на гр.Оряхово, представляващ по начин на трайно ползване:ниско застрояване ( до 10 м.).гр.Оряхово, ул."Йордан Йонов" № 1-А, кад. район 503,ПИ № 54020.503.724 АОчС№ 1507/13.06.2011 г.вписан под акт № 42,том 5,п-да № 20194, дв.вх.рег.№ 4572 от 22.06.2011 г. НеИзтегли файла
404608.06.2023 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.3,ал.3 от ЗОС,§ 42 от ПЗР на ЗИД на ЗОС ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54020.502.1283 (петдесет и четири нула двадесет точка петстотин и два точка хиляда двеста осемдесет и три) с площ от 519 (петстотин и деветнадесет) кв.м. в урбанизирана територия на гр.Оряхово, представляващ по начин на трайно ползване:ниско застрояване ( до 10 м.).гр.Оряхово, ул."Ген.Тотлебен" № 3, кад. район 502, ПИ № 54020.502.1283 АОчС№ 587/29.02.2008 г.вписан под акт № 69,том 2, п-да № 291, дв.вх.№ 520, описна №280/2008 от 13.03.2008 г. НеИзтегли файла
404407.06.2023 г.Частначл.59 от ЗОС, § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС, Решение № 514 по Протокол № 56/27.04.2023 г.на ОбС Оряхово и Заповед № РД-08-11/19.05.2023 г.на Кмет на Община,по кад.основа на план, одобр.със Заповед №232/14.02.1974 г.на ОНС гр.Враца по действащ ПУП-ЗРП одобрен съсЗаповед №232/14.02.1974 г.на ОНС гр.Враца,изменен със Заповед № РД-08-12/06.06.2023 г.за изм.на ПУП-ЗРП на Кмет на Община. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 22321.501.31 (двадесет и две хиляди триста двадесет и един точка петстотин и един точка тридесет и един) с площ от 1016 (хиляда и шестнадесет) кв.м. в Долни Вадин, урегулиран в парцел VIII "За етнографски музей" в квартал:18 ведно с построената в него сграда, както следва: 1.Едноетажна паянтова сграда " Музей"- "Етнографска къща-Младен Павлов" с кад. № 501.31.1 със ЗП-52 кв.м, брой етажи-1, състояща се от две стаи и коридор.Построена 1872 г.Долни Вадин,ул. "Младен Павлов" № 7, кад. район 501, кв. 18, парцел VIII, ПИ № 22321.501.31 и сграда № 22321.501.31.1 АОСч № 3908/21.02.2023 г.вписан под акт № 193, том 1, вх.рег.№ 358, дв.вх.рег.352 от 22.02.2023 г. НеИзтегли файла
404507.06.2023 г.Частначл.59 от ЗОС, § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС, Решение № 514 по Протокол № 56/27.04.2023 г.на ОбС Оряхово и Заповед № РД-08-11/19.05.2023 г.на Кмет на Община,по кад.основа на план, одобр.със Заповед № 232/14.02.1974 г.на ОНС гр.Враца по действащ ПУП-ЗРП, одобрен със Заповед № 232/14.02. 1974 г.на ОНС гр.Враца,изменен със Заповед № РД-08-12/ 06.06.2023 г.за изм.на ПУП-ЗРП на Кмет на Община УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 22321.501.339 (двадесет и две хиляди триста двадесет и един точка петстотин и един точка триста тридесет и девет) с площ от 1955 (хиляда деветстотин петдесет и пет) кв.м. в Долни Вадин, урегулиран в парцел IX "За обществено обслужване" в квартал:18, представляващ празно дворно място.Долни Вадин, ул."Младен Павлов" № 7А, кад. район 501, кв.18, парцел IX, ПИ №22321.501.339 АОСч № 3908/21.02.2023 г.вписан под акт № 193,том 1,вх.рег.№ 358,дв.вх.рег.352 от 22.02.2023 г. НеИзтегли файла
404006.06.2023 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.2 от ЗОС,чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ, Зап.№ 178/16.12.2010 г.на Директор ОДЗ гр.Враца и Протоколно решение от 13.12.2010 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 54386.22.60 (петдесет и четири хиляди триста осемдесет и шест точка двадесет и два точка шестдесет) с площ от 121 (сто двадесет и един) кв.м. в местността "Блатото" в землището на Остров с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:изоставено трайно насаждение категория десета.Остров, местността "Блатото", категория десета, кад. район 22,ПИ №54386.22.60   НеИзтегли файла
404106.06.2023 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.2 от ЗОС,чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ, Зап.№ 178/16.12.2010 г.на Директор ОДЗ гр.Враца и Протоколно решение от 13.12.2010 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 54386.25.2 (петдесет и четири хиляди триста осемдесет и шест точка двадесет и пет точка два) с площ от 3731 (три хиляди седемстотин тридесет и един) кв.м. в местността "Блатото" в землището на Остров с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:изоставено трайно насаждение, категория четвърта.Остров, местност "Блатото",категория четвърта,кад. район 25,ПИ № 54386.25.2   НеИзтегли файла
404206.06.2023 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.2 от ЗОС,чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ, Зап.№ 178/16.12.2010 г.на Директор ОДЗ гр.Враца и Протоколно решение от 13.12.2010 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 54386.25.6 (петдесет и четири хиляди триста осемдесет и шест точка двадесет и пет точка шест) с площ от 1748 ( хиляда седемстотин четиридесет и осем) кв.м. в местността "Блатото" в землището на Остров с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:изоставено трайно насаждение, категория четвърта.Остров, местност "Блатото",категория четвърта, кад. район 25,ПИ № 54386.25.6   НеИзтегли файла
404306.06.2023 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.2 от ЗОС,чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ, Зап.№ 178/16.12.2010 г.на Директор ОДЗ гр.Враца и Протоколно решение от 13.12.2010 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 54386.32.3 (петдесет и четири хиляди триста осемдесет и шест точка тридесет и два точка три) с площ от 34712 ( тридесет и четири хиляди седемстотин и дванадесет) кв.м. в местността "Блатото" в землището на Остров с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:овощна градина, категория четвърта.Остров, местност "Блатото",категория четвърта, кад. район 32,ПИ № 54386.32.3   НеИзтегли файла
403105.06.2023 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.3,ал.3 от ЗОС,§ 42 от ПЗР на ЗИД на ЗОС ,Заповед № РД-18-ДС-52/22.05.2023 г.но Областен управител гр.Враца. Поземлен имот с № 70723.501.2110, урегулиран в парцел IV-2110 с площ от 1003.0 кв.м.в кв.390, представляващ дворно място за индивидуално жилищно строителство с площ от 1002.5 кв.м, находящ се във II-ра зона, IV категория на населено място с административен адрес:ул."Пламък"№ 6.Селановци, ул."Пламък"№ 6Q кад. район 501, кв. 390, парцел IV-2110, ПИ № 70723.501.2110 Акт №1251/2777/16.09.1966 г НеИзтегли файла
403205.06.2023 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.2 от ЗОС,чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ, Зап.№ 178/16.12.2010 г.на Директор ОДЗ гр.Враца и Протоколно решение от 13.12.2010 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 54386.7.65 (петдесет и четири хиляди триста осемдесет и шест точка седем точка шестдесет и пет) с площ от 9245 (девет хиляди двеста четиридесет и пет) кв.м. в местността "Блатото" в землището на Остров с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:изоставено трайно насаждение категория четвърта.Остров, местност "Блатото", категория четвърта, кад. район 7,ПИ № 54386.7.65   НеИзтегли файла
403305.06.2023 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.2 от ЗОС,чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ, Зап.№ 178/16.12.2010 г.на Директор ОДЗ гр.Враца и Протоколно решение от 13.12.2010 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 54386.105.73 (петдесет и четири хиляди триста осемдесет и шест точка сто и пет точка седемдесет и три) с площ от 1954 ( хиляда деветстотин петдесет и четири) кв.м. в местността "Трите морета" в землището на Остров с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:изоставено трайно насаждение категория четвърта.Остров, местност "Трите морета",категория четвърта, кад. район 105, ПИ № 54386.105.73   НеИзтегли файла
403405.06.2023 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.2 от ЗОС,чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ, Зап.№ 178/16.12.2010 г.на Директор ОДЗ гр.Враца и Протоколно решение от 13.12.2010 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 54386.58.610 (петдесет и четири хиляди триста осемдесет и шест точка петдесет и осем точка шестотин и десет) с площ от 9636 (девет хиляди шестотин тридесет и шест) кв.м. в местността "Край село" в землището на Остров с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:изоставено трайно насаждение категория шеста.Остров, местност "Край село", категория шеста, кад. район 58, ПИ № 54386.58.610   НеИзтегли файла
403505.06.2023 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.2 от ЗОС,чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ, Зап.№ 178/16.12.2010 г.на Директор ОДЗ гр.Враца и Протоколно решение от 13.12.2010 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 54386.57.644 (петдесет и четири хиляди триста осемдесет и шест точка петдесет и седем точка шестотин четиридесет и четири) с площ от 9313 (девет хиляди триста и тринадесет) кв.м. в местността "Край село" в землището на Остров с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:изоставено трайно насаждение, категория шеста.Остров, местност "Край село", категория шеста, кад. район 57, ПИ № 54386.57.644   НеИзтегли файла
403605.06.2023 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.2 от ЗОС,чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ, Зап.№ 178/16.12.2010 г.на Директор ОДЗ гр.Враца и Протоколно решение от 13.12.2010 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 54386.57.646 (петдесет и четири хиляди триста осемдесет и шест точка петдесет и седем точка шестотин четиридесет и шест) с площ от 8056 (осем хиляди и петдесет и шест ) кв.м. в местността "Сураш" в землището на Остров с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:изоставено трайно насаждение, категория седма.Остров, местност "Сураш",категория седма, кад. район 57,ПИ № 54386.57.646   НеИзтегли файла
403705.06.2023 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.2 от ЗОС,чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ, Зап.№ 178/16.12.2010 г.на Директор ОДЗ гр.Враца и Протоколно решение от 13.12.2010 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 54386.511.683 (петдесет и четири хиляди триста осемдесет и шест точка петстотин и единадесет точка шестотин осемдесет и три) с площ от 19441 (деветнадесет хиляди четиристотин четиридесет и един ) кв.м. в местността "Край село" в землището на Остров с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:изоставено трайно насаждение, категория шеста.Остров, местност "Край село" ,категория шеста, кад. район 511, ПИ № 54386.511.683 АОчС№ 1532/27.02.2012 г.вписан под акт № 40,том 2,дв.вх.рег.№ 514 от 22.03.2012 г. НеИзтегли файла
403805.06.2023 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.2 от ЗОС,чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ, Зап.№ 178/16.12.2010 г.на Директор ОДЗ гр.Враца и Протоколно решение от 13.12.2010 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 54386.14.1 (петдесет и четири хиляди триста осемдесет и шест точка четиринадесет точка едно) с площ от 5126 (пет хиляди сто двадесет и шест) кв.м. в местността "Блатото" в землището на Остров с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:изоставено трайно насаждение категория четвърта.Остров, местност "Блатото", категория четвърта, кад. район 14, ПИ № 54386.14.1   НеИзтегли файла
403905.06.2023 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.2 от ЗОС,чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ, Зап.№ 178/16.12.2010 г.на Директор ОДЗ гр.Враца и Протоколно решение от 13.12.2010 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 54386.18.3 (петдесет и четири хиляди триста осемнадесет точка три ) с площ от 7044 (седем хиляди и четиридесет и четири) кв.м. в местността "Блатото" в землището на Остров с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:изоставено трайно насаждение, категория четвърта.Остров, местност "Блатото",категория четвърта, кад. район 18, ПИ № 54386.18.3   НеИзтегли файла
403001.06.2023 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.3,ал.3 от ЗОС,§ 42 от ПЗР на ЗИД на ЗОС Поземлен имот с № 70723.501.605, урегулиран в парцел VII-605,кв.342"а", представляващ дворно място за индивидуално жилищно строителство с площ от 913 кв.м, находящ се във II-ра зона, IV категория на населено място с административен адрес:ул."Капитан Петко Войвода"/"Игнат Донов"/ № 75.Селановци, ул."Капитан Петко Войвода"/"Игнат Донов"/ № 75, кад. район 501, кв. 342 А, парцел VII-605,ПИ № 70723.501.605   НеИзтегли файла
401723.05.2023 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.2 от ЗОС,чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ, Зап.№ 178/16.12.2010 г.на Директор ОДЗ гр.Враца и Протоколно решение от 13.12.2010 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 54386.503.51 (петдесет и четири хиляди триста осемдесет и шест точка петстотин и три точка петдесет и един) с площ от 16152 (шестнадесет хиляди сто петдесет и два) кв.м. в местността "Д.Лозя" в землището на Остров с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:гори и храсти в земеделска земя, категория седма.Остров, местност Д.Лозя, категория седма, кад. район 503, ПИ № 54386.503.51   НеИзтегли файла
401823.05.2023 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.2 от ЗОС,чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ, Зап.№ 178/16.12.2010 г.на Директор ОДЗ гр.Враца и Протоколно решение от 13.12.2010 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 54386.504.670 (петдесет и четири хиляди триста осемдесет и шест точка петстотин и четири точка шестотин и седемдесет) с площ от 10374 (десет хиляди триста седемдесети четири) кв.м. в местността "Дисагите" в землището на Остров с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:гори и храсти в земеделска земя, категория седма.Остров, местност "Дисагите", категория седма, кад. район 504, ПИ № 54386.504.670   НеИзтегли файла
401923.05.2023 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.2 от ЗОС,чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ, Зап.№ 178/16.12.2010 г.на Директор ОДЗ гр.Враца и Протоколно решение от 13.12.2010 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 54386.24.8 (петдесет и четири хиляди триста осемдесет и шест точка двадесет и четири точка осем) с площ от 12782 (дванадесет хиляди седемстотин осемдесет и два) кв.м. в местността "Блатото" в землището на Остров с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:гори и храсти в земеделска земя, категория четвърта.Остров, местност "Блатото",категория четвърта, кад. район 24,ПИ № 54386.24.8   НеИзтегли файла
402023.05.2023 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.2 от ЗОС,чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ, Зап.№ 178/16.12.2010 г.на Директор ОДЗ гр.Враца и Протоколно решение от 13.12.2010 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 54386.25.6 (петдесет и четири хиляди триста осемдесет и шест точка двадесет и пет точка шест) с площ от 1748 (хиляда седемстотин четиридесет и осем) кв.м. в местността "Блатото" в землището на Остров с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:изоставено трайно насаждение, категория четвърта.Остров, местност "Блатото",категория четвърта, кад. район 25,ПИ № 54386.25.6   НеИзтегли файла
402123.05.2023 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.2 от ЗОС,чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ, Зап.№ 178/16.12.2010 г.на Директор ОДЗ гр.Враца и Протоколно решение от 13.12.2010 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 54386.26.7 (петдесет и четири хиляди триста осемдесет и шест точка двадесет и шест точка седем) с площ от 704 ( седемстотин и четири) кв.м. в местността "Блатото" в землището на Остров с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:гори и храсти в земеделска земя, категория четвърта.Остров, местност "Блатото", категория четвърта, кад. район 26, ПИ № 54386.26.7   НеИзтегли файла
402223.05.2023 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.2 от ЗОС,чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ, Зап.№ 178/16.12.2010 г.на Директор ОДЗ гр.Враца и Протоколно решение от 13.12.2010 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 54386.26.34 (петдесет и четири хиляди триста осемдесет и шест точка дведесет и шест точка тридесет и четири) с площ от 159 ( сто петдесет и девет) кв.м. в местността "Блатото" в землището на Остров с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:гори и храсти в земеделска земя, категория четвърта.Остров, местност "Блатото", категория четвърта, кад. район 26, ПИ № 54386.26.34   НеИзтегли файла
402323.05.2023 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.2 от ЗОС,чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ, Зап.№ 178/16.12.2010 г.на Директор ОДЗ гр.Враца и Протоколно решение от 13.12.2010 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 54386.26.36 (петдесет и четири хиляди триста осемдесет и шест точка двадесет и шест точка тридесет и шест) с площ от 179 ( сто седемдесет девет) кв.м. в местността "Блатото" в землището на Остров с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:гори и храсти в земеделска земя, категория четвърта.Остров, местност "Блатото", категория четвърта, кад. район 26, ПИ № 54386.26.36   НеИзтегли файла
402423.05.2023 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.2 от ЗОС,чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ, Зап.№ 178/16.12.2010 г.на Директор ОДЗ гр.Враца и Протоколно решение от 13.12.2010 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 54386.28.14 (петдесет и четири хиляди триста осемдесет и шест точка двадесет и осем точка четиринадесет) с площ от 44 (четиридесет и четири) кв.м. в местността "Блатото" в землището на Остров с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:гори и храсти в земеделска земя, категория четвърта.Остров, местност "Блатото",категория четвърта, кад. район 28, ПИ № 54386.28.14   НеИзтегли файла
402523.05.2023 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.2 от ЗОС,чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ, Зап.№ 178/16.12.2010 г.на Директор ОДЗ гр.Враца и Протоколно решение от 13.12.2010 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 54386.32.5 (петдесет и четири хиляди триста осемдесет и шест точка тридесет и два точка пет) с площ от 7535 (седем хиляди петстотин тридесет и пет) кв.м. в местността "Блатото" в землището на Остров с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:изоставено трайно насаждение, категория четвърта.Остров, местност "Блатото", категория четвърта, кад. район 32, ПИ № 54386.32.5   НеИзтегли файла
402623.05.2023 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.2 от ЗОС,чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ, Зап.№ 178/16.12.2010 г.на Директор ОДЗ гр.Враца и Протоколно решение от 13.12.2010 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 54386.33.14 (петдесет и четири хиляди триста осемдесет и шест точка тридесет и три точка четиринадесет) с площ от 1273 ( хиляда двеста седемдесет и три) кв.м. в местността "Блатото" в землището на Остров с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване: изоставено трайно насаждение, категория четвърта.Остров, местност "Блатото", категория четвърта, кад. район 33, ПИ № 54386.33.14   НеИзтегли файла
402723.05.2023 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.2 от ЗОС,чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ, Зап.№ 178/16.12.2010 г.на Директор ОДЗ гр.Враца и Протоколно решение от 13.12.2010 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 54386.312.3 (петдесет и четири хиляди триста осемдесет и шест точка триста и дванадесет точка три) с площ от 493 (четиристотин деветдесет и три) кв.м. в местността "Совата" в землището на Остров с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:гори и храсти в земеделска земя, категория седма.Остров, местност "Совата", категория седма, кад. район 312, ПИ № 54386.312.3   НеИзтегли файла
402823.05.2023 г.Публичначл.59 от ЗОС,чл.25,ал.1 от ЗСПЗЗ, Решение № 4/03.04.1995 г.т.16 на ПК Оряхово. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 22321.17.53 (двадесет и две хиляди триста двадесет и един точка седемнадесет точка петдесет и три) с площ от 467467 кв.м.в местността "Акриш" в землището на Долни Вадин с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване: пасище,категория шеста.Долни Вадин, местност "Акриш",категория шеста, кад. район 17,ПИ № 22321.17.53 АОС п № 821/04.06.2009 г.вписан под акт № 115, том IV, дв.вх.рег.№ 1848, п-да №7575 от 08.06.2009 г. НеИзтегли файла
402923.05.2023 г.Публичначл.59 от ЗОС,чл.25,ал.1 от ЗСПЗЗ, Решение № 4/03.04.1995 г.т.35 на ПК Оряхово. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 22321.502.116 (двадесет и две хиляди триста двадесет и един точка петстотин и два точка сто и шестнадесет) с площ от 7503 кв.м.в местността "Мармалика" в землището на Долни Вадин с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване: пасище,категория шеста.Долни Вадин, местност "Мармалика",категория шеста, кад. район 502, ПИ № 22321.502.116 АОС п № 969/08.07.2009 г.вписан под акт № 123, том VI, дв.вх.рег.№ 2551, п-да № 8848 от 04.08.2009 г. НеИзтегли файла
399922.05.2023 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.2 от ЗОС,чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ, Зап.№ 173/25.11.2010 г.на Директор ОДЗ гр.Враца и Протоколно решение № 1 от 22.11.2010 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 54020.72.199 (петдесет и четири хиляди и двадесет и седем и два точка сто деветдесет и девет) с площ от 29742 (двадесет и девет хиляди седемстотин четиридесет и два) кв.м. в местността "Черковното" в землището на Оряхово с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:друг вид трайно насаждение, категория пета.гр.Оряхово, местност "Черковното", кад. район 72, ПИ № 54020.72.199   НеИзтегли файла
400022.05.2023 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.2 от ЗОС,чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ, Зап.№ 173/25.11.2010 г.на Директор ОДЗ гр.Враца и Протоколно решение № 1 от 22.11.2010 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 54020.7.3 (петдесет и четири хиляди и двадесет точка седем точка три) с площ от 1464 ( хиляди четиристотин шестдесет и четири) кв.м. в местността "Малката уния" в землището на Оряхово с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване:нива, категория пета.гр.Оряхово, местност "Малката уния",категория пета, кад. район 7,ПИ № 54020.7.3   НеИзтегли файла
            
Страница 1 от 82 (4074 записа)
Предишна
[1]
2
3
4
5
6
7
80
81
82
Следваща
[Условие]Създаване на филтър